Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.08.2023 - 10:29  //  aktualizácia: 25.08.2023 - 10:29  //  zobrazené: 835

05/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 25.08.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká PhD., Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš,  Drahomíra Fábiková.

Neprítomní: PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená – čerpanie dovolenky), Sylvia Paštéková (ospravedlnená – PN).

Program:

  1. Otvorenie
  2. Bytové otázky –  obsadenie uvoľneného 3-izbového bytu
  3. Rôzne
  4. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej   Drahomírou Fábikovou, referentkou odd. správy majetku mesta elektronicky.

2. Bytové otázky

Členovia komisie dostali elektronicky spolu s pozvánkou aj materiál, ktorý vypracovala pani Sylvia Braunová, v ktorom boli upresnené informácie o obsadenie uvoľneného 3-izbového bytu č.8, na prízemí, na ul. Rímska 2137/1. Komisia vzala materiál na vedomie. 

1.) Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č.8 na prízemí na ul. Rímska  2137/1

  1. Komisia prerokovala pridelenie uvoľneného bytu a rozhodla v prvom rade osloviť z poradovníka Lauru Fingerhúttovú, trvale bytom Kráľová nad Váhom 453, ak odmietne osloviť Katarínu Pilnú, trvale bytom Šaľa, ul. P. Pázmaňa 63/6,  a ak odmietne aj ona, tak potom ponúknuť  byt Mgr. Miroslave Bosákovej, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8.

   

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 10, za: 10

Uznesenie č. 10/2023

  1. Komisia prerokovala obsadenie uvoľneného 3-izbového bytu č. 8, na prízemí, na  ulici Rímska 2137/1, 
  1. Komisia odporúča primátorovi mesta prideliť 3-izbový byt č. 8, na prízemí, na ulici Rímska 2137/1 Laure Fingerhúttovej, trvale bytom Kráľová nad Váhom 453,
  2. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov na pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

Náhradníci :

Katarína Pilná, trvale bytom Šaľa, ul. P. Pázmaňa 63/6,

Mgr. Miroslava Bosáková, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8.

3. Rôzne

V tomto bode neboli  riešené žiadne návrhy, podnety.

4. Záver

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

                                                                                                                                                                                                                                                        Peter Hlavatý

                                                                                                       predseda komisie

V Šali dňa 21. 08. 2023                                                            Zapísala: Drahomíra Fábiková