Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.03.2008 - 12:34  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:45  //  zobrazené: 1860

03/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 03/2008  |  dátum konania: 26.03.2008

Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie a to: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký, p. Karas Zoltán, Img. Jana Lišková, Ing. Helena Psotová, Ing Renáta Petrová, p. Aláč Ľuboš

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Polonyi Miroslav,  Ing. Ladislav Gáll ml.

1. Návrh optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 175
• komisia  odporúča presunúť schválenie Návrhu optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 na obdobie – jeseň 2008 z dôvodu schválenie nového zákona o školstve
• komisia súhlasí s premiestnením MŠ Nešporova do priestorov v ZŠ Jozefa Murgaša

2. Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovkej ulici – III.“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovkej ulici – III.“  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 176
komisia odporúča schváliť Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovkej ulici – III.“

3. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom s následnou rekonštrukciou resp. na predaj budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom s následnou rekonštrukciou resp. na predaj budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 177
komisia odporúča prenájom budovy na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1

4. Návrh zámennej zmluvy so spoločnosťou Duslo a.s. o zámene pozemkov bývalého letného kúpaliska v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh zámennej zmluvy so spoločnosťou Duslo a.s. o zámene pozemkov bývalého letného kúpaliska v Šali  a  schválila nasledovné uznesenie:
• komisia neprijala žiadne uznesenie ( 3 členovia súhlasili s predloženým návrhom, ostatní členovia sa zdržali hlasovania )
• 2 členovia komisie navrhujú odpredať pozemky Duslu a.s., ktoré sa nachádzajú pri bývalom Okresnom súde v Šali

5. Róbert Beszédeš – žiadosť o zníženie sadzby nájomného

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Róberta Beszédeša o zníženie sadzby nájomného za nebytové priestory v objekte na ul. Dolnej  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 179
komisia nesúhlasí so znížením nájomného pre Róberta Beszédeša

6. Okresná organizácia Jednoty Dôchodcov v Šali – žiadosť o odpustenie režijných nákladov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Okresnej organizácie Jednoty Dôchodcov v Šali o odpustenie režijných nákladov za akciu, ktorá sa uskutočnila 12. marca 2008 v zasadačke Mestského úradu  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 180
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

7. Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Šaľa   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 181
komisia odporúča:
• rozšírenie pozemku za účelom bytovej výstavby na ul. Družstevnej smerom k Váhu ( od posledného rodinného domu na ul. Javorovej )
• využitie celého pozemku na rozhraní ulíc Dolnej a Vlčanskej iba ako park