Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.10.2008 - 10:23  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:49  //  zobrazené: 1715

06/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 06/2008  |  dátum konania: 01.10.2008

Prítomní: Ing. Juraj Potúček, Ľuboš Aláč, Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Jana Lišková, Ing. Renáta Petrová
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Polónyi,  Ing. Helena Psotová, Ing. Monika Molnárová, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Tibor Lovecký Ing. Jozef Mečiar

1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 234 :
komisia berie na vedomie Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií

2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.2.2006
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.2.2006 a schválila nasledovné uznesenie::
Uznesenie č. 235:
komisia berie na vedomie Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.2.2006

3. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 236:
komisia  berie na vedomie Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2004

4. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 32/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 32/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.237 :
komisia berie na vedomie Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 32/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.238 :
komisia berie na vedomie Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

6. FK Slovan Duslo Šaľa – družstvo žien, Nitrianska 1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 7/2007
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť FK Slovan Duslo Šaľa – družstvo žien, Nitrianska 1, Šaľa  o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 7/2007 na podujatie Medzinárodný turnaj v Piomente 2008 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 239
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie na dopravu pre FK Slovan Duslo Šaľa – družstvo žien vo výške 30.000,- Sk

7. Informačné centrum mladých Šaľa o.z., M.R.Štefánika 12, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na vecné ceny a zakúpenie vstupeniek na kúpalisko v zmysle VZN č. 7/2007
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Informačného centra mladých Šaľa o.z., M.R.Štefánika 12, Šaľa o poskytnutie dotácie na vecné ceny a zakúpenie vstupeniek na kúpalisko v zmysle VZN č. 7/2007 na projekt „Detský letný tábor“ v rámci projektu „Šaľa –mesto prevencie“  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 240
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie na vecné ceny a na za zakúpenie vstupeniek pre ICM vo výške 10.000,- Sk

8. Maximilián Hollý a manž. Miriam, P.Pázmáňa 54/28, Šaľa
      Peter Ondriaš a manž. Stanislava, P.Pázmáňa 54/28, Šaľa
      – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Maximiliána Hollého a manž. Miriam, Petra Ondriaša a manž. Stanislava, P.Pázmáňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul., parc.č. 2310/53 o výmere 17 m2 a parc.č. 2310/54 o výmere 8 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 241 :
komisia súhlasí s odpredajom pozemku na Mostovej ul. v cene 1.500,- Sk/m2
komisia odporúča ponúknuť na odpredaj susedné pozemky jednotlivým vlastníkom 

9. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa o odkúpenie pozemku na Mostovej ul., parc.č. 2308/2 o výmere 106 m2, parc.č. 2308/3 o výmere 1 m2 a parc.č. 2308/4 o výmere 9 m2  v zmysle GP č. 35/2008 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 242 :
komisia súhlasí s odpredajom pozemku pre MENERT spol. s r.o. na Mostovej ul. v cene 2.000,- Sk/m2

10. Zuzana Moravčík Psotová a manž. Peter, Pionierska 20, Šaľa
Margita Kandová a manž. Oskar, Kukučínova 18, Šaľa

- žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Pionierskej
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Zuzany Moravčík Psotovej a manž. Petra, Pionierska 20, Šaľa, Margity Kandovej a manž. Oskara, Kukučínova 18, Šaľa o odkúpenie pozemku na ul. Pionierskej, časť parc.č. 579/1 spolu o výmere 675 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 243 :
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemkov pre žiadateľov, parc.č. 579/1

11. Slovenský červený kríž, miestny spolok, Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom divadelnej sály v DK
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Slovenského červeného kríža Šaľa o bezplatný prenájom divadelnej sály v DK na podujatie „Koncert pre darcov krvi – SČK“ dňa 25. 9. 2008 za účelom rozvoja darcovstva v meste Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.244 :
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov vo výške 50 % ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

12. Športovo – strelecký klub Šaľa – žiadosť o odpustenie režijných nákladov
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Športovo – streleckého klubu Šaľa o odpustenie režijných nákladov za prenájom športovej haly za účelom usporiadanie súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní o „Cenu primátora mesta Šaľa“  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 245 :
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

13. Tomáš Mészároš, Jazerná 30, Šaľa – žiadosť o odpustenie režijných nákladov
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Tomáša Mészároša, Jazerná 30, Šaľa o odpustenie režijných nákladov za prenájom priestorov v DK – zasadačky za účelom organizácie akcie s názvom LinixFest a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 246 :
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

14. Rehák Jozef, Dózsova 38, Šaľa – žiadosť o odpustenie režijných nákladov 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jozefa Reháka, Dózsova 38, Šaľa  o odpustenie režijných nákladov za prenájom priestorov v Spoločenskom dome vo Veči   za účelom mariášového turnaja  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 247:
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

15. Základná škola s materskou školou P.Pázmánya s vyuč. jazykom maďarským, Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom kongresovej sály MsÚ
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej školy s materskou školou P.Pázmánya s vyuč. jazykom maďarským, Šaľa o bezplatný prenájom kongresovej sály MsÚ na slávnostné otvorenie školského roka dňa 2. 9. 2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 248:
komisia súhlasí s bezplatným prenájmom kongresovej sály MsÚ pre ZŠ s vyuč.jaz.maď.

16. Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 249:
komisia berie na vedomie Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“

17. Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 250:
komisia berie na vedomie Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií
komisia navrhuje v § 6 – Zánik členstva v komisii bod. 1 ponechať pôvodný text t.j.
c) automaticky po dvoch neospravedlnených neúčastiach
d) automaticky po troch neúčastiach za sebou

18. Správa o činnosti zástupcu primátora mesta za obdobie od januára 2007 do septembra 2008
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o činnosti zástupcu primátora mesta za obdobie od januára 2007 do septembra 2008 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 251:
komisia berie na vedomie Správa o činnosti zástupcu primátora mesta za obdobie od januára 2007 do septembra 2008

19. MZ SDKÚ – DS – žiadosť o prenájom Kongresovej sály MsÚ
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MZ SDKÚ – DS o prenájom kongresovej sály MsÚ na 20. 10. 2008 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 252:
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )