Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.06.2022 - 16:55  //  aktualizácia: 30.06.2022 - 16:56  //  zobrazené: 846

04/2022 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 22.06.2022

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(04/2022)

Dátum: 22. 06. 2022

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Jana Majdlenová, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ladislav Mitošinka

Neprítomní: Igor Bleho, Ing. Karol Molnár

Prizvaní: zástupcovia Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
 4. Zhodnotenie podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa ich 8, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 15. 06. 2022 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 21. 04. 2022 a dodal, že uznesenia boli splnené. 

K bodu 3: Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Predseda komisie informoval, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu do 30. 06. 2022. Členovia komisie sa zaoberali nasledujúcimi jednotlivými návrhmi, ktoré na komisii jednomyseľne odsúhlasili.

 • navýšenie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu z pôvodných 10 000,- Eur na sumu 15 000,- Eur
 • vybudovanie šatní a sociálnych zariadení v areáli športového klubu FK Veča
 • rekonštrukcia šatní v Mestskej športovej hale v Šali
 • vypracovanie štúdie na novú multifunkčnú športovú halu v areáli Mestskej športovej haly v Šali na základe predstaveného návrhu z roku 2019
 • vypracovanie štúdie na zimný štadión
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej kolkárni

Uznesenie 4/3/2022: Komisia mládeže a športu poveruje svojho predsedu na predloženie priorít a návrhu investičných akcií na rok 2023 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu do
30. 6. 2022.

K bodu 4: Zhodnotenie podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021

Predseda komisie uviedol, že dňa 6. 6. 2022 sa uskutočnilo Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021. Dodal, že podujatie sa zrealizovalo v rekonštruovanom dome kultúry a vynovené priestory jednoznačne znásobili celú slávnosť. Zhodnotil ho ako dobre zrealizovanú akciu a aj napriek tomu, že bolo ocenených niekoľko desiatok klubov a jednotlivcov, podujatie malo súvislý priebeh, ktoré bolo obohatené kvalitným kultúrnym programom. Aj ostatní členovia komisie, ktorí sa osobne podujatia zúčastnili, ho taktiež ocenili.

Uznesenie 4/4/2022: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadom Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021.

K bodu 5: Rôzne

Jozef Holota navrhol, že s príchodom nového školského roka 2022/2023 by komisia mládeže a športu mohla vypracovať zoznam športových klubov a ich aktivít pre lepšiu informovanosť detí a mládeže, ktoré by mali záujem o daný šport. Dodal, že verejnosť často nemá znalosť
o tom, akým druhom športov je možné venovať sa v našom meste. Tento zoznam by nebol len o jednotlivých športových klubov, ale obsahoval by aj miesto a čas o ich tréningoch. Uviedol, že tieto informácie, ktoré by boli uverejnené na školách, na webovej stránke mesta Šaľa a na sociálnej sieti Facebook, by mohli rodičom pomôcť zorientovať sa v tejto oblasti a zároveň by mohli zvýšiť aj záujem detí a mládeže o športovanie. Ostatní členovia komisie jednoznačne podporili tento návrh.

Uznesenie 4/5/2022: Komisia mládeže a športu podporuje návrh Jozefa Holotu vypracovať zoznam jednotlivých športových klubov a ich aktivít v meste Šaľa.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Šaľa, dňa 28. 06. 2022

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