Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.07.2008 - 08:59  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:48  //  zobrazené: 1871

04/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 04/2008  |  dátum konania: 25.06.2008

Prítomní: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Renáta Petrová,  Ing. Juraj Potúček, Ľuboš Aláč, Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing,. Tibor Lovecký
Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Helena Psotová,
 Ing. Jana Lišková, Ing. Tibor Lovecký, Ing. Monika Molnárová, Ing. Ladislav Gáll ml.

1. VODOMONT – Vodohospodárske stavby, Šaľa – žiadosť o zámenu pozemkov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť VODOMONT – Vodohospodárske stavby, Šaľa o zámenu pozemkov medzi Vodomontom VS Šaľa  a Mestom Šaľa, jedná sa o parc.č. 4166/5 vo vlastníctve Vodomontu a parc.č. 4164/2 vo vlastníctve Mesta Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 194 :
komisia nesúhlasí so zámenou pozemkov medzi Vodomontom – Vodohospodárske stavby Šaľa a mestom Šaľa

2. MVDr. Anton Jasenovec a manž. Soňa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Nemocničnej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MVDr. Antona Jasenoveca a manž. Soni a o odkúpenie pozemku , časť parc.č. 2056/1 o výmere cca 340 m2, žiadateľ užíva uvedenú plochu v zmysle Nájomnej zmluvy č. 6/2003 za účelom parkovanie motorových vozidiel, vstupu do garáží ako aj ordinácie, ktorá je v jeho vlastníctve a schválila nasledovné uznesenie::
komisia neprijala uznesenie nakoľko hlasovanie bolo nasledovné:
za:   3 členovia
proti: 3 členovia
zdržal sa: 1 člen

3. Marta Pargáčová, Horná 15, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hornej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Marty Pargáčovej, Horná 15, Šaľa o odkúpenie pozemku na ul. Hornej v Šali , parc.č. 2752/1 o výmerre cca 68 m2, časť parc.č. 2752/9 o výmere cca 54 m2, okolo predajne potravín ( pozemok pod predajňou a predajňa potravín je vo vlastníctve žiadateľky )   a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 195 :
komisia  nesúhlasí s odpredajom pozemku pre p. Pargáčovú
odporúča ponechať nájomný vzťah a nájsť najvýhodnejšie riešenie pre p. Pargáčovú a obyvateľov bytového domu v blízkosti predajne

4. Ján Valent – žiadosť o započítanie prác na nájomnom

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jána Valentu, nájomcu nebytových priestorov v objekte COV o započítanie prác spojených s vybudovaním predajní a kancelárie v objekte COV v hodnote 51.000,- Sk  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.196 :
komisia nesúhlasí so započítaním prác spojených s vybudovaním predajní a kancelárie v objekte COV

5. MB EURO-MONT s.r.o. – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MB EURO-MONT s.r.o. o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.197  :
komisia odporúča prerokovať materiál na najbližšom zasadnutí HF komisie s tým, že f. MB EURO MONT predloží aspoň 3 cenové ponuky na zhodnotenie objektu COV

6. Spojená škola, Nivy 2, Šaľa – žiadosť  o zapožičanie sobášnej sály

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa o zapožičanie sobášnej sály  na deň 30. míj 2008 za účelom slávnostného odovzdávania maturitného vysvedčenia  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 198
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

7. Základná škola s VJM, P.Pázmáňa, Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom kongresovej sály

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským o bezplatný prenájom kongresovej sály na 25. júna 2008 na Rozlúčkovú slávnosť  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 199
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

8.  Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Šali – žiadosť o bezplatné užívanie priestorov Spoločenského domu v Šali – Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej organizácií Slovenského zväzu záhradkárov o bezplatné užívanie priestorov SD Veča  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 200 :
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov okrem akcie, ktorá sa uskutoční za účelom Katarínskej zábavy ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

9. Návrh na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy
 ( J.Palárika ) na ul. Družstevnej v Šali


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy ( J.Palárika ) na ul. Družstevnej v Šali, návrh na rekonštrukciu za účelom adaptácie priestorov pre potreby ZUŠ v Šali, odbor výtvarný a literárno-dramatický  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.201 :
komisia súhlasí s Návrhom na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy a odporúča, aby sa do priestorov bývalej MŠ presťahoval aj hudobný odbor

