Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2023 - 10:51  //  aktualizácia: 23.06.2023 - 14:24  //  zobrazené: 2308

04/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 19.06.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Renáta Zelezníková, Drahomíra Fábiková.

Neprítomní: RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený), PaedDr. Danica Lehocká PhD(ospravedlnená), Sylvia Paštéková(ospravedlnená – PN).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Bytové otázky – žiadosti o prednostné pridelenie bytov, výmenu bytu, obsadenie

uvoľnených bytov

 1. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky

     2018- 2022 k 31.12.2022

 1. Rôzne – návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky OSS mesta Šaľa
 • Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe rozpočtu na nasledujúci rok a tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
 1. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej   Drahomírou Fábikovou, referentkou odd. správy majetku mesta elektronicky.

2.Bytové otázky

Členovia komisie dostali elektronicky spolu s pozvánkou aj materiál, ktorý vypracovala pani Sylvia Braunová, v ktorom boli upresnené informácie o pridelení, výmene a obsadenie uvoľnených bytov. Komisia vzala materiály na vedomie. 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu pre Mgr. Miroslavu Bosákovú, trvale bytom  Cintorínska 8, Šaľa

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

2.)Žiadosť o výmenu  bytu  na Kráľovskej 2551/4E, 2 – izbový byt č. 18 na IV. Poschodí  Boris  a Mária Vaškoví  za 3-  izbový

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, kedže v súčasnosti nie je žiadny byt voľný.

3.) Žiadosť o prednostné pridelenie bytu pre manželov Jiřina Kumajová a Miroslav Kumaj, trvale bytom Šaľa

 Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je  možné vyhovieť, kedže  nie sú ešte v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta.

4.) Obsadenie uvoľneného 2 – izbového bytu č.1 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/4B, byt bude voľný k 31.07.2023.  

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 8., za: 8

Uznesenie č. 7/2023

 1. Komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2-izbového bytu č. 1, na prízemí, na ulici Kráľovská 2490/4B, 
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť uvoľnený 2 – izbový byt č.1 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/4B Laure Fingerhúttovej, trvale bytom Kráľová n/Váhom 453.

5.) Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č.6  na I. poschodí na ul. Kráľovská 2489/4A 

 1. Komisia prerokovala pridelenie uvoľneného bytu a rozhodla v prvom rade osloviť z poradovníka Richarda Rábeka, trvale bytom Šaľa, Okružná 7, ak odmietne osloviť  Danielu Klottonovú, trvale bytom Šaľa Hollého 3, a ak odmietne aj ona, tak potom ponúknuť  byt Petrovi Horváthovi, trvale bytom Šaľa.

   

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 8., za: 8

Uznesenie č. 8/2023

a) Komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1-izbového bytu č. 6, na I. poschodí, na ulici Kráľovská 2489/4A, 

 1. Komisia odporúča primátorovi mesta prideliť 1-izbový byt č. 6, na I. poschodí, na ulici Kráľovská 2489/4A Richardovi Rábekovi, trvale bytom Okružná 7, Šaľa,
 2. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov na pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

Náhradníci :

Daniela Klottonová, trvale bytom Šaľa Hollého 3,

Peter Horváth, trvale bytom Šaľa,

6.)  Obsadenie uvoľnených bytov, ktoré budú voľné počas letného obdobia a to 1 – izbové byty, 2 – izbové byty a 3-izbové byty z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

   

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 8., za: 8

Uznesenie č. 9/2023

 1. Komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie jednoizbových bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v nasledovnom poradí:

 1. Róbert  Šmida a Darina Batáthová, trvale bytom Vlčany Slivková 544
 2. Eva Tóthová, trvale bytom Šaľa, Jazerná 28
 3. Ladislav Oroszi, trvale bytom Šaľa, Narcisova 1946/3

 1. Komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie dvojizbových bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v nasledovnom poradí:

 1. Eva Danadová, trvale bytom Šaľa, J.Palárika 4,
 2. Štefan Dulík, trvale bytom Šaľa, Novomeského 4,
 3. Zoltán Fricsek, trvale bytom Tešedíkovo 668,

 1. Komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie trojizbových bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v nasledovnom poradí:

 1. Lucia Gubová a Maroš Gubov, trvale bytom Šaľa, Smetanova 18,
 2. Lenka Vargová, Šaľa, L. Novomeského 4,
 3. Štefan Dulík, trvale bytom Šaľa, Novomeského 4.

Komisia ďalej odporúča pri prideľovaní bytov neumožňovať alternatívy o veľkosti žiadaného bytu, nakoľko je to zmätočné, do žiadosti zadať jednoznačne veľkosť žiadaného bytu. Z toho dôvodu by bolo vhodné  upraviť VZN.

3.  Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky

     2018- 2022 k 31.12.2022

Komisia sa oboznámila s vyhodnotením komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaľa na rok 2018 – 2022, k 31.12.2022 a berie ho na vedomie.

            Ostatné, ktoré nie sú splnené, budú predmetom budúceho komunitného plánu na roky      

            2023-2030.

4. Rôzne

 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky OSS mesta Šaľa voči dlžníčke Erike Karvaiovej vo výške 340,60 eur.

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým návrhom a berú ho na vedomie.

2.) V tomto bode programu predseda komisie predniesol požiadavku vedúcej ekonomického  oddelenia na predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu         na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu.

 • Bezbariérovosť vo verejných budovách vo vlastníctve mesta.
 • Zvýšiť spoluprácu s mimovládnymi a neziskovými organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby.

5. Záver

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

                                                                                                                                                                                                                                                         Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 19. 06. 2023                                                            Zapísala: Drahomíra Fábiková