Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.04.2013 - 15:07  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:22  //  zobrazené: 1785

02/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 18/04/2013

číslo: 02/2013  |  dátum konania: 18.04.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Doplniť do programu rokovania:
do písmena A. Informačné materiály a správy:
- materiál číslo A 7/2/2013 - Prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím,

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
návrh na čiastočnú zmenu:
- z materiálu číslo B 1/2/2013 – Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti sa sťahuje časť materiálu „návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti“ a nahrádza sa novou časťou materiálu „návrh na zriadenie komisie pre riešenie optimalizácie školstva v Šali“,

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
zmena poradia prerokovania materiálu:
- materiál číslo F 2/2/2013 Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce prerokovať pred písmenom C. Hospodárenie mesta

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 4
Program ako celok

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,


Materiál číslo A 1/2/2013 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK a informácia o riešení petície občanov

Uznesenie č. 2/2013 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania „Zmluvy o spolupráci medzi  Duslom a. s. a mestom Šaľa“,
2. informáciu o riešení petície občanov proti radovej zástavbe 1-bytových RD na Bernolákovej ul. v Šali v záhrade na parc. č. 3706,
B. berie na vedomie
1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania „Zmluvy o spolupráci medzi Duslom a.s. a mestom Šaľa“,
2. informáciu o riešení petície občanov proti radovej zástavbe 1-bytových RD na Bernolákovej ul. v Šali v záhrade na parc. č. 3706.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/2/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. schvaľuje
presun termínov plnenia úloh z nasledovných uznesení:
1. Uznesenie č. 8/2011 – XI. písmeno C.1  zo dňa 30. júna 2011
Pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2012 – 2016
vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ.
T: 31. 12. 2013
2. Uznesenie č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012
Predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu.
T: 31. 12. 2013

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo A 3/2/2013 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013

Uznesenie č. 2/2013 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013.

 


Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/2/2013 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

Uznesenie č. 2/2013 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4,
B. berie na vedomie
- informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 03. 2013 v znení Dodatku č. 3,
- informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 05. 2013 v znení Dodatku č. 4.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo A 5/2/2013 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali

Uznesenie č. 2/2013 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali,
B. berie na vedomie
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 6/2/201 -  Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012

Uznesenie č. 2/2013 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,

 

Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 7/2/2013 - Prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím 

Uznesenie č. 2/2013 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím,
B. berie na vedomie
prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/2/2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie školstva v Šali

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – po predložení materiálu predkladateľom dať najprv slovo prihláseným zástupcom škôl a občanom z radov verejnosti, ktorí boli podľa rokovacieho poriadku prihlásení do diskusie a až potom otvoriť diskusiu pre poslancov

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,


Petícia za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej školy s materskou školou P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským,
P. Pázmaňa 48, Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení

Uznesenie č. 2/2013 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej školy s materskou školou P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení,
B. berie na vedomie
petíciu za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej školy s materskou školou P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení. 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 10
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Petícia za „Zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48“

