Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.08.2008 - 13:00  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:49  //  zobrazené: 1766

05/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 05/2008  |  dátum konania: 26.08.2008

Prítomní: Ing. Jozef Mečiar,   Ing. Juraj Potúček, Ľuboš Aláč, Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Jana Lišková,
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Polónyi,  Ing. Helena Psotová, Ing. Tibor Lovecký, Ing. Monika Molnárová, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Tibor Lovecký

1. SVB L.Novomeského 12-14 – žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť SVB L.Novomeského 12-14 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom súp.č. 770 na Novomeského ul. č. 12 a 14, parc.č. 1611/12 o výmere 247 m2 a parc.č. 1611/13 o výmere 223 m2, v celkovej sume cca 19.556,- Sk,  v cene a v príslušnom podiele pre žiadateľov podľa prílohy č. 1  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 212 :
komisia súhlasí s odkúpením pozemkov pod bytovkou pre všetkých žiadateľov SVB L.Novomeského 12-14

2. MTM PLAST s.r.o., Orechová 412/6, Šaľa – darovanie príjazdovej komunikácie do majetku mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala darovanie MTM PLAST s.r.o., Orechová 412/6, Šaľa príjazdovej komunikácie k polyfunkčnému objektu MTM PLAST s.r.o. na ul Hlavnej do majetku, parc.č. 1318, parc.č. 1032/1 o výmere 124 m2 v hodnote prislúchajúcej k tejto lokalite t.j. 290.024,- Sk a schválila nasledovné uznesenie::
Uznesenie č. 213:
komisia súhlasí s prijatím daru – spevnenej plochy „Príjazdovej komunikácie k polyfunkčnému objektu MTM PLAST s.r.o.“ na ul. Hlavnej v Šali od spoločnosti MTM PLAST s.r.o.

3. MÁHRMONT s.r.o. Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MÁHRMONT s.r.o. Šaľa o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 1038/49 a časť parc.č. 1038/50 o výmere 687 m2 na ul. Hlavnej v Šali na ktorom sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa hodnotovej mapy mesta 2.000,- Sk/m2, t.j. spolu v sume cca 1.374.000,- Sk a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 214:
komisia  súhlasí s odpredajom pozemku na ul. Hlavnej pre MÁHRMONT s.r.o. Šaľa za cenu 2000,- Sk/m2 bez uplatnenia splátkového kalendára

4. Poľovnícke združenie AGAČÁREŇ – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Poľovníckeho združenie AGAČÁREŇ o odkúpenie pozemku – dvora nachádzajúceho sa pri Poľovníckom dome, v lokalite za Spoločenským domom, časť parc.č. 3205/1 o výmere 760 m2 v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1.500,- Sk t.j. spolu v sume cca 1.140.000,- Sk  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.215 :
komisia odporúča odpredať pozemok pre Poľovnícke združenie Agačáreň za cenu 150,- Sk/m2 s tým, že mesto môže kedykoľvek a bezplatne  využívať uvedený pozemok na rôzne akcie

5. Ing. Michal Lužica a manž., Juraj Kovács a manž.,  Ronald Rácz a Jana Rábeková – žiadosť o dokúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Michala Lužicu a manž., Juraja Kovácsa a manž.,  Ronalda Rácza a Jany Rábekovej o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej, časť parc.č. 663/1 o celkovej výmere 280 m2, pozemok sa nachádza za záhradami rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov a novovybudovanou komunikáciou a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.216  :
komisia súhlasí s odpredajom pozemkov na ul. Záhradníckej pre žiadateľov za cenu 1.300,- Sk/m2

6. Jana Vinczeová – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jany Vinczeovej , nájomcu nebytových priestorov v objekte COV, o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 217
komisia súhlasí s realizáciou uvedených úprav v prenajatých priestoroch s následným započítaním prác a nájomného podľa najnižšej cenovej ponuky

7. A.D.I. Šaľa s.r.o. - žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť A.D.I. Šaľa s.r.o., nájomcu nebytových priestorov v objekte COV, o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 218
komisia súhlasí s realizáciou uvedených úprav v prenajatých priestoroch s následným započítaním prác a nájomného podľa najnižšej cenovej ponuky

8.  MB EURO-MONT s.r.o.  - žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť   MB EURO-MONT s.r.o., nájomcu nebytových priestorov v objekte COV, o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 219 :
komisia súhlasí s realizáciou uvedených úprav v prenajatých priestoroch s následným započítaním prác a nájomného podľa najnižšej cenovej ponuky

9. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 220 :
komisia berie na vedomie Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008

