Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.05.2007 - 08:47  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:29  //  zobrazené: 2645

04/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 04/2007  |  dátum konania: 02.05.2007

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš, p. Veresová, JUDr. Marinčák,  Mgr. Šperka, Ing. Vičíková,  Mgr. Zozuláková,   Ing. Galbavá, MUDr. Kromerová, Mgr. Štefan Mika, p. Valent, 
Ospravedlnená: Ing. Topercerová,
Neprítomný: Ing. Lužica

Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Informácia o poskytovaní štátnych dávok a  dávok v hmotnej núdzi z ÚPSV a R
3. Prerokovanie žiadostí športových klubov
4. Informácia o činností športových klubov v meste Šaľa – Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa, Klub športových potápačov Tritón Šaľa
5. Rôzne  
6. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal prítomných . Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.  

k  b o d u    č. 2

Informáciu o poskytovaní štátnych dávok a  dávok v hmotnej núdzi z ÚPSV a R v Nových Zámkoch, detašovaného pracoviska v Šali predložil RSDr. Peter Gomboš, člen komisie a  vedúci úseku sociálnych vecí a rodiny v Šali. Uviedol, že ÚPSV a R v Šali má štyri úseky: pomoc v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu, štátne sociálne dávky a sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela.
Uviedol že jednou z podmienok nároku na dávku v hmotnej núdzi je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum. Dávky v hmotnej núdzi vyplácajú občanom, ktorí nemajú príjem resp. príjem rodiny nedosahuje hranicu danú zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. K dávke v hmotnej núdzi vyplácajú príspevky:  príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a ochranný príspevok.
Pri posudzovaní občana na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa uplatňujú lekárske posudkové komisie. Za občana s ŤZP sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Pre občanov s ŤZP poskytujú rôzne druhy kompenzácií: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, za opatrovanie, na kúpu osobného motorového vozidla, na prepravu, na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, na zaobstaranie pomôcky, na opravu pomôcky, na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie,  na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi, na kompenzáciu
zvýšených výdavkov na prevádzku osobného motorového vozidla a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom.

Štátne sociálne dávky, ktoré vypláca ÚPSV a R, úsek sociálnych vecí : prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a príspevok na pohreb.
Na úseku sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele vykonávajú  sociálnu kuratelu pre deti a sociálnu kuratelu pre plnoleté fyzické osoby.

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

k  b o d u č. 3

Žiadostí športových klubov predložil predseda komisie MUDr. Jozef Grell.

1. Tanečný klub JUMPING Šaľa – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre     tanečníkov, ktorí sa zúčastnia Majstrovstvá Slovenska STO D IDO 2007
Deň:
5.5.-7.5.2007: Liptovský  Hrádok     
18.5.-20.5.2007: Senica
Z týchto podujatí sa nominuje na Majstrovstvá sveta a Európy 2007
Požadovaný finančný príspevok:
15. 240,-Sk Liptovský hrádok  /ubytovanie, strava, doprava/
14. 700,-Sk Senica  /ubytovanie, strava, doprava/

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 1
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 41/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 4.700,-Sk na dopravu do Senice pre Tanečný klub JUMPING Šaľa.


2. Slovenský paraolympijský výbor a  Mesto Šaľa – prihláška na podujatie „ Na kolesách proti rakovine“
dátum konania podujatia :  september 2007
Požadovaný finančný príspevok :  3.000,-Sk na zakúpenie  občerstvenia pre deti   

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal: 1

U z n e s e n i e  č. 42/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 3.000,-Sk na zakúpenie občerstvenia pre deti  na podujatie „ Na kolesách proti rakovine“.


3.  Boris Buday, člen Slovenskej jazdeckej federácie ( SJF) – žiadosť o poskytnutie príspevku na športovo- spoločenské podujatie „ l. ročník Westernových  pretekov “, ktoré sa bude konať dňa 19.5.2007 v areáli SOUP Šaľa
Požadovaný finančný príspevok : 11 ks pohárov pre víťazov jednotlivých disciplín

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 43/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 3.500,-Sk na zakúpenie pohárov pre Borisa Budaya, člena SJF na športovo- spoločenské podujatie „ l. ročník Westernových  pretekov “.


