Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.04.2016 - 15:51  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:15  //  zobrazené: 1040

04/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 05/04/2016

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 05.04.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia:
Doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 1/4/2016 - Informácia k ihrisku „Žihadielko“

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo A 1/4/2016 - Informácia k ihrisku „Žihadielko“

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša – navrhol zmenu uznesenia nasledovne:
B.  schvaľuje
      umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ do vnútrobloku ulíc SNP, Nešporova,
      Vajanského, na pozemku parcelné číslo 2761, zapísanom na liste vlastníctva č. 1.
 
Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková,
Zdržalo sa: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Peter Hlavatý,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.

 

Uznesenie č. 4/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu k ihrisku „Žihadielko“,
B. schvaľuje
umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ do vnútrobloku ulíc SNP, Nešporova, Vajanského, na pozemku parcelné číslo 2761, zapísanom na liste vlastníctva č. 1.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 1
Peter Hlavatý,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/4/2016 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

Uznesenie č. 4/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/4/2016 – Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 22. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, časť parcely číslo 1993/14, ostatná plocha o výmere 57 m2, spolu o výmere 110 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 2 200,00 Eur/rok, pre Mgr. Mareka Beloviča, Hlavná 45, Šaľa, IČO 37 512 625, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

Materiál číslo D 2/4/2016 – Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 22. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,  v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene  600,00 Eur/rok, pre Branka Pistoviča City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, IČO 47 880 422, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/4/2016 – COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2016 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní parkoviska slúžiaceho pre širokú verejnosť, zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 22. marca 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1030/35, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1030/48, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o celkovej výmere 979 m2, v zmysle GP č. 08-02/2016 ako novovytvorené parcely číslo 1030/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parcela číslo 1030/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2, spolu o výmere 979 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 649,07 Eur/rok, pre COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO 00 168 840, na dobu  neurčitú.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.