Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.03.2016 - 11:56  //  aktualizácia: 23.03.2016 - 11:58  //  zobrazené: 655

02/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 29.02.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.    Úvod
2.    Informácia o pripravovanom partnerskom participačnom tíme – Koncepcia prevencie kriminality
3.    Informácia o biologickom vývoze v meste Šaľa
4.    Rôzne
5.    Záver.

Informácia o pripravovanom partnerskom participačnom tíme
Informáciu o príprave stretnutia predniesol PhDr. Šperka. Stretnutie sa má uskutočniť dňa 03.03.2016. Prizvaných je 11 zástupcov dotknutých organizácii v meste Šaľa ( OR PZ, MsP, primátor, prokuratúra, OÚ, ÚPSVaR, CPPP....) a 15 riaditeľov základných a stredných škôl.
UZNESENIE č. II/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom partnerskom participačnom tíme.

Informácia o biologickom vývoze v meste Šaľa
Informáciu o začiatku vývozu biologického odpadu predložila Ing. Braníková a informovala prítomných, že  s vývozom sa začne od 04.03.2016 (piatok) v mestskej časti Veča a od 05.03.2016 v Šali. Ďalej informovala o termínoch na jarné upratovanie. Počas jarného upratovania budú v meste rozložené veľkoobjemové kontajnery a to v troch termínoch – 1. termín od 01.04.2016 do 03.04.2016, 2. Termín od 08.04.2016 do 10.04.2016 a 3. Termín vo Veči od 15.04.2016 do 17.04.2016. Do veľkoobjemových kontajnerov je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad, elektroodpad a iné nebezpečné zložky odpadu. Elektroodpad (TV, rádia, pračky, chladničky, kanvice, počítače, mobilné telefóny) a nebezpečné zložky odpadu (autobatérie, žiarivky, chemikálie, farby z tlačiarní, pesticídy, riedidlá, oleje) bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o.  v dňoch 01.04.2016 od 15 hod do 16,30 hod – bývalý mexikoplatz a vo Veči 15.04.2016  v čase od 15 hod do 16 hod pred reštauráciou Corgoň.
UZNESENIE č.II/2 :
Komisia berie na vedomie informácia o biologickom vývoze v meste Šaľa
 
Rôzne
RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o stretnutí s pánom primátorom  o plánovanom stretnutí s predsedami SVB, ktoré sa má uskutočniť v troch termínoch v mesiaci apríl-máj 2016.
Ďalej Ing. Lacková, predniesla nespokojnosť so situáciou s bezdomovcami na železničnej stanici.
Ing. Braníková informovala o lokalitách umiestnenia detského ihriska Žihadielko (LIDL) v prípade získania dostatočného počtu hlasov občanov.


 
                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                Predseda komisie
Zapísala: Ing. Braníková