Uznesenie č. 2/2013 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48,
B. berie na vedomie
petíciu za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48.
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do návrhu uznesenia písmeno C. odporúča v znení:
primátorovi mesta:
1. zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva:
a) prepočty ekonomickej náročnosti ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova so zameraním na:
- predpokladané počty žiakov a reálny počet tried na jednotlivých školách a spolu,
- súčasnú náročnosť na prevádzku pri umiestnení všetkých žiakov na uvedených školách v nadväznosti na platný spôsob financovania škôl,
b) preukázateľné náklady na presťahovanie,
c) budúcu ekonomickú náročnosť v súvislosti s potrebnými investíciami a možnosťou zabezpečenia zdrojov financovania,
d) pri prípadnom rušení ZŠ Hollého alebo ZŠ Bernolákova pripraviť definitívny návrh na priestorové využitie ZŠ Bernolákova, prípadne na využívanie časti priestorov ZŠ Hollého,
2. zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva k tomuto bodu do 23. 05. 2013.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Uznesenie č. 2/2013 – IX. (so zapracovaním poslaneckých návrhov Ing. Tibora Barana, Ing. Jozefa Mečiara a Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo
A. prerokovalo
návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie siete škôl a školských zariadení v Šali,
2. jej členov:
 Martin Alföldi
 Ing. Tibor Baran
 Ing. Erika Velázquezová
 Ing. Jozef Mečiar
 Ing. Jozef Husárik
 Ing. Peter Andráši
 Mgr. Jozef Belický
 Ing. Kristián Szekeres
 Mgr. Zita Paštéková, ekonómka ZŠ Bernolákova 
 Mária Káčerová, ekonómka ZŠ J. Hollého
 PaedDr. Emília Bjalončíková, predsedníčka Rady školy ZŠ J. Hollého
 Renáta Čileková, predsedníčka Rady školy ZŠ Bernolákova
 PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka Spojenej školy 
C. odporúča
primátorovi mesta:
1. zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva:
a) prepočty ekonomickej náročnosti ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova so zameraním na:
- predpokladané počty žiakov a reálny počet tried na jednotlivých školách a spolu,
- súčasnú náročnosť na prevádzku pri umiestnení všetkých žiakov na uvedených školách v nadväznosti na platný spôsob financovania škôl,
b) preukázateľné náklady na presťahovanie,
c) budúcu ekonomickú náročnosť v súvislosti s potrebnými investíciami a možnosťou zabezpečenia zdrojov financovania,
d) pri prípadnom rušení ZŠ Hollého alebo ZŠ Bernolákova pripraviť definitívny návrh na priestorové využitie ZŠ Bernolákova, prípadne na využívanie časti priestorov ZŠ Hollého,
2. zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva k tomuto bodu do 23. 05. 2013.

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0


Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/2/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 

Uznesenie č. 2/2013 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/2/2013 - Protesty prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo B 3/2/2013

Uznesenie č. 2/2013 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 327/12-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov,
2. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 328/12-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov,
B. vyhovuje
1. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 327/12-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhuje napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť,
2. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 328/12-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhuje napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 4/2/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009
o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa
č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

Uznesenie č. 2/2013 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušujú:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003,
- Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa
č. 6/2003,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2013, ktorým sa zrušujú:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003,
- Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa
č. 6/2003,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 5/2/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár,

 

Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 6/2/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/2/2013 - Domov dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce

Uznesenie č. 2/2013 – XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatku č.1 zmluvy o dielo uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby Domov dôchodcov Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 124.192,45 EUR bez DPH, celkom 149.030,94 EUR s DPH,

 

 

B. berie na vedomie
s uzatvorením dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 521 v znení jej dodatku č. 1 zmluvy o dielo uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby Domov dôchodcov Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 124.192,45 EUR bez DPH, celkom 149.030,94 EUR s DPH.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/21/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013

Uznesenie č. 2/2013 – XVI .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Martin Alföldi, primátor mesta, navrhol, aby zasadnutie mestského zastupiteľstva pokračovalo aj po 22.00 h, a to až do ukončenia programu, t. j. prerokovania všetkých bodov podľa predloženej pozvánky.

Hlasovanie o návrhu, že zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať
do ukončenia programu

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,


Materiál číslo C 4/2/2013 - Návrh platu primátora mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh platu primátora mesta Šaľa,
B. súhlasí 
s platom primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od 01. 01. 2013 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 2 327,- Eur.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.


Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 

Materiál číslo C 5/2/2013 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje
odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 1/2/2013 - GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní parkoviska na vlastné náklady slúžiaceho pre reštauráciu GALVAN ako aj pre širokú verejnosť,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa
3. apríla 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, register C katastra nehnuteľností, parc.
č. 2009/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 183 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 121,33 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť GALVAN s.r.o., so sídlom Hlavná ul. 33/36, Šaľa, IČO: 36560201, spoločnosť zapísaná v OR SR Trnava, vložka č. 16437/T, zastúpená konateľkou Ivanou Luxovou.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/2/2013 - MVDr. Anton Jasenovec a MUDr. Soňa Jasenovcová, bytom Nemocničná 6, Šaľa – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane vlastného majetku,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nemocničnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 2056/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 160 m2, v cene 59,749 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 9 559,84 Eur pre MVDr. Antona Jasenovca a MUDr. Soňu Jasenovcovú, obaja bytom Nemocničná 6, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s podmienkou, že pokiaľ novovybudovanú spevnenú plochu oplotí, preloží existujúci chodník vybudovaný z betónových kociek a napojí ho na existujúci asfaltový chodník z Nemocničnej ul., na vlastné náklady.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia (námietku vzniesol Ing. Štefan Bartošovič).

Hlasovanie o vznesenej námietke:

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/2/2013 - Ing. Peter Juriš a PaedDr. Erika Jurišová, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
1. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v:
1.1 predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
1.2  znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Záhradníckej ul. v Šali, časť par. registra C katastra nehnuteľností č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 29/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 452/2012, ide o novovytvorenú parcelu č. 663/42, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 110 m²,
v cene 4,979 Eur/m², t. j. v celkovej cene 547,69 Eur pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku Jurišovú, PhD, trvale bytom Gagarinova 443/13, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,

 


Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/2/2013 - Dezider Klincko a spol., Dolná 522/10, Šaľa – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Dolnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 127 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v cene 49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 6 323,33 Eur pre:
1. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 22 m2, v cene cca 1 095,38 Eur, pre Ing. Františka Jurášeka a Janu Juráškovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Dezidera Klincka a Kláru Klinckovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
3. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Ing. Oldřicha Svobodu a Máriu Svobodovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
4. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Alojza Jóbu a Julianu Jóbovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
5. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Jána Wetzlera, trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v celosti.
6. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Stanislava Petráša a Mariannu Petrášovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/2/2013 - MÁHRMONT, s.r.o. Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej  ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu vybudovania príjazdovej komunikácie na vlastné náklady kupujúceho,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1038/61, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 715 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 48,951 Eur/m2, v celkovej cene
35 000,00 Eur, pre spoločnosť MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa, IČO 36555576, zastúpená konateľom Mgr. Ladislavom Máhrom.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 6/1/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, bytom Robotnícka 983/1, Šaľa – opätovná žiadosť

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo D 7/2/2013 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali

Uznesenie č. 2/2013 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Nábrežnej ul. v Šali, vedený v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, v katastrálnom území Šaľa, časť parc. č. 30/1, orná pôda, od ktorej boli v zmysle geometrického plánu č. 233/2012, vyhotoveného geodetickou kanceláriou GEODETI, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 486/2012, dňa 11. januára 2013, odčlenené a novovytvorené parc. č. 134/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a parc. č. 134/5, ostatné plochy o výmere 13 m2, spolu o výmere 18 m2, ktoré sú predmetom prevodu, v cene 50,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 900,00 Eur pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/2/2013 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na pozemkoch v reg. E katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. č. 28 orná pôda, časť parc. č. 27/2 orná pôda, časť parc. č. 1313/1 ostatné plochy, časť parc. č. 30/1 ostatné plochy a na pozemku v reg. C katastra nehnuteľností, vedeného na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 136 zastavaná plocha a nádvoria, v rozsahu geometrického plánu vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEODETI, pod číslom 75/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 487/2012, zo dňa 28. januára 2013, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava, za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 6 848,00 Eur.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – o materiáloch D 9/2/2013 až D 14/2/2013 hlasovať en bloc

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,


Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Materiál číslo D 9/2/2013 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
 v zmysle § 9a ods. 2 písm. c) VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 3/2012 a VZN č. 6/2012:
1. zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení a vedení kanalizačného potrubia PVC 300, stoka „T“ na časti pozemku v katastrálnom území Šaľa, parc. reg. E katastra nehnuteľností č. 311, zastavaná plocha a nádvorie, v dĺžke 201,02 m, vedený na liste vlastníctva č. 7266, v rozsahu geometrického plánu č. 34/2012, vyhotoveného geodetom Ing. Tomášom Bagim, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 512/2012, dňa 9. januára 2013,
2. zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení a vedení vodovodného potrubia rad „1“ HDPE PE 100 DN 110 a rad „1-1“ HDPE PE 100 DN 110 na časti pozemku, parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie, v dĺžke
132,76 m a parc. č. 3198/120, ostatná plocha, v dĺžke 93,01 m, v rozsahu geometrického plánu č. 5/2013, vyhotoveného geodetom Ing. Tomášom Bagim, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 53/2013, dňa 22. februára 2013,
v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO 36 550 949, za jednorázovú odplatu, v zmysle zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, vo výške 2,00 Eur.


Materiál číslo D 10/2/2013 - Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Staničnej  ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
1. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1.1 ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove,
1.2 zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
2. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Staničnej ul. v Šali:
- parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 640 m2 (v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) vyššie citovaného VZN),
-  parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2879/21, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 133 m2 (v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) vyššie citovaného VZN)
v katastrálnom území Šaľa, spolu o výmere 1 773 m2, v cene 46,471 Eur/m², t. j.
v celkovej cene 82 393,08 Eur pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, Šaľa, v celosti, 
2. zriadenie vecného bremena na pozemok, parc. č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie, týkajúce sa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu podľa stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., číslo 9493/2013/13 zo dňa
18. 03. 2013 (príloha č. 1).


Materiál číslo D 11/2/2013 - Slavomíra Cesneková a manžel Patrik, Šaľa, J. Palárika 397/2 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto uzneseniu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 03. 04. 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parc. č. 789/85 o výmere 309 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 50,99 Eur/rok a časť parc. č.789/72 o výmere 39 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok za časť chodníka, v celkovej sume 54,85 Eur/rok, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parc. č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa
25. 07. 2002, pre Slavomíru Cesnekovú a manžela Patrika, bytom Šaľa, J. Palárika 397/2, na dobu neurčitú. 

Materiál číslo D 12/2/2013 - Nikoleta Nagyová, Šaľa, Nešporova 1007/1 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto uzneseniu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 03. 04. 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 2522/1, záhrady o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, spolu v sume 49,50 Eur/rok, pre Nikoletu Nagyovú, bytom Šaľa, Nešporova 1007/1, na dobu neurčitú.


Materiál číslo D 13/2/2013 - František Pressel, Šaľa, Narcisová 1947/15 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu a zásobovania prevádzky „Pizzéria Italia“,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 03. 04. 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 3080/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume 16,58 Eur/rok, za účelom realizácie prístupu a zásobovania prevádzky „Pizzéria Italia“, z rozoberateľnej dlažby na vlastné náklady, pre Františka Pressela, bytom Šaľa, Narcisová 1947/15, na dobu neurčitú.

Materiál číslo D 14/2/2013 - Patrik Polák, SNP 2340/48A, Šaľa, IČO: 34 758 691 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2013 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o  prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  užívaní pozemku nachádzajúceho sa okolo objektu vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3233),
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 03. 04. 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 2677/2, ostatné plochy o výmere 60 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume
39,78 Eur/rok, za účelom vybudovaných a užívaných spevnených plôch okolo objektu na vlastné náklady, pre Patrika Poláka, so sídlom Šaľa, SNP č. 2340/48A, IČO: 34 758 691, do doby platnosti Nájomnej zmluvy na pozemok č. 23/2005-OSMM zo dňa 07. 11. 2005, t. j. do 28. 10. 2025 formou dodatku k tejto zmluve.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 9/2/2013, D 10/2/2013, D 11/2/2013,
D 12/2/2013,  D 13/2/2013 a D 14/2/2013 v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 16/2/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa -

Uznesenie č. 2/2013 – XXXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v  reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie, na ul. SNP v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d)
VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 48/2013 dňa 19. februára 2013, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu č. 1680/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
19 m2, v cene 56,429 Eur/m2, v celkovej cene 1 072,15 Eur, pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 103/24, 900 28 Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 17/2/2013 - Milan Pekarík, Kukučínova 13, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na Vlčanskej ulici v Šali, parc. č. 728/103

Uznesenie č. 2/2013 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Vlčanskej ulici v Šali, parc. č. 728/103,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, garážou súp. č. 5745 v radovej zástavbe,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Vlčanskej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 728/103, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 29,874 Eur/m2, v celkovej cene
567,61 Eur, pre Milana Pekaríka, Kukučínova 13, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 18/2/2013 - Patrik Polák, Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci tom, že pozemky parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114 žiadateľ využíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej prevádzky,  
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, vedených v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1611/113, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 78 m2 a parc. č. 1611/114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
55 m2, spolu o výmere 133 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 49,790 Eur/m2, v celkovej cene 6 622,07 Eur, pre Patrika Poláka, trvale bytom Októbrová č. 1186/72,
924 01  Galanta.
Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 19/2/2013 - Angelika Tóthová, Hollého 1846/30, 927 05 Šaľa – Veča; Ildikó Jarošová, Nitrianska 1934/14, 927 05 Šaľa – Veča; Karol Csizmadia, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na Bottovej ulici v Šali, parc.č.2645/100

Uznesenie č. 2/2013 – XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Bottovej ulici v Šali, parc. č. 2645/100,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Bottovej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2645/100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 36,513 Eur/m2, v celkovej cene 693,75 Eur, pre:
1. Angeliku Tóthovú, Hollého 1846/30, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 231,25 Eur,
2. Ildikó Jarošovú, Nitrianska 1934/14, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 231,25 Eur,
3. Karola Csizmadiho, Bottova 1021/8, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 231,25 Eur.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 20/2/2013 - miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o  prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v sociálnej a charitatívnej činnosti občianskeho združenia miniBODKA,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN
č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 02. 04. 2013,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči a režijné náklady spojené s užívaním vo výške 1,00 euro/rok/celá výmera pre občianske združenie miniBODKA.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 21/2/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 2/2013 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v bloku B polyfunkčnej budovy COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom IV.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
Ing. Erika Velázquezová, poslanec
Ladislav Košičár, poslanec
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na 4. zasadnutí MsZ
v roku 2013.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 22/2/2013 - HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4 – opätovná žiadosť

Uznesenie č. 2/2013 – XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 890/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 418 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,984 Eur/m2, v celkovej cene
34 687,31 Eur, pre spoločnosť HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36273295, zastúpená konateľom Slavomírom Prílepkom.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 23/2/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 2/2013 – XXXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X., podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
 
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 3. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 24/2/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali-Veči“
a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 2/2013 – XXXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali – Veči“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali – Veči – II.“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Andráši, poslanec
- Ing. Marek Vrbovský, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 4. zasadnutie MsZ v r. 2013.


Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 25/2/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 2/2013 – XXXIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Jozefa Grella)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali - II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností
v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – III.“,  podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna kúpna cena bude 180 000 Eur,
3. členov súťažnej komisie:
- MUDr. Jozef Grell, poslanec
- Ing. Jozef Mečiar, poslanec
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej
- Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 4. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 9
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 2
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 26/2/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť AQUA WAAG  s.r.o., Bratislavská 47,
924 01 Galanta

Uznesenie č. 2/2013 – XL.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči, vedených v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, parc. č. 1453/300, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 385 m2 a parc. č. 1453/500, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, spolu o výmere 473 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) bod 2 VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ pozemky užíva od r. 2008 a v súlade s jeho podnikateľskými aktivitami tieto nehnuteľnosti majú tvoriť