4. Tenisový klub Šaľa – žiadosť o zakúpenie 16 upomienkových predmetov na Medzinárodné stretnutie výberov mládežníckych družstiev Západoslovenského tenisového zväzu s Juhomoravským tenisovým s zväzom, kategória starší žiaci, ktoré sa bude konať dňa 5.5.2007 v areáli TK Šaľa
Požadovaný finančný príspevok : 12.880,-Sk 

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 44/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 3.000,-Sk na zakúpenie upomienkových predmetov pre Tenisový klub Šaľa na Medzinárodné stretnutie výberov mládežníckych družstiev Západoslovenského tenisového zväzu s Juhomoravským tenisovým s zväzom.


5. Športovo strelecký klub Šaľa – žiadosť o dotáciu na  podujatie Ligy  talentovanej mládeže v streľbe z guľových zbraní - kvalifikačný pretek – postup na MSR, ktoré sa bude konať
v dňoch 19-20. mája 2007  na strelnici
Požadovaný finančný príspevok: 4.200,-Sk na ceny

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti: 11
Zdržal: 0

U z n e s e n i e  č. 45/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok pre Športovo strelecký klub na  podujatie Ligy  talentovanej mládeže v streľbe z guľových zbraní z dôvodu, že Športovému streleckému klubu už bol v roku 2007  poskytnutý finančný príspevok vo výške 10.930,-Sk. Komisia konštatuje, že je potrebné uprednostniť tie športové kluby v Šali, ktoré ešte finančný príspevok v roku 2007 nedostali.


k  b o d u  č. 4

Na zasadnutie komisie bol prizvaný Ing. Karol Ember, prezident Hádzanárskeho  klubu  Slovan Duslo Šaľa, ktorý mal podať informáciu o činnosti  klubu. Menovaný sa bez ospravedlnenia  zasadnutia nezúčastnil.
O činnosti Klubu športových potápačov Tritón Šaľa  podal informáciu Mgr. Štefan Mika, člen komisie, podpredseda a tréner športových potápačov. Uviedol, že klub vznikol v roku 2002. V klube evidujú v priebehu roka 90 deti, ktorým sa venujú deviati tréneri. Tréningy sa konajú v ZŠ J. Hollého a v krytej plavárni Aquasport v areáli Dusla Šaľa. V klube zabezpečujú potápačské kurzy, plavecké výcviky až po športové plávanie so špecializáciou na plutvové a rýchlostné plávanie pod vodou na 50 m na nádych, s výstrelom na väčšie trate. Prenájom bazénu hradia s členských príspevkov. Členský príspevok na osobu je vo výške 450,-Sk mesačne. Náklady na zakúpenie fliaš, kompresorov a iných potrebných vecí na činnosť znáša športový klub potápačov a rodičia detí. Uviedol, že majú dobrú spoluprácu s CVČ v Šali, ktoré im finančne vypomáha. Klub športových potápačov TRITÓN Šaľa  sa zúčastňuje na podujatiach nielen na Slovensku, ale aj na európskych a svetových podujatiach. V plaveckej lige mládeže obsadil klub 2. miesto v SR a získal 14 titulov majstrov Slovenska.

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

k  b o d u  č. 5

V bode Rôzne bola prerokovaná žiadosť Evy Horváthovej, bytom Šaľa, Jazerná č. 21, ktorá napísala list prezidentovi SR. V liste  žiada o pomoc pri zabezpečení bytovej otázky pre svoju rodinu. Kancelária prezidenta SR postúpila list na vybavenie Mestskému úradu v Šali. S obsahom listu boli oboznámení členovia komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali. Komisia prijala nasledovné stanovisko.

U z n e s e n i e  č. 46/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča list Evy Horváthovej, bytom Šaľa, Jazerná č. 21 prešetriť na útvare hlavného kontrolóra a podať písomnú správu pre komisiu.

Záver


Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 06. júna 2007 so začiatkom o 16,00 h na MsÚ v Šali.