10. Renáta Hrašková – žiadosť o jednorazové splatenie zostatkovej  ceny bytu

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Renáty Hraškovej  o jednorazové splatenie zostatkovej  ceny bytu na ul. Fr.Kráľa č. 1866/3 z dôvodu odstránenia vecného bremena, ktoré na ňom viazne  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 221 :
komisia súhlasí s jednorazovým zaplatením zostatkovej ceny bytu pre R.Hraškovú

11. Vstupné – zimný štadión – ľadová plocha
Vstupné – zimný štadión – minigolf a stolný tenis


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vstupné – zimný štadión – ľadová plocha,
Vstupné – zimný štadión – minigolf a stolný tenis a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.222 :
komisia súhlasí s predloženým návrhom cien vstupného na zimný štadión

12. Zastavenie exekúcie voči povinnému Milanovi Luptákovi

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zastavenie exekúcie voči povinnému Milanovi Luptákovi,V.Šrobára 570/4 Šaľa ,  pohľadávka na nájomnom a službách spojených s bývaním činí 181.253,- Sk a penále vo výške 276.931,-  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 223 :
komisia súhlasí so zastavením exekúcie voči povinnému Milanovi Luptákovi

13. Správa o plnení Mandátnej zmluvy Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o plnení Mandátnej zmluvy Bytkomfort s.r.o. nové Zámky a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 224 :
komisia berie na vedomie Správu o plnení Mandátnej zmluvy Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky

14. Harmonogram  - Euro – aktualizovaný 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala aktualizovaný Harmonogram úloh a termínov  plnenia úloh  – Euro  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 225:
komisia berie na vedomie Harmonogram - Euro

15. Sporter s.r.o. , Bc. MartinČernák – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Sporter s.r.o. zastúpenú  Bc. Martinom Černákom o odkúpenie pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ul. v Šali, časť parc.č. 3198/114, podľa GP č. 40/2008 novovytvorená parc.č. 3198/348 o výmere 2379 m2, spoločnosť má záujem na pozemku vybudovať sídlo firmy, najmä kancelárske priestory  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 226:
komisia neprijala žiadne uznesenie nakoľko hlasovanie bolo nasledovné:
za:                2 členovia komisie
proti             3 členovia komisie
zdržali sa :   2 členovia komisie

16. Infirmary group, s.r.o. Bratislava – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala opätovnú  žiadosť Infirmary group, s.r.o. Bratislava o odkúpenie pozemku v Šali – Veči, časť parc.č. 3080/13 o výmere 5448 m2 za účelom výstavby kliniky pre transplantáciu kostnej drene  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 227:
komisia navrhuje vyhlásenie verejno obchodnej súťaže na odpredaj pozemku

17. Fastav Development – SR, s.r.o. Žilina – žiadosť o odkúpenie pozemku za čerpacou stanicou  SCHELL

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Fastav Development – SR, s.r.o. Žilina o odkúpenie pozemku za čerpacou stanicou Schell v Šali – Veči za účelom výstavby komerčnej zóny, parc.č. 3080/13 o výmere cca 7800 m2 v celosti a časť parc.č. 3080/48 o výmere cca 950 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 228:
komisia navrhuje vyhlásenie verejno obchodnej súťaže na odpredaj pozemku

18. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp.č. 2062 na ul.Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp.č. 2062 na ul.Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 229:
komisia berie na vedomie Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp.č. 2062 na ul.Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou

19. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 230:
komisia berie na vedomie Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“

20. Aladár Popelka, Nitrianska 1728/3 – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Aladára Popelku, bytom Šaľa Nitrianska 1728/3 o odkúpenie pozemku pri jeho rodinnom dome, parc.č. 3955/3 zastavaná plocha o výmere 13 m2   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 231:
komisia súhlasí s odpredajom pozemku pre p. Popelku za cenu 800,- Sk/m2

21. František Vangel – ANDREA SHOP – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc  Hlavná a Vlčanská

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Františka Vangela – ANDREA SHOP o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali, ide o novovytvorenú parcelu č. 890/17 o výmere 853 m2   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 232:
komisia súhlasí s odpredajom pozemku pre ANDREA SHOP , parc.č. 890/17 za cenu 2.500,- Sk/m2, parc.č. 890/18,19,20,21 odporúča ponechať v nájme

22. Srdiečko, n.o. – detské centrum s materskou školou  a opatrovateľskou službou pre deti – žiadosť o odkúpenie prenajatých nebytových priestorov v bývalej materskej škole J.Palárika na ul. Družstevnej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Srdiečko, n.o. – detské centrum s materskou školou  a opatrovateľskou službou pre deti  o odkúpenie prenajatých nebytových priestorov v bývalej materskej škole J.Palárika na ul. Družstevnej v Šali   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 233:
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, hlasovanie bolo nasledovné:
za:                  2 členovia komisie
proti:             4 členovia komisie
zdržali sa:     1 člen komisie