Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.05.2022 - 08:16  //  aktualizácia: 10.05.2022 - 08:17  //  zobrazené: 1087

03/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 03.05.2022

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 03/2022 | dátum konania: 03.05.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. arch. Viktor Becker,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: Ing. Peter Andráši

Program:

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Materiály:  majetkové záležitosti

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s  materiálmi prekladanými na MsZ,  ktoré sa týkali  majetkových záležitostí:

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Martina Pappa a Romana Pappa na ul. Švermova v Šali (bývalý Paladis)

-  prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre žiadateľa Miloša Kalabu, v lokalite na ul. Hliník

- návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ronalda Špendlu pri RD na Dolnej ul. v Šali

- žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta (parkoviská pri OD LIDL) pre žiadateľa
GG BUILDING, s.r.o. Galanta, ktorý požiadal o predĺženie nájmu od r.2022 do r.2032.

Komisia  o hore uvedených materiáloch nehlasovala,  súhlasí s obsahom  predložených materiálov, ktoré pripravil majetkový referát. 

Bod. č. 2,3  Voľné témy  a diskusia

Komisia vo voľnej rozprave diskutovala o dopravnom napojení pripravovaného investičného zámeru (IZ) Športový areál (bývalé kúpalisko a športová hala) spoločnosti EWIA, s.r.o. Členovia sa zaujímali o dopravné riešenie a parkovanie. Prítomný autor projektu Ing. arch. V. Becker vysvetlil pracovné alternatívy možného dopravného napojenia v IZ.

Ďalší okruh diskusie sa týkal riešenia a dopravného značenia budúcej Kruhovej križovatky pri obchodnom centre KLM na ul. SNP-Kráľovská. Ulice Štúrova  a Kráľovská zostanú zatiaľ jednosmerné. Komisia skonštatovala, že až po spustení prevádzky kruhovej križovatky sa najlepšie preverí funkčnosť a plynulosť dopravného prúdu cez križovatku a možné problémy. Prevádzka ukáže, ako budú pôsobiť na plynulosť dopravy vzájomné interakcie  nasledujúcich svetelných križovatiek  na  Štúrovej ulici  a tiež na Hornej ulici pri Kauflande.

Poslednou témou voľnej diskusie bol Územný plán, ktorý by mal byť podľa členov zostavený na jednej strane variabilne, aby neobmedzovať výstavbu a na druhej strane by mal  pevne určiť hlavné dopravné osi a podmienky zástavby v jednotlivých zónach mesta, ktoré by sa mali striktne dodržiavať. Podľa členov by pomohlo veci posilniť pozíciu mestského architekta a následne, mesto by malo trvať na dôslednom dodržiavaní ÚPN a ÚPN-zóny.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá