Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.04.2016 - 15:07  //  aktualizácia: 27.04.2016 - 15:08  //  zobrazené: 691

03/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 25.04.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Tibor Baran, Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera Ondrej Moťovský

Neprítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Radovan Braník

 

Ďalej boli prítomné: Mgr. Miloslava Bartíková, Ing. Alena Kiácová,

 

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016

   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 108

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2016

 

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 109

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 5 000,00 EUR nasledovne:

 • OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo výške 500,00 EUR a na podporu II. ročníka LEČO FESTIVAL vo výške 500,00 EUR,

 • OZ MACEVA, IČO 42041406, na koncertné vystúpenie džezového zoskupenia The Cigarette After, organizovaný v rámci 4. šalianskeho džezového festivalu – Džezáky Šaľa 2016, vo výške 400,00 EUR a na podporu vystúpenia mužského vokálneho súboru Noach vo výške 400,00 EUR

 • Spoločnosť Petra Pázmánya, IČO 36109100, na podporu série prednášok z regionálnych dejín zameraných na dianie v Šali a okolí v roku 1916 „Stalo sa to pred sto rokmi“ vo výške 400,00 EUR,

 • Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na zabezpečenie účasti členiek klubu na Majstrovstvách Európy disco dance 2016, vo výške 800,00 EUR,

 • Mgr. Dana Janebová, IČO 33891664, na vydanie básnickej zbierky Bezvetrie, vo výške 400,00 EUR,

 • Csemadok – Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zakúpenie ženských a mužských rovnošiat pre spevokol Csemadok v Šali, vo výške 1 200,00 EUR,

 • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov školy na súťažnej prehliadke v hre na klavíri a na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v sólovom speve, vo výške 400,00 EUR.

   

 

 

 1. Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“

   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 110

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“ v predloženom znení s účinnosťou od 01. 05. 2016.

   

 

 1. BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01  Šaľa, časť parcely číslo 1323/1, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom umiestnenia obojstrannej reklamnej stavby v počte 1 ks a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 111

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1323/1, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom umiestnenia obojstrannej reklamnej stavby v počte 1 ks, v cene  400,00 Eur/rok, v celkovej sume 400,00 Eur/rok, pre spoločnosť BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, Šaľa, IČO: 36 278 581, zastúpená konateľkou spoločnosti Ing. Magdalénou Szabóovou, na dobu 5 rokov.

 

 

 1. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa, časť parcely číslo 1030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 112

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 1 120,00 Eur/rok, pre spoločnosť KOMERCFRUCT, spol. s r.o., so sídlom Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa, IČO 31 442 676, zastúpená konateľom spoločnosti Mikulášom Mikušom, na dobu neurčitú.

   

 

 

 

 

 

 1. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa, časť parcely číslo 587/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy čajovne a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 113

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 587/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy čajovne, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o, so sídlom P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa, IČO: 50 096 991, zastúpená konateľom spoločnosti Kamilom Dobišom, na dobu neurčitú.

 

 

 1. Agnesa Hledíková, Kukučínova 533/34, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agnesu Hledíkovú, Kukučínova 533/34, Šaľa, záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 114

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Agnesu Hledíkovú, trvale bytom Kukučínova 533/34, 927 01  Šaľa.

 

 

 

 1. 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05  Šaľa, časť parcely číslo 1611/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 115

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1611/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť 24auto s.r.o., so sídlom Fr. Kráľa 1862/4, 927 05 Šaľa, IČO 47 665 033, zastúpená konateľom spoločnosti Róbertom Búranom, na dobu neurčitú.

   

 

 1. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34/2014 vyhotovenom súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 04. 03. 2015 pod číslom 74/2015, v prospech parcely číslo 3953/4, za jednorazovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 191/2015  na pozemku v k. ú. Šaľa pre Albínu Killovú, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 116

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena (in rem) spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34/2014 vyhotovenom súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 04. 03. 2015 pod číslom 74/2015, v prospech parcely číslo 3953/4, za jednorazovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 191/2015 vo výške 780,00 Eur.

   

   

 • Irena Kocsisová, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01Šaľa a Peter Kocsis, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82 Tešedíkovo – prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali pre Irenu Kocsisovú, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa a Petra Kocsisa, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82 Tešedíkovo, parcela číslo 2468, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 117

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 2468, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 209,00 Eur, pre:

 • Irenu Kocsisovú, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01Šaľa, v spoluvlastníckom podiele ½, v cene 104,50 Eur,

 • Petra Kocsisa, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82Tešedíkovo, v spoluvlastníckom podiele ½, v cene 104,50 Eur.

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov spočívajúca v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 118

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, nasledovne:

 • vo vlastníctve p. Mária Klajmana:

 • pozemok vedený v KN reg. C pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 6148 ako parcela č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m2,

 • vo vlastníctve mesta Šaľa:

  • pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časť  parcely č. 1764/1, ostatná plocha o výmere cca 232 m2 (výmeru upresní GP),

  • pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časťparcely č. 478/2, lesný pozemok o výmere cca 60 m2 (výmeru upresní GP),

   výmera pozemkov spolu 292 m2.

Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t.j.  5 815,472 eur.

 

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa

   

   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

Uznesenie č. 119

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZzverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb .o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní  majetkových vzťahov k pozemku pod plánovanou komunikáciou, nasledovne:

   

 • vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 350 m2 (výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom), vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
20 912,50 Eur,

 1. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.

za pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere
284 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), vedené na liste vlastníctva
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 16 969,00 Eur.

 

Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov vo výške 3 943,50 Eur doplatí spoločnosť
HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36273 295.      

 

 

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa

   

   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 120

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Štúrovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v rozšírení poskytovaných služieb zákazníkom a návštevníkom pizzérie, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 505,26 Eur pre Arpáda Kukiho, Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM.

 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa

   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa, novovytvorená parcela č. 928/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 121

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Štúrovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 08/-03/2016, overeného Okresným úradom v Šali pod číslom 118/2016 dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená parcela č. 928/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre zákazníkov obchodnej prevádzky, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti požadovaného pozemku, v cene 53,11Eur/m2,t.j.v celkovej cene 5 311,00 Eur pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa, v celosti.