Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.06.2023 - 07:36  //  aktualizácia: 13.06.2023 - 07:37  //  zobrazené: 680

04/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 29.05.2023

Zápisnica zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

č. 04/2023

Dátum: 29. 05. 2023

Miesto: veľká zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Mgr. Róbert Čibrik,  Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Karol Molnár

Neprítomní: Bc. Tomáš Benkovič, Jana Majdlenová, Ing. Slavomír Kališ

Hostia: Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Simona Takáčová, Mgr. Katarína Grznárová, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Rudolf Petrikovič

Program:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Stretnutie s riaditeľmi základných škôl na území mesta Šaľa - sprístupnenie športových ihrísk v areáloch škôl a ich využívanie širokou športovou verejnosťou
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 8 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 23. 05. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili. Zároveň privítal na spoločnom stretnutí prizvaných hostí – Mgr. Marianu Takáčovú, Spoločný školský úrad Šaľa, Mgr. Simonu Takáčovú, ZŠ s MŠ Bernolákova, Šaľa, Mgr. Katarínu Grznárovú, ZŠ Jozefa
C. Hronského, Šaľa, Mgr. Moniku Hamarovú, ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya Šaľa a Mgr. Rudolfa Petrikoviča, ZŠ Jána Hollého, Šaľa. Zástupcovia zo ZŠ Ľudovíta Štúra, Šaľa a ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa, ktorí tiež boli pozvaní, sa zasadnutia nezúčastnili.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 17. 04. 2023 a skonštatoval, že sú splnené.

K bodu 3: Stretnutie s riaditeľmi základných škôl na území mesta Šaľa - sprístupnenie športových ihrísk v areáloch škôl a ich využívanie širokou športovou verejnosťou

Na základe uznesenia 1/03/2023 zo dňa 17. 04. 2023 členovia komisie na svojom zasadnutí diskutovali s prítomnými predstaviteľmi základných škôl v meste Šaľa o možnosti sprístupnenia
a využívania školských areálov a ihrísk pre širokú športovú verejnosť. Všetci hostia sa zhodli na tom, že na každej škole v meste fungujú rôzne športové činnosti – či už v interiéri alebo v exteriéri. Jozef Holota uviedol, že v našom meste nie je také množstvo športovísk, aby si široká športová verejnosť mohla dostatočne zašportovať, z tohto dôvodu si myslí, aby boli školské areály pre tento účel sprístupnené. Dodal, že v iných mestách na Slovensku je mnoho príkladov, kde to funguje. Predstavitelia škôl sa zhodli na tom, že využívaním ich areálov verejnosťou by sa znížila kvalita ihrísk a taktiež je to otázka bezpečnosti. Dodali, že v súčasnosti ich areály alebo ich časti si vyžadujú rôzne opravy, rekonštrukciu, taktiež je nutné robiť pravidelnú revíziu ihrísk a na toto všetko školy nemajú finančné prostriedky. Taktiež areály nie sú rovnaké, čo znamená, že nie všetky športoviská sú na rovnakej úrovni, niekde sú to iba trávnaté alebo betónové plochy, inde sú aj bránky a siete a práve tieto sa môžu ľahko poškodiť alebo zničiť. Na takéto opravy školy taktiež nemajú finančné prostriedky. Marián Miškovič zdôraznil, že dnešná doba informačnej technológie ponúka rôzne možnosti ako zvýšiť kontrolu areálov, viac predchádzať tomu, aby ihriská neboli poškodzované. Dodal, aby ich kontrola bola pravidelne zabezpečená v súčinnosti s mestskou políciou, aby bola zriadená registrácia tých skupín, ktoré budú pravidelne využívať školské ihriská na športové účely. Jozef Holota upresnil, aby sa vytvorila komunita ľudí, napríklad to môže byť skupina rodičov detí, ktorí by chodili zamykať a odomkýnať školské areály. Zástupcovia škôl uviedli, že mesto je síce ich zriaďovateľom, ale školy sú tie, ktoré majú tieto priestory v správe. Skonštatovali, že nie je problém pustiť športovú verejnosť do ich športových areálov, ale problém je nedostatok finančných prostriedkov.  Robert Čibrik v tejto súvislosti uviedol, že je potrebné reagovať na výzvy, ktoré ponúkajú finančné prostriedky na rozvoj športovej infraštruktúry.

Uznesenie 1/04/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

možnosť využívať školské ihriská a areály širokou športovou verejnosťou

 1. odporučila

základným školám vypracovať návrh investičných akcií, ktoré by sa mali realizovať v školských športových areáloch

K bodu 4 : Rôzne

 1. Lukáš Luknár, podpredseda TJ Slavia SOUP Šaľa, požiadal o možnosť zúčastniť sa komisie v bode Rôzne. Na úvod vysvetlil, že klub pôsobí najdlhšie na slovenskej voltížnej scéne a spolupracuje so Strednou odbornou školou chovu koní a služieb v Šali. Klub vznikol z toho dôvodu, aby sa žiaci školy mohli zúčastňovať na pretekoch Slovenskej a Svetovej jazdeckej federácie, k čomu je potrebná licencia. Škola ju nemala, klub licenciu mal, a preto sa žiaci zúčastňovali pretekoch pod hlavičkou klubu. Pretekári pretekali za klub TJ Slavia SUOP Šaľa, ale zároveň reprezentovali školu. Predsedníčkou klubu je Jana Majdlenová, ktorá zároveň pôsobí na škole ako majsterka odborného výcviku pre chov koní a jazdectvo. Lukáš Luknár uviedol, že pani Majdlenová v priebehu viac ako 40 rokov vychovala veľké množstvo voltížnych jazdcov a niektorí z nich dosiahli výborné výsledky na svetových, európskych i národných súťažiach. Vyzdvihol jej kvality a znalosti ako trénerky a znalkyne voltížneho umenia, za svoje úspechy získala množstvo ocenení a vyznamenaní, v roku 2022 jej bol udelený bronzový odznak Svetovej jazdeckej federácie a v tomto roku má byť uvedená do siene slávy jazdectva na Slovensku. Lukáš Luknár uviedol, že pani Majdlenová minulý rok dosiahla dôchodkový vek, vedenie školy už nemá záujem spolupracovať s klubom, má sa vysťahovať z priestorov školy a hrozí, že klub bude musieť zaniknúť, s čím nikto z klubu nesúhlasí. Predstavitelia klubu ale majú záujem, aby klub naďalej existoval a fungoval po dohode s vedením školy.

Uznesenie 2/04/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

momentálnu situáciu v TJ Slavia SOUP Šaľa

 1. odporučila

iniciovať okrúhly stôl na úrovni školy, klubu, voltížnych klubov v Šali a členov komisie mládeže a športu

 1. Jozef Holota uviedol, že na základe podnetu zo strany detského hádzanárskeho klubu HŠK Legends Šaľa a z doloženej písomnej komunikácie vyplýva, že rozhodnutie MsZ z jesene 2020
  o tom, že tomuto klubu má byť poskytnutý čas na odohranie súťažných zápasov a prípadne
  i tréningov v mestskej športovej hale nebolo do dnešného dňa naplnené predovšetkým kvôli obštrukciám zo strany klubu HKM Šaľa, ktorého predsedom je Peter Szalay. Klub je jedným
  z dvoch subjektov, ktoré majú dlhodobý zmluvný prenájom haly za symbolickú cenu. Jozef Holota považuje tento stav za neprípustný, a preto navrhuje, aby sa komisia týmto prípadom zaoberala na nasledovnom zasadnutí, prehodnotila podmienky prenájmu a prijala vhodné opatrenia, aby sa v budúcnosti takáto situácia nemohla zopakovať. Pán Holota vysvetlil, že jeho syn je od minulého roka tiež hráčom HŠK Legends, v tejto záležitosti sa však angažuje už od jeho začiatku v roku 2020. Uviedol, že mu nejde o obhajobu HŠK Legends, ale o férové a transparentné nastavenie podmienok pre detský šport. Rozpormi a delením klubov záujem hádzanej v Šali trpí a agendou komisie by podľa jeho názoru malo byť nastavenie podmienok takým spôsobom, aby motivovali k prekonaniu nezhôd. Peter Szalay navrhol, aby sa komisia tejto téme venovala na budúcom zasadnutí.

Uznesenie 3/04/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

podnet od pána Jozefa Holotu

 1. odporučila

zaoberať sa touto problematikou na budúcom zasadnutí

K bodu 8: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            05. 06. 2023