Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.06.2021 - 09:44  //  aktualizácia: 11.06.2021 - 09:45  //  zobrazené: 1637

02/2021 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 02.06.2021

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(02/2021)

 

Dátum: 2. 6. 2021

Miesto: Kongresová sála, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár

Neprítomní: Igor Bleho, Ing. Patrik Ščasný

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2021
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 24. 5. 2021.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 17. 3. 2021. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

K bodu 3: Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2021

Ešte pred posudzovaním žiadostí o poskytovanie dotácií predseda komisie privítal zástupcu verejnosti, ktorým bol Peter Hučko. Dôvodom jeho návštevy boli práve dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rozpočtový rok 2021. Peter Szalay uviedol, že termín, do kedy bolo možné žiadosti podávať, bol 28. 5. 2021, to znamená, že žiadosti na rok 2021 už nie je možné podávať, jedine až budúci rok. Tajomníčka komisie dodala, že Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bola uverejnená už v januári, odvtedy bola niekoľkokrát medializovaná na webovej stránke mesta Šaľa, na Facebooku a taktiež aj v mesačníku Slovo Šaľanov. Peter Hučko sa poďakoval za informácie a komisia ďalej pokračovala posudzovaním žiadostí o poskytnutie dotácií pre oblasť športu na rok 2021.

Do 28. 5. 2021 bolo na mesto Šaľa doručených 36 žiadostí. Celkovo bolo 26 žiadateľov, avšak jeden z nich, Csemadok, ZO Šaľa doručil žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa aj z programu kultúra a aj z programu šport, čo je v rozpore s ust. § 2 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej aj ako VZN č. 2/2020) „Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu len v jednom programe programového rozpočtu“. Vzhľadom k tomu, že v zmysle ust. § 2 ods. 5 VZN č. 2/2020 nie je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu z viacerých programov rozpočtu a zároveň v súlade s ústnym vyjadrením žiadateľa zo dňa
28. 5. 2021, že dáva prednosť oblasti kultúry, 2 predmetné žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť športu boli z vyššie uvedených dôvodov vyradené zo zoznamu doručených žiadostí a z rovnakých dôvodov nemôžu byť predmetom posudzovania Komisiou mládeže a športu pri MsZ v Šali. O tejto skutočnosti bol žiadateľ Csemadok, ZO Šaľa písomne informovaný dňa
3. 6. 2021. Tajomníčka pokračovala, že na posudzovanie je pripravených 34 žiadostí od
25 žiadateľov, z ktorých Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa mal 3 žiadosti, Futbalový klub Veča si podal žiadosti na 4 rôzne projekty a Slovenský rybársky zväz na 5 projektov, ostatných
22 žiadateľov požiadalo dotáciu na jeden projekt.

Na rok 2021 sú na dotácie pre oblasť športu narozpočtovaných 10 000,- Eur, celková suma požadovaných dotácií predstavuje výšku 21 173,- Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2021 - doručené  žiadosti

Žiadosť

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná dotácia

Odporúčaná dotácia

1.

Golden Horse

MTZ, krmivo a výživové doplnky pre kone, ustajnenie koní, ubytovanie, štartovné poplatky

400,-

200,-

100,-

2.

Športovo strelecký klub Šaľa

Nákup streliva

1400,-

400,-

300,-

3.

Atletický klub        Maratón Nitra

Podpora reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča zo Šale – na vitamíny
a výživové prípravky

400,-

200,-

200,-

4.

Farao - Trnovec nad Váhom

MTZ, krmivo a výživové doplnky pre kone, ustajnenie koní, ubytovanie, štartovné poplatky 

400,-

200,-

200,-

5.

Tanečný klub Jumping

Zlepšenie techniky moderného tanca - na nákup zrkadla na kolieskach

530,-

500,-

350,-

6.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2021 – na poháre, medaily, ceny pre deti, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, hlásateľovi, zdravotníkom, ozvučenie pretekov, krmivo, výživové doplnky, stužky a výstroj pre kone, ustajnenie a kutie koní, prenájom priestorov, veterinárnu službu a štartovné poplatky

2500,-

2000,-

800,-

7.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2021 - na účastnícke medaily, časomieru
a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety

6226,-

2564,-

600,-

8.

Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

Posilňovanie tela vlastnou váhou a nácvik techniky pádlovania na suchu – na nákup záhradnej hrazdovej zostavy

800,-

490,-

300,-

9.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

500,-

300,-

250,-

10.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Šachový oddiel

Nákup digitálnych hodín a demonštračnej šachovej zasúvacej súpravy ako pomôcky názornej výučby šachu

440,-

340,-

300,-

11.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých

8. ročník celoslovenského kolkárskeho turnaja pre nevidiacich
a zrakovo postihnutých športovcov - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

500,-

300,-

300,-

12.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate         

Nákup tatami - tréningová pomôcka

4000,-

2000,-

1000,-

13.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel          

Atletická olympiáda žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky
v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča - na MTZ
 a zabezpečenie občerstvenia

800,-

300,-

300,-

14.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-9 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

580,-

200,-

200,-

15.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-10 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

580,-

200,-

200,-

16.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-11 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

580,-

200,-

200,-

17.

HŠK Legends Šaľa

Nákup športového vybavenia pre mládež, doprava na turnaje a letné sústredenie, prenájom športovej haly a časomiery, honoráre rozhodcom a zdravotná služba

16910,-

1500,-

400,-

18.

LUIGINO.sk

Inline korčuliarske preteky 2021 – na ceny a poháre pre víťazov
a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia

2000,-

1000,-

400,-

19.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekára Zdenka Tušku na Majstrovstvách sveta masters
v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

700,-

200,-

100,-

20.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárky Evy Cibulkovej na Majstrovstvách Slovenska žien
v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

310,-

200,-

100,-

21.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárky Evy Cibulkovej na Majstrovstvách sveta žien
v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

1600,-

200,-

100,-

22.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárov Zdenka Tušku a Janeka Miroslava na Majstrovstvách Slovenska masters veterans jednotlivcov v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

600,-

200,-

100,-

23.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Rybárske preteky pre deti a mládež – na vecné ceny pre každého pretekára a zabezpečenie občerstvenia

700,-

200,-

200,-

24.

OZ LeGrácia

Mobilné dopravné ihrisko - sprievodná aktivita na rôznych podujatiach alebo aj ako samostatná športová a vzdelávacia činnosť
v školských zariadeniach

1500,-

500,00

200,-

25.

Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky

Regionálny turnaj v mariáši o Pohár primátora mesta Šaľa – na občerstvenie pre účastníkov a poháre pre víťazov

1200,-

200,-

200,-

26.

HKM Slovan Šaľa

Nákup tréningových pomôcok a kompletnej sady zápasových dresov
s trenkami, na štartovné poplatky a účastnícke karty
na mládežníckych turnajoch Mini Open Handball U10 a Slovak Open Handball U14 – U12

2780,-

1100,-

400,-

27.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom bazéna

5000,-

800,-

600,-

28.

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

Nákup brankárskych výstrojov

1036,44

600,-

400,-

29.

Šaľania

Podujatie pre deti Run of Titans – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, na výrobu a tlač bannerov
a plagátov

10000,-

1200,-

400,-

30.

Jazdecký klub Rusty

Voltížne preteky a tréningy – na nákup reprezentačného oblečenia, doplnkové krmivo pre športového koňa, ustajnenie koňa na pretekoch

3124,-

1224,-

200,-

31.

FK Veča

Krst knihy 90 rokov futbalu vo Veči - priateľské futbalové zápasy – na nákup občerstvenia pre tímy, športových trofejí pre víťazov, nákup cien a prenájom zvukovej aparatúry

880,-

440,-

150,-

32.

FK Veča

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka – na nákup občerstvenia pre tímy, kytíc na hroby a  prenájom zvukovej aparatúry

780,-

390,-

150,-

33.

FK Veča

Medzinárodný deň detí - priateľské futbalové zápasy – na ceny
a občerstvenie pre deti, zapožičanie a nákup pomôcok/hračiek pre deti na súťažné disciplíny a prenájom zvukovej aparatúry

970,-

485,-

150,-

34.

FK Veča

Deň športu vo Veči - priateľské futbalové zápasy – na nákup občerstvenia pre tímy, športových trofejí pre víťazov
a prenájom zvukovej aparatúry

780,-

340,-

150,-

Spolu:

71506,44

21173,-

10000,-

 

 

Nasledovné dotácie v celkovej výške 2 900,- Eur budú predložené na schválenie primátorovi mesta. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií primátor mesta schvaľuje poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom dotácie do výšky 200,- Eur vrátane.

 

Dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2021 – schvaľované primátorom mesta

Žiadosť

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Odporúčaná dotácia

1.

Golden Horse

MTZ, krmivo a výživové doplnky pre kone, ustajnenie koní, ubytovanie, štartovné poplatky

100,-

2.

Atletický klub        Maratón Nitra

Podpora reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča zo Šale – na vitamíny a výživové prípravky

200,-

3.

 Farao - Trnovec nad Váhom

MTZ, krmivo a výživové doplnky pre kone, ustajnenie koní, ubytovanie, štartovné poplatky   

200,-

4.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-9 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

200,-

5.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-10 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

200,-

6.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj k 100. výročiu futbalu v Šali prípraviek U-11 – na zakúpenie cien, zabezpečenie občerstvenia a MTZ

200,-

7.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekára Zdenka Tušku na Majstrovstvách sveta masters v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

100,-

8.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárky Evy Cibulkovej na Majstrovstvách Slovenska žien v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

100,-

9.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárky Evy Cibulkovej na Majstrovstvách sveta žien v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

100,-

10.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Účasť pretekárov Zdenka Tušku a Janeka Miroslava na Majstrovstvách Slovenska masters veterans jednotlivcov v disciplíne LRU (lov rýb udicou) - na nákup nástrah a krmiva

100,-

11.

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa

Rybárske preteky pre deti a mládež – na vecné ceny pre každého pretekára a zabezpečenie občerstvenia

200,-

12.

OZ LeGrácia

Mobilné dopravné ihrisko - sprievodná aktivita na rôznych podujatiach alebo aj ako samostatná športová a vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach

200,-

13.

Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky

Regionálny turnaj v mariáši o Pohár primátora mesta Šaľa – na občerstvenie pre účastníkov
a poháre pre víťazov

200,-

14.

Jazdecký klub Rusty

Voltížne preteky a tréningy – na nákup reprezentačného oblečenia, doplnkové krmivo pre športového koňa, ustajnenie koňa na pretekoch

200,-

15.

FK Veča

Krst knihy 90 rokov futbalu vo Veči - priateľské futbalové zápasy – na nákup občerstvenia pre tímy, športových trofejí pre víťazov, nákup cien
a prenájom zvukovej aparatúry

150,-

16.

FK Veča

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka – na nákup občerstvenia pre súťažné tímy, kytíc na hroby
a  prenájom zvukovej aparatúry

150,-

17.

FK Veča

Medzinárodný deň detí - priateľské futbalové zápasy – na ceny a občerstvenie pre deti, zapožičanie a nákup pomôcok/hračiek pre deti na súťažné disciplíny a prenájom zvukovej aparatúry

150,-

18.

FK Veča

Deň športu vo Veči - priateľské futbalové zápasy  – na nákup občerstvenia pre súťažné tímy, športových trofejí pre víťazov a prenájom zvukovej aparatúry

150,-

Spolu:

2900,-

 

Nasledovné dotácie v celkovej výške 7 100,- Eur budú predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali dňa 24. 6. 2021.  Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií mestské zastupiteľstvo mesta schvaľuje poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom dotácie nad 200,- Eur.

 

Dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2021 nad 200,- Eur – schvaľované MsZ

Žiadosť

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Odporúčaná dotácia

1.

Športovo strelecký klub Šaľa

Nákup streliva

300,-

2.

Tanečný klub Jumping

Zlepšenie techniky moderného tanca - na nákup zrkadla na kolieskach

350,-

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži
a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2021 – na poháre, medaily, ceny pre deti, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, hlásateľovi, zdravotníkom, ozvučenie pretekov, krmivo, výživové doplnky, stužky a výstroj pre kone, ustajnenie a kutie koní, prenájom priestorov, veterinárnu službu a štartovné poplatky

800,-

4.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2021 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu
a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety

600,-

5.

Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

Posilňovanie tela vlastnou váhou a nácvik techniky pádlovania na suchu – na nákup záhradnej hrazdovej zostavy

300,-

6.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ
a zabezpečenie občerstvenia

250,-

17.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Šachový oddiel

Nákup digitálnych hodín a demonštračnej šachovej zasúvacej súpravy ako pomôcky názornej výučby šachu

300,-

8.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nev.
a zrakovo postihnutých

8. ročník celoslovenského kolkárskeho turnaja pre nevidiacich a zrakovo postihnutých športovcov -
na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

300,-

9.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate         

Nákup tatami - tréningová pomôcka

1000,-

10.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel          

Atletická olympiáda žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia

300,-

11.

