Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2016 - 08:08  //  aktualizácia: 10.05.2016 - 07:06  //  zobrazené: 616

03/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 26.04.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová a riaditeľ Základnej umeleckej školy, Ak. soch. Milan Jančovič. Predseda KŠ sa poďakoval riaditeľovi ZUŠ za možnosť uskutočniť zasadnutie komisie v priestoroch ZUŠ na Hlavnej ulici v Šali.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

  3. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ a informácia o príprave zápisu do MŠ

  4. Aktuálne informácie

  5. Záver

 

K bodu  2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 3/2/2016:  Komisia školstva požaduje od ZUŠ písomne spracovať a predložiť požiadavky na technické, materiálne a personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu (spev, gitara, klavír) na školský rok 2016/17 do 23. 3. 2016.
Plnenie: Písomná požiadavka na personálne, materiálne a technické zabezpečenie vyučovacieho procesu v ZUŠ bola zaslaná v požadovanom termíne. V požiadavke sa uvádza, že v budove VO a LDO sa nachádza priestor na riešenie problémovej situácie.
Ak. soch. Milan Jančovič sa vyjadril, že súčasťou platného ŠVP sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie vyučovacieho procesu. Pre rastúci záujem o umelecké vzdelávanie je potrebné prijať od septembra 2016 troch pedagógov v hudobnom odbore. Školu v školskom roku 2015/16 navštevuje 680 žiakov, počet pedagogických zamestnancov je 3 a vyučovací proces prebieha v 2 budovách.
Zástupkyňa ZUŠ, Mgr. Valentínová, informovala o tom, že budova hudobného odboru je v súčasnosti maximálne využitá. Z uvedeného dôvodu po prijatí ďalších žiakov budú chýbať učebne a potrebné je riešiť aj personálne zabezpečenie. V budove na Hlavnej ulici v rámci optimalizácie je možné poskytnúť jednu triedu hudobnému odboru, avšak navrhované riešenie nepokladá za dlhodobo prijateľné. Pripomenula, že chýba aj účelovo zriadená koncertná sála, ktorá by bola prínosná aj využiteľná aj pre mesto. Navrhujú ako jednu z možností nadstavbu, ktorá si vyžaduje odborné posúdenie. Mgr. Morávek dodal, že riešenie priestorového zabezpečenia ZUŠ je akútne. Jednou z možností je aj zriadenie elokovanej triedy v ZŠ J. Hollého, prípadne situáciu riešiť formou nadstavby ZUŠ. Personálne, materiálne a technické zabezpečenie na školský rok 2016/17 je finančne zabezpečené formou úpravy rozpočtu. Ing. Velázquezová uviedla, že v súčasnosti sa pripravuje analýza prieskumu medzi žiakmi v mestskej časti Veča.
 
K bodu 3 Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ a informácia o príprave zápisu do MŠ
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa sa uskutočnil od 04. 04. 2016 do 06. 04. 2016.
Celkový počet zapísaných detí do 1. ročníka mestských ZŠ na školský rok 2016/17 je 269. Z toho 56 detí je zapísaných z okolitých obcí. V porovnaní so školským rokom 2015/16 je to o 16 detí viac. V porovnaní s počtom žiakov deviateho ročníka je to viac o 97 žiakov (počet žiakov deviateho ročníka v školskom roku 2015/16 je 172).
 

 

P o č e t    d e t  í

 

 

 

Na zápise

Predpoklad

 

 

 

 

Dievčatá

Prijatí

Žiadosť o odklad

Nezaškolení

ZŠ Bernolákova

18

4

18

1

1

ZŠ J. Hollého

46

21

44

2

0

ZŠ s MŠ  J. Murgaša

75

32

75

3

0

ZŠ J.C. Hronského

44

20

43

1

0

ZŠ Ľ. Štúra

68

41

68

0

0

ZŠ s MŠ s VJM

18

9

18

0

0

SPOLU  ZŠ mestské

269

127

266

7

1

 

Prijímanie detí  na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2016/17 sa uskutoční  v termíne od 2. mája 2016 do 16. mája 2016.

Uznesenie č. 1/3/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie informáciu o zápise detí do 1. ročníka.

Za: 11     Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

K bodu 4  Aktuálne informácie

4. následná monitorovacia správa v rámci projektu Historicko-náučný chodník bola zaslaná a schválená dňa 18. 4. 2016. Je potrebné ešte spracovanie a zaslanie 5. následnej monitorovacej správy za rok 2016 v marci 2017.

Žiadosť o zaradenie ZŠ s MŠ Bernolákova do siete škôl a školských zariadení bola zaslaná koncom marca na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Plán podujatí na máj – zaradené sú predmetové olympiády a postupové súťaže, stretnutie koordinátorov prevencie drogovej závislosti, aktivita Zaplávajme spoločne čo najďalej, adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov zamerané na legislatívne predpisy v školstve, metodický deň pre učiteľky MŠ v Oroszlányi.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v priestoroch Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa koncom mája.

Na konci zasadnutia členovia KŠ spolu s riaditeľom ZUŠ mali možnosť prezrieť si priestory budovy VO a LDO.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.