Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2018 - 14:41  //  aktualizácia: 06.11.2018 - 14:42  //  zobrazené: 1340

05/2018 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 06.11.2018

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Ondrej Moťovský, Bc.Elza Melegová, Miroslav Gera, Ing. Radovan Braník

 

Neprítomná: Ing.Katarína Machová

 

 

Ďalej boli prítomné: MUDr. Pekárová Margita, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Alena Kiácová,

Ing. Alžbeta Sedliačiková

 

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017
  o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 337

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017
 • ekonomická komisia odporúča zjednotiť poplatky v zariadeniach pre seniorov za sociálne služby

 

 

 

 

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 338

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:

 

 1. Bežné príjmy:                                                       17 371 964 EUR

Bežné výdavky:                                                   16 962 234 EUR

Rozdiel:                                                                     409 730 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 3 539 290 EUR

Kapitálové výdavky:                                               6 933 530 EUR

Rozdiel:                                                                 -3 394 240 EUR

                                                                                                                      

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                    20 911 254 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  23 895 764 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                        -2 984 510 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                 4 104 015 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                 321 300 EUR

Rozdiel:                                                                  3 782 715 EUR

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2018 celkom:

 

Príjmy celkom:                                                    25 015 269 EUR

Výdavky celkom:                                                24 217 064 EUR

Rozdiel celkom:                                                        798 205 EUR

 

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

 

100 Daňové príjmy                                                  9 740 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              3 106 600 EUR

300 Granty a transfery                                           8 064 654 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.          1 011 415 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                          3 092 600 EUR

600 Bežné výdavky                                                16 962 234 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          6 933 530 EUR

 1. davky z transakcií s finanč. akt. a pas.               321 300 EUR

 

 1. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 688 570 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 151 970 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       536 600  EUR.

 

 

 

 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 339

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur (slovom dvetisíc Eur) na rok 2018 podľa zmluvy

 

 

 

 

 1. Predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o Predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 340

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

 

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom ,,Wifi pre Teba - Šaľa" v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške minimálne 750 EUR, t. j. 5% z  celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy, maximálna výška NFP je limitovaná celkovou maximálnou čiastkou vyčlenenou pre projekt t. j. 15 000 Eur (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa)
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
 5. schvaľuje doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 o zákazku s nízkou hodnotou ,,Wifi pre Teba - Šaľa".

 

 

5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 341

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                                                    18 441 430 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                  17 736 780 EUR

Rozdiel:                                                                                                  704 650 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                                              1 832 300 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                            8 324 540 EUR

Rozdiel:                                                                                             -6 492 240 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                          20 273 730 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                     26 061 320 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                       -5 787 590 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                                               6 640 390 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                               852 800 EUR

Rozdiel:

 

                                                                                                            5 787 590 EUR

Rozpočet na rok 2019 celkom:

 

Príjmy celkom:                                                                                 26 914 120 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                             26 914 120 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                                0 EUR

 

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

 

100 Daňové príjmy                                                                           10 410 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                           2 983 750 EUR

300 Granty a transfery                                                                        6 879 980 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 556 390 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                         6 084 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                            17 736 780 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                       8 324 540 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                              852 800 EUR

 

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 647 000 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 183 190 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       463 810  EUR.

 

 1. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne: 

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                              35 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                         16 100 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                         48 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa                                                                  25 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                      2 650 EUR

 

 1. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2019.

 

 1. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

a zobrať navedomie

 

 1. výhľadový rozpočet na rok 2020 a 2021,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

 

 

 

6. Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 342

 

 • ekonomická komisia odporúča primátorovi mesta schváliť prijatie úveru od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 1 800 tis. Eur

 

 

7. PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN č. 3080/257 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 343

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN  č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2 v celkovej kúpnej cene 4 650,00 Eur, pre PASSIA plus, s.r.o., so sídlom ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, IČO: 36 544 400

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Milan  Okruhlica a  Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana  Okruhlicu a  Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 344

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1855,45 Eur  pre Milana Okruhlicu a Evu Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

9. Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol.,  pozemok na Ul. J. Kollára v Šali  pod prístupovou komunikáciou  ku garážam vo vlastníctve žiadateľov a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 345

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  148 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej  „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; spolu odpredávaný podiel 3/4 k celku, v celkovej kúpnej cene 610,50 Eur, s tým, že kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

10. Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Pavla Behuna a spo., pozemok na Nešporovej ulici v  Šali  pod prístupovou komunikáciou  ku garážam vo vlastníctve žiadateľov a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 346

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  172 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; spolu odpredávaný podiel 3/5 k celku, v celkovej kúpnej cene 567,60 Eur, s tým, že kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu Mrázikovú, bytom Žihárec 786

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu Mrázikovú, bytom Žihárec 786, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 1030/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  109 m2  a časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 350 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 347

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť   zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Vlčanskej ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 350 m2 (výmera a číslo odčlenenej parcely bude upresnená geometrickým plánom), spolu výmera cca 459 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetkuobcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu a okolia  budovy vo vlastníctve žiadateľov, v cene 49,79 Eur/m2, v celkovej cene cca 22 853,61 Eur, pre Ing. Františka Mrázika a manželku Ivetu  Mrázikovú, trvale bytom  Žihárec č. 786, 925 83 Žihárec, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že na prevádzanom pozemku časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/1  sú povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 657/2004  Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov s podmienkou zriadenia vecného bremena

 

12.Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta od

Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33, parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 348

 

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť  zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctvemestaŠaľa,časťparcelyregistra „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06.2018pod č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:

-     parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,

-     parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,

-     parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,

 

za kúpnu cenu 36,513 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene
766,77 Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, obaja bytom s. č. 33, 925 81 Diakovce, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta  pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

 • parcela „C“ KN číslo 2664, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1771 m2; parcela  „C“ KN číslo 2646, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1869 m2; parcela „C“ KN číslo 2663/1, ostatné plochy o výmere 17381 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3379 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2; parcela „C“ KN číslo 2799/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3288 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
 • parcela „C“ KN číslo 2667/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16195 m2, vedená na liste vlastníctva č. 8637,  

 

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 349

 

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie bezodplatných časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela „C“ KN číslo 2664, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1771 m2; parcela  „C“ KN číslo 2646, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1869 m2; parcela „C“ KN číslo 2663/1, ostatné plochy o výmere 17381 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3379 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2; parcela „C“ KN číslo 2799/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3288 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
 • parcela „C“ KN číslo 2667/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16195 m2, vedená na liste vlastníctva č. 8637,  

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení  a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 145/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETI s.r.o. dňa 28. 07. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 08. 2017 pod číslom 329/2017, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 

 

14. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szaba, Hlavná 11/4, Šaľa, časť parc. č. 2051/16 ostatná plocha o výmere 32 m2 za účelom predĺženia doby nájmu pod stánkom – kioskom vo vlastníctve žiadateľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 350

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2051/16, ostatná plocha, v zmysle Geometrického plánu č. 8/2016, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 92/2016, dňa 21. 03. 2016, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 265,54 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta, parc. CKN č. 5798/63 orná pôda o výmere 296 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín, parc. CKN č. 5798/64 ostatné plochy o výmere 271 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 351

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odboromOkresnéhoúraduŠaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8877:
 • parcela „C“ KN č. 5798/63, orná pôda o výmere 296 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín,
 • parcela „C“ KN č. 5798/64, ostatné plochy o výmere 271 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín,

za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 35,44 m2 v celkovej kúpnej cene 176,45 Eur od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta

 

16. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa, parcela „C“ KN č. 5798/51, orná pôda o výmere 51 m2, v celosti, parcela „C“ KN č. 5798/52, ostatné plochy o výmere 58 m2, v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 352

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4347:
 • parcela „C“ KN č. 5798/51, orná pôda o výmere 51 m2, v celosti,
 • parcela „C“ KN č. 5798/52, ostatné plochy o výmere 58 m2, v celosti,

za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere 109 m2 v celkovej kúpnej cene
542,71 Eur od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa.

 

 

17. Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa
23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017  

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017   a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 353

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017, ktorým sa z budúceho predmetu kúpy vypúšťa stavebný objekt SO 02 – Vonkajšie káblové rozvody a stavebnýobjekt SO 10 – Prípojka teplovodu a OSS.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Tibor Baran

                                                                                               predseda komisie

                       

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová