Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.03.2008 - 09:18  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:47  //  zobrazené: 1653

03/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2008  |  dátum konania: 26.03.2008

Prítomní členovia komise:  Dr. Botorčeová,  Mgr. Husáriková, Mgr. Muráriková,  Mgr. Bajlová, ,  Mgr. Güll,  Ing.Psotová, Mgr. Stredanská, Mgr Dohánysová, ,  Ing. Velazquézová
Neprítomní.: Ján Kmeťo,  Mgr. Varsányi, B. Sobotová, Mgr. Holosová
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/3/2008
Komisia školstva konštatuje plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Uznesenie  č. 2/3/2008:
a)   Odporúča MsZ schváliť alternatívu D
b) Aktualizovať návrh Optimalizácii siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa po schválení nového školského zákona a na základe výsledkov vybavenia žiadosti o financovanie  rekonštrukcie ZŠ J. Murgaša  a  ZŠ s MŠ s VaVVJM Petra Pázmánya z eurofondov.

Uznesenie 3/3/2008
Komisia školstva berie predložené informácie na vedomie.