HŠK Legends Šaľa

Nákup športového vybavenia pre mládež, doprava na turnaje a letné sústredenie, prenájom športovej haly a časomiery, honoráre rozhodcom a zdravotná služba

400,-

12.

LUIGINO.sk

Inline korčuliarske preteky 2021 –
na ceny a poháre pre víťazov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia

400,-

13.

HKM Slovan Šaľa

Nákup tréningových pomôcok a kompletnej sady zápasových dresov s trenkami, na štartovné poplatky a účastnícke karty na mládežníckych turnajoch Mini Open Handball U10 a Slovak Open Handball U14 – U12

400,-

14.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom bazéna

600,-

15.

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

Nákup brankárskych výstrojov

400,-

16.

Šaľania

Podujatie pre deti Run of Titans – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, na výrobu a tlač bannerov
a plagátov

400,-

Spolu:

7100,-

 

Ladislav Jaroš navrhol, že v prípade nevyčerpania všetkých schválených dotácií na rok 2021 z dôvodu zlej pandemickej situácie, počas ktorej bude zákaz športových podujatí,  aby tieto nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté na budúci rok a narozpočtované dotácie na rok 2022 boli navýšené o sumu dotácií, ktoré nebolo možné čerpať v roku 2021.

Uznesenie 2/3/2021: Komisia mládeže a športu na základe uvedeného vyhodnotenia konštatuje, že predložené žiadosti o dotácie spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2021 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií a v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu  pre rok 2021 zo dňa 22. januára 2021 a odporúča primátorovi mesta a MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2021 nasledovne:

Žiadatelia                                                                                                                          Odporúčaná suma v EUR

 1. Golden Horse                                                                                                                                100,-                                                                                                                      
 2. Športovo strelecký klub Šaľa                                                                                                    300,-
 3. Atletický klub Maratón Nitra                                                                                                   200,-
 4. Farao - Trnovec nad Váhom                                                                                                     200,-
 5. Tanečný klub Jumping                                                                                                                350,-
 6. TJ Slávia SOUP Šaľa                                                                                                                      800,-
 7. RADA ŠPORT o. z.                                                                                                                         600,-
 8. Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa                                                                                              300,-
 9. TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel                                                                                250,-
 10. TJ Slovan Duslo Šaľa - Šachový oddiel                                                                                   300,-
 11. TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých  300,-
 12. TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate                                                                                 1 000,-
 13. TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel                                                                                  300,-
 14. FK Slovan Duslo Šaľa                                                                                                                   200,-
 15. FK Slovan Duslo Šaľa                                                                                                                   200,-
 16. FK Slovan Duslo Šaľa                                                                                                                   200,-
 17. HŠK Legends Šaľa                                                                                                                         400,-
 18. LUIGINO.sk                                                                                                                                     400,-
 19. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa                                                                                        100,-
 20. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa                                                                                        100,-
 21. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa                                                                                        100,-
 22. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa                                                                                        100,-
 23. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa                                                                                        200,-
 24. OZ LeGrácia                                                                                                                                    200,-
 25. Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky                                                                           200,-
 26. HKM Slovan Šaľa                                                                                                                          400,-
 27. Klub vodných športov Barakuda                                                                                             600,-
 28. Hokejový klub HK Mládež Šaľa                                                                                                400,-
 29. Šaľania                                                                                                                                             400,-
 30. Jazdecký klub Rusty                                                                                                                     200,-
 31. FK Veča                                                                                                                                            150,-
 32. FK Veča                                                                                                                                            150,-
 33. FK Veča                                                                                                                                            150,-
 34. FK Veča                                                                                                                                            150,-

 

Komisia mládeže a športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali, aby narozpočtované dotácie pre oblasť športu na rok 2022 boli navýšené o sumu nevyčerpaných dotácií za rok 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

K bodu 4: Rôzne

Tajomníčka komisie všetkých prítomných pozvala na spoločensko-kultúrne podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2020, ktoré sa uskutoční dňa 7. 6. 2021 v kongresovej sále na Mestskom úrade v Šali. Uviedla, že v rámci kultúrneho programu vystúpia dve mladé športovkyne – gymnastky a poďakovala sa Jane Majdlenovej, ktorá jej pomohla zabezpečiť prezentáciu tohto športu na podujatí.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay sa poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              8. 6. 2021