Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.05.2008 - 15:23  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:25  //  zobrazené: 1728

04/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 04/2008  |  dátum konania: 14.05.2008

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš, MUDr. Bečár, Mgr. Šperka, Ing. Galbavá,
                  p. Valent, Ing. Vičíková,  Ing. Topercerová ,
Neprítomní: p. Verešová, MUDr. Kromerová, Mgr. Zozuláková /ospr./, Mgr. Mika /ospr./
                      JUDr. Marinčák,/ospr/.
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, p. Botková, 

Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Žiadostí z bytového referátu predložila p. Botková.

Eva Mezeiová, Ladislav Kališ, bytom Šaľa, č. Rímska 2137/1, byt dvojizbový  a
Jozef Hučko, Helená  Hučková, bytom Šaľa, č. Rímska 2137/1, byt trojizbový – Žiadosť o schválenie vzájomnej výmeny bytov.

Nájomníkmi bytu č.2 sú Eva Mezeiová a Ladislav Kališ. Užívajú 2 izbový byt na prízemí. Nájomníkmi bytu č.24 sú manželia Jozef Hučko a Helena Hučková. Užívajú 3 izbový byt na II. poschodí.  Na žiadnom byte neviazne pohľadávka.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 32/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytov medzi Evou Mezeiovou, Ladislavcom Kališom, nájomníkmi dvojizbového bytu č. 2, na prízemí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode 1 a Jozefom Hučkom, Helenou Hučkovou, nájomníkmi trojizbového bytu č. 24 na druhom poschodí so súpisným číslom 2137 vo vchode 1.

Miroslav Gáll a Alena Gállová, bytom Šaľa, Rímska č.2135/1, byt -  garsónka a
Miroslav Bednár a Dagmara Bednárová, bytom Šaľa, Rímska č.2139/5, byt trojizbový – Žiadosť o schválenie vzájomnej výmene bytov.
Nájomníkmi garsónky sú manželia Miroslav a Alena Gállová so 7 mesačným synom. Nájomníkmi 3 izbového bytu sú manželia Miroslav a Dagmara Bednárová. 

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 33/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytov medzi manželmi Miroslavom a Alenou Gállovou, nájomníkmi garsónky č. bytu 11 na prvom poschodí v dome so súpisným číslom 2135 vo vchode 1 a manželmi Miroslavom a Dagmarou Bednárovou, nájomníkmi trojizbového bytu č. 25 na treťom poschodí so súpisným číslom 2139 vo vchode 5.

Ing. Branislav Prček, bytom Šaľa, kpt. Jaroša 1280/2 – Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na garáž.

Menovaný žiada o  uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor , konkrétne garáž, ktorá patrí k bytovému domu (Trikota) na ulici Kpt. Jaroša , súpisné číslo domu 1280/2. Na uvedenej garáži Bytkomfort s.r.o. neeviduje žiadnu pohľadávku.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 34/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča kladne vyhovieť žiadosti t. j.  schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Ing. Branislava Prčeka na nebytový priestor garáž č.1. na ul. kpt. Jaroša 1280/2.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 4. júna 2008 so začiatkom o 16:00 h na futbalovom štadióne v Šali.