Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.06.2007 - 08:26  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:32  //  zobrazené: 2185

05/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 05/2007  |  dátum konania: 06.06.2007

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš, p. Veresová, JUDr. Marinčák,  Mgr. Šperka,
Ing. Vičíková,  Mgr. Zozuláková,   Ing. Galbavá, Ing. Topercerová, Mgr. Štefan Mika,  
Ospravedlnení: MUDr. Kromerová, p. Valent
Hostia: Mgr. Miroslava Páleníková, Bc. Zuzana Dubovská -OZ STORM pri UKF, Ing. Ladislav Gáll - prednosta MsÚ Šaľa, p. Fülöpová, p. Hlavatá, Ing. Tóthová, PaedDr. Vrbovský – pracovníci MsÚ

Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie nízkoprahovej služby- pilotný projekt „Krok vpred Šaľa “ ( predkladá Mgr. Páleníková, manažérka projektov oz STORM pri UKF)
3. Prerokovanie žiadostí z referátu bytov ( predkladá p. Botková)
4. Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej podpory športu v meste Šaľa ( p. Fülöpová, p. Hlavatá, Ing. Tóthová, PaedDr. Vrbovský)
5. Prerokovanie žiadostí športových klubov
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal hostí a členov komisie. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.  

k bodu č. 2

Ponuku nízkoprahovej služby - pilotný projekt „ Krok vpred Šaľa“ predložila Mgr. Miroslava Páleníková, manažérka projektov OZ STORM pri UKF. Uviedla, že tento projekt je zameraný na sekundárnu prevenciu drogových závislostí a prevenciu HIV/AIDS. Základom projektu je prostredníctvom pre klientov bezplatného programu výmeny ihiel a striekačiek udržiavať sústavný kontakt s užívateľmi drog na anonymnom základe a takto s nimi pracovať na prípadnej budúcej motivácii do liečby. Tento projekt je zrealizovaný v mestách Nitra, Sereď a Trnava. Ďalej uviedla, že pri zrode nápadu projektu z ich strany a ponuke zavedenia projektu„Krok vpred“ aj do mesta Šaľa komunikovali prostredníctvom Mgr. Jany Ondruškovej z Krajského úradu v Nitre s Komisiou pre prevenciu protispoločenskej činnosti a pre prácu s rómskou komunitou v obvode Šaľa. Z ich stretnutia vyplynulo, že v meste Šaľa je pravdepodobná potreba zavedenia programu výmeny ihiel a striekačiek pre užívateľov drog, pretože sa použité a pohodené nachádzajú v meste. Prieskum o predaji ihiel a striekačiek v meste urobila Mestská polícia v Šali a zistila, že mesačný výdaj je vyšší ako 550 ks. Je to jeden z dôkazov, že injekční užívatelia drog ako skrytá populácia v meste žijú. Aby sa mohol zrealizovať tento pilotný projekt v meste Šaľa  je potrebné, aby mesto finančne prispelo na dopravu a odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov.

Priebeh aktivít na obdobie júl- december 2007 ako aj pilotný projekt „ Krok vpred “ tvorí
prílohu zápisnice.
Členovia komisie sa vyjadrili, že tento projekt podporujú a odporúčajú ho prijať po vypracovaní projektu podľa VZN č. 17/2001.
Mgr. Páleníková poďakovala prítomným za pozitívny prístup.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 46/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča zavedenie projektu oz STORM pri UKF Nitra „ Krok vpred “ v meste Šaľa po vypracovaní  projektu podľa VZN č. 17/2001 o kritériách poskytovania dotácií PO a FO podnikateľom a odporúča projekt predložiť na rokovanie do MsR.

k bodu č. 3

Žiadostí z referátu bytov  predložila p. Botková.

1. Uvoľnenie bytu č.11- garsónky na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej v Šali – Veči po nájomníčke Miroslave Guziniakovej

P. Botková uviedla, že navrhla obsadiť byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta zo dňa 4.apríla 2007. V uvedenom poradovníku sa o prenájom garsónky nachádza 14 uchádzačov.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 47/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 11 – garsónku na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej v Šali Radoslavovi Dömemu, bytom Šaľa, Slnečná č.16 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 04.04.2007.