11. Cerebro a.s.r. Topoľčany – žiadosť o odkúpenie pozemku po budovou súp.č. 5 na ul. Hlavnej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Cerebro a.s.r. Topoľčany  o odkúpenie pozemku po budovou súp.č. 5 na ul. Hlavnej v Šali, par.č. 890/4 a 888/1 z dôvodu, že sa stali vlastníkom stavby na pozemku a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 202 :
komisia odporúča prerokovať materiál až po vysporiadaní dedičstva po nebohom Benediktovi Lelovičovi č. 14 D/145/2005 D not 135/2005, resp. po ukončení konania o neplatnosti právneho úkonu pred OS pod sp.zn. Cb/1/2008 a sp.zn. 10 C 387/2007

12. František Vangel – ANDREA SHOP – žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť - František Vangel – ANDREA SHOP –  o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská na ktorom vybudoval trojpodlažnú budovu ANDREA SHOP, spevnené plochy, chodníky a trávnaté plochy okolo budovy, spolu o výmere 1676 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.203 :
komisia súhlasí so stanoviskom MsÚ, t.j. odpredať pozemok iba z časti a to pod zastavanou časťou, parc.č. 890/17 o výmere 853 m2 , za cenu 2.500,- Sk/m2

13. Oprava uznesenia MsZ č. 1/2008-XXIV zo dňa 7. 2. 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 1/2008-XXIV t.j. zrušiť uznesenie č. 1/2008 zo dňa 7.2.2008 a schváliť zmluvný odplatný prevod vlastníctva pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa“ o celkovej výmere cca 4024 m2 v symbolickej cene 1,- Sk  pre Nitriansky samosprávny kraj Nitra a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 204 :
komisia súhlasí s opravou uznesenia MsZ č. 1/2008-XXIV zo dňa 7. 2. 2008 ( zmena výmery na 4 024 m2 na zmluvný odplatný prevod vlastníctva pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ul. Šaľa )

14. KIARAFINANCE s.r.o., Čierna Voda 434 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovkej ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť KIARAFINANCE s.r.o., Čierna Voda 434 o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali , parc.č. 1971/1, 1973/1, 1973/2, 1974/1, časť par.č. 1983/1, spolu o výmere 4 900 m2 za účelom výstavby bytových domov s polyfunkciou za celkovú cenu 14.100.000,- Sk  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 205 :
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku pre f. Kiarafinance s.r.o. Čierna Voda
komisia odporúča vyhlásenie novej VOS na odpredaj pozemku na ul. Kráľovskej

15. Kudlíková Lucia, A. Kabinu 14, Trnava – žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Kudlíkovej Lucie, A. Kabinu 14, Trnava o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory vo výške 5.985,- Sk a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 206:
komisia súhlasí so splátkovým kalendárom vo forme 5 splátok po 1.200,- Sk

16. Mgr. Čeněk Žiaček, Žiharec 520  – žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Mgr. Čeněka Žiačeka o  splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory vo výške 19.776,50 Sk a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 207:
komisia súhlasí so splátkovým kalendárom vo forme mesačných splátok vo výške 1.000,- Sk + úrok vo výške 10 %

17. Magdaléna Vadászová, Šaľa a Imrich Donáth, SRN – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Magdalény Vadászovej a Imricha Donátha o odkúpenie pozemku parc.č. 2009/4 o výmere 183 m2  , ktorý sa nachádza za reštauráciou Galvan pri obslužnej komunikácií ul. Feketeházy a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 208:
komisia odporúča ponechanie pozemku vo vlastníctve mesta

18. Martina Zábojníková  – žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Martiny Zábojníkovej o  splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory v COV vo výške 49.000,- Sk a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 209:
komisia súhlasí so splátkovým kalendárom vo forme mesačných splátok vo výške 2.000,- Sk + úrok vo výške 10 %

19. Infirmary group s.r.o. Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku v Šali –Veči za účelom výstavby súkromnej kliniky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. Infirmary group s.r.o. Bratislava o odkúpenie pozemku v Šali – Veči, časť parc.č. 3080/13 o výmere 5448 m2 za účelom výstavby kliniky pre transplantáciu kostnej drene a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 210:
komisia súhlasí s odpredajom pozemku za cenu 800,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:
- odpredať pozemok až po kolaudácií stavby ( najprv uzavrieť nájomnú zmluvu )
- zapracovať do zmluvy predkupné právo pre prípad, že by f. Infirmary group   zmenila zámer výstavby

20. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavené úpravy –zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavené úpravy –zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 211:
- komisia súhlasí s Návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2008 v predloženom znení