Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2019 - 09:28  //  aktualizácia: 30.09.2019 - 09:29  //  zobrazené: 1461

05/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 16.09.2019

Dátum: 16. 9. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Ľudovít Kováč

Neprítomní: Jana Majdlenová,  Ing. Patrik Ščasný, Ing. Karol Molnár

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa
 4. Mládežnícky parlament v Šali – športové podujatia
 5. Rôzne
 6. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 11. 9. 2019. Predseda komisie privítal aj Ľudovíta Kováča z Asociácie telovýchovných jednôt a klubov v Šali.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 6. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

 

K bodu 3: Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa

Predseda komisie informoval prítomných , že v auguste tohto roka sa JUDr. Ľudovít Marinčák vzdal funkcie predsedu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa zo zdravotných dôvodov. Ľudovít Kováč, ktorý bol prítomný na komisii mládeže a športu dňa 16. 9. 2019 sa vyjadril, že zastupuje funkciu predsedu asociácie, pokiaľ sa nezvolí nový predseda. Dodal, že Jozef Sklenár stále zostáva tajomníkom asociácie. Už niekoľko rokov asociácia v spolupráci s mestom Šaľa organizuje každoročné vyhlásenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa. Ľudovít Kováč uviedol, že za posledné roky počet ocenených vzrástol a z tohto dôvodu treba oceniť iba tých, ktorí si to zaslúžia. Dodal, že v minulosti asociácia oslovovala na návrhy oceňovaných športové kluby v okrese a tie športové kluby mesta Šaľa, ktoré sú členmi asociácie. Mesto Šaľa oslovovalo tie kluby, ktoré nie sú členmi asociácie a zároveň dávalo svoje vlastné návrhy na ocenených. Ľudovít Kováč navrhol, aby všetky športové kluby mesta Šaľa bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi asociácie, boli na návrhy kontaktované mestom Šaľa. Asociácia bude mať na starosti iba športové kluby v okrese Šaľa. Dodal, že pri oceňovaní by sa mali uprednostniť deti a mládež. Informoval komisiu, že bývalý predseda asociácie JUDr. Ľudovít Marinčák vypracoval záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia, ktoré sú nasledovné:

 1. Kategória „Kolektívy dospelí a juniori“
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných dielčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

Je možné navrhnúť len 1 kolektív.

 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)

Je možné navrhnúť len 1 kolektív.

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 5 kolektívov.

 1. Kategória „Kolektívy mládež“
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach
 • umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných dielčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

Je možné navrhnúť 1, výnimočne 2 kolektívy pri počte 5 a viac mládežníckych kolektívov.

 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)

Je možné navrhnúť 1, výnimočne 2 kolektívy pri počte 5 a viac mládežníckych kolektívov.

 1. Družstvá základných škôl súťažiacich v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 7 kolektívov.

 1. Kategória „Jednotlivci dospelí a juniori“
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. miesto na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší (opora družstva, vzor pre mládež)

Je možné navrhnúť z jedného klubu iba jedného.

Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 8 jednotlivcov.

 1. Kategória „Jednotlivci mládež“
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší (opora družstva, vzor pre mládež)

Je možné navrhnúť z jedného klubu iba jedného, pri výnimočných výsledkoch aj dvoch.

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 10 jednotlivcov.

 1. Kategória „Tréneri“
 • maximálne 2 návrhy (jeden návrh za výrazný úspech klubu a druhý ako tréner mládeže)

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 6 trénerov.

 1. Kategória „Zaslúžilí funkcionári“
 • maximálne 2 návrhy z klubu za výrazný prínos v činnosti klubu (zamerať sa na jubilantov)

V tejto kategórii bude ocenených maximálne 10 funkcionárov.

 1. Kategória „Osobitné ocenenia“
 • tréneri a funkcionári pôsobiaci v oblasti športu desiatky rokov pri svojich životných jubileách (70, 75, 80 .... rokov)
 • jubileá klubov (30, 40, 50 .... rokov úspešného pôsobenia)

Záverečné ustanovenie:

O všetkých návrhoch rozhoduje Komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa (za kluby v meste Šaľa) a OATJK za kluby z obcí okresu Šaľa.

Uznesenie 5/3/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia a odporučila, aby výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019 bola vyhlásená najneskôr do polovice novembra tohto roka.

K bodu 4: Mládežnícky parlament v Šali – športové podujatia

Predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa Tomáš Benkovič sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach komisie mládeže a športu. Informoval, že parlament bol vytvorený mládežou a je určený pre mládež. Ich cieľom je organizovať podujatia v Šali zamerané na oživenie kultúrneho, športového a spoločenského života mládeže v našom meste. Zameriava sa hlavne na hudobné a športové aktivity. Za posledné obdobie členovia parlamentu zorganizovali množstvo športových podujatí. Tomáš Benkovič spomenul populárne Nočné korčuľovanie, na ktoré prišlo okolo 250 ľudí. Zúčastnili sa aj na Šaľafeste, kde pracovali ako dobrovoľníci a pomáhali na viacerých stanovištiach. Začiatkom mája Mládežnícky parlament mesta Šaľa zorganizoval nultý ročník Šalianskej 100-ky, ktorý bo určený pre cyklistov a mládež z parlamentu pomáhala na podujatí Míľa pre mamu. V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Šali sa rozhodli usporiadať podujatie pod názvom Veselá olympiáda – Športový deň detí v Šali, počas ktorého bolo pripravených množstvo športových aktivít pre deti ako napríklad tunelové hrady, stolný tenis, florbal a iné. Pomáhali aj na podujatí pre deti Maxifestík. Začiatkom septembra pripravili náročné podujatie Run of Titans, ktoré bolo súčasťou celodenného podujatia Rozlúčky s letom organizované Mestským kultúrnym strediskom v Šali. Akcia sa uskutočnila v zrenovovanom lesoparku v Šali, na ktorú prišlo veľké množstvo návštevníkov. Run of Titans bol beh v teréne pre deti spojený s množstvom prekážok. Tieto preteky si vyžiadali veľké množstvo práce počnúc čistením a upravovaním terénu, zháňaním materiálu na prekážky, ich zhotovenie a inštalácia. Tomáš Benkovič informoval, že parlament má v pláne do konca roka zorganizovať florbalový turnaj pre mládež a halloweenské pochody cez mesto. Členovia komisie vyjadrili uznanie a podporu Mládežníckemu parlamentu mesta Šaľa za ich aktivity a nápady organizovať rôzne aktivity pre mládež v našom meste a ocenili, že tieto podujatia sú určené pre širokú komunitu detí a mládeže.

Uznesenie 5/4/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

K bodu 4: Rôzne

Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety, Peter Szalay zasadnutie ukončil.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie športu sa uskutoční 14. 10.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            23. 9. 2019