2. Uvoľnenie bytu č.29 – 3 izbový na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č.93  na ulici Hlavnej  v Šali po neplatiacich nájomníkoch Mário Marko a Ľubica Prekopová

P. Botková navrhla obsadiť byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta zo dňa 4. apríla 2007.  V uvedenom poradovníku sa o prenájom 3 izbového bytu nachádza 20 uchádzačov.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 2

U z n e s e n i e  č. 48/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 29 – 3izbový na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č.93 na ulici Hlavnej v Šali  Gabrielovi Ovárimu a manželke Veronike, bytom Šaľa, Orechová č.15 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 04.04.2007.

3. Žiadosť Ivety Lakatošovej a Karola Kumaia , obaja nájomníci bytov v dome so súpisným číslom 1948 vo vchode č.17 na ulici Narcisovej  o schválenie dohody o výmene bytov

Iveta Lakatošová , nájomníčka bytu č.5, jednoizbový, na I. poschodí  užíva byt s 7 ročnou dcérou Samathou, Karol Kumai, nájomca bytu č.24, dvojizbový, na V. poschodí užíva byt sám.
Dôvod na výmenu bytov: byt p. Lakatošovej priestorovo malý, byt p. Kumaia – veľký.
Obaja nájomníci patria medzi riadne platiacich nájomníkov ,byty sú bez pohľadávky.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 49/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča kladne vyhovieť žiadosti, t.j. schválenie dohody o výmene bytov medzi Ivetou Lakatošovou nájomníčkou jednoizbového bytu č.5, na I. poschodí č. 1948/17 na ulici Narcisovej a Karolom Kumaiom nájomníkom dvojizbového bytu č.24 na V. poschodí č.1948/17 na ulici Narcisovej.

4. Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa ( návrh tvorí prílohu zápisnice)

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 50/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť doplnený Návrh- poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený  v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, ktorý vypracoval Bytkomfort s.r.o., na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali dňa 06. júna 2007 k schválenému poradovníku zo dňa 04. apríla 2007.

k bodu č. 4

Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území meste Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste tvorí prílohu tejto zápisnice.

K uvedenému materiálu sa vyjadril  prednosta MsÚ Ing. Ladislav Gáll ktorý uviedol, že tento materiál predkladá na rokovanie do MsZ dňa 07.06.2007. Uviedol, že materiál je konštatačný. V materiály chýbajú priority, a vízia je spomenutá iba okrajovo. Nehovorí sa o smerovaní športu na území mesta do budúcna. Mesto Šaľa má podpísané zmluvy so športovými klubmi, ktoré sa musia dodržiavať.
Aj členovia komisie sa vyjadrili, že vypracovaný materiál je konštatovanie súčasného stavu. Finančné prostriedky je potrebné získať zo štrukturálnych fondov EÚ. Do budúcna by sa mala vytvoriť Správa športovísk, ktorá by participovala s mestom. Ďalej uviedli, že je potrebné aj naďalej podporovať šport na území mesta.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č.   51 /2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie informatívnu správu na vedomie a  odporúča doplniť materiál o čerpanie finančných prostriedkov za rok 2006 na kapitole mládež a šport. 

k bodu č.5

Žiadostí športových klubov predložil predseda komisie MUDr. Jozef Grell.

1.ZŠ J. Hollého - žiadosť o finančnú podporu vo výške 5.000,-Sk na zakúpenie cien pre najlepšie hráčky a zakúpenie sladkostí a malých upomienkových darčekov na podujatie13.ročníka hádzanárskeho turnaja dievčat o „Putovný pohár ZŠ J. Hollého“ v kategórii mladšie žiačky a staršie žiačky, ktoré sa uskutočnilo dňa 01. júna 2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 0
Proti: 9
Zdržal: 1

U z n e s e n i e  č.52/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok pre ZŠ J. Hollého na podujatie 13.ročníka hádzanárskeho turnaja dievčat o „Putovný pohár ZŠ J. Hollého“ v kategórii mladšie žiačky a staršie žiačky z dôvodu, že škola má svoj rozpočet a na uvedené podujatie  môže čerpať z finančného príspevku rodičovského združenia pri ZŠ.

2.  SOU poľnohospodárske, Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 7.000,-Sk na ceny víťazom a propagačný materiál na podujatia „  Medzinárodné žiacke parkúrové preteky “ organizované na SOUP v dňoch  9.-10. júna 2007

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 0
Proti: 10
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č.53/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok pre SOUP v Šali na podujatie „  Medzinárodné žiacke parkúrové preteky “ organizované na SOUP  z dôvodu, že SOUP nie je mestskou inštitúciou.

3. Slovenský skauting, 36. zbor Stopári, Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 10.000,-Sk na podujatie Skautská expedícia za Polárny kruh 2007 v termíne 29.7-.  13.8.2007

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 5
Proti: 4
Zdržal: 1

U z n e s e n i e  č.54/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok  vo výške 3.000,-Sk pre Slovenský skauting, 36. zbor Stopári, Šaľa na podujatie Skautská expedícia za Polárny kruh 2007.

4. Občianske združenie „ Láska v nás “ – žiadosť o finančný príspevok vo výške 1.000,-Sk na podujatie Výlet do Štúrova pre sociálne rodiny s deťmi v termíne 29.07.2007

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č.55/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok  vo výške 1.000,-Sk pre OZ Láska v nás na vstupné pre deti na podujatie Výlet do Štúrova pre sociálne rodiny s deťmi.

5. Erik Tóth, Fitnescentrum Exedra Fit Šaľa – žiadosť o preplatenie nákladov  vo výške 15.000,-Sk spojených so súťažou  – Majstrovstvá Európy v naturálnej kulturistike a fitnes, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1.6 – 3.6.2007 ( Francúzsko)

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 7
Proti: 3
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č.56/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok  vo výške 3.000,-Sk pre Erika Tótha, Fitnescentrum Exedra Fit Šaľa.

6.  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 3.500,-Sk na podujatie Plavba detí po Váhu z príležitosti MDD, ktorá sa uskutoční dňa 16.06.2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č.57/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok  do výšky 3.500,-Sk pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Šaľa na podujatie Plavba detí po Váhu z príležitosti MDD.

7. Volejbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 10.000,-Sk na ceny, na podujatie XIII. ročník Majstrovstiev Šale v plážovom volejbale, ktorý sa uskutoční dňa 07.07.2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržal: 1

U z n e s e n i e  č. 58/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 4.000,-Sk na ceny pre Volejbalový klub Slovan Duslo Šaľa na podujatie XIII. ročníka Majstrovstiev Šale v plážovom volejbale.

k bodu č. 6

V bode Rôzne predseda komisie informoval prítomných, že Ing. Michal Lužica, oznámil na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Šali, konaného dňa 03.05.2007 že sa vzdal členstva v komisii sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie.
Predseda komisie podal  informáciu o prešetrení listu Evy Horváthovej na Útvare hlavného kontrolóra MsÚ v Šali. Po preskúmaní skutočností ÚHK potvrdil, že menovaná nespĺňa podmienky v zmysle VZN č.6/2002 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta, ako aj podmienky Smernice MV a RR SR, z dôvodu vykazovania nízkeho príjmu pre byt s nákladovým nájomným, aj pre byt s regulovaným nájomným a z tohto dôvodu ju nie je možné zaradiť do poradovníka uchádzačov o byt.

Členovia komisie vzali informácie na vedomie.

Členovia komisie sa zaoberali hodnotením činnosti komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Vyjadrili sa, že rokovací poriadok im vyhovuje, oblasť činností je rôznorodá , náročná,  ale vyhovujúca, k počtu členov komisií nemali žiadne námietky ako i v rokovacom poriadku komisií nie je potrebné nič meniť.
Stanovisko komisie.
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča rokovací poriadok, činnosť- oblasť jej pôsobenia , počet členov komisii  ponechať súčasnému stavu a tiež nie je potrebná zmena v rokovacom poriadku komisie.

k bodu č. 7

Záver

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 05. septembra 2007 so začiatkom o 16,00 h na bývalom kúpalisku v Šali v sídle Skautského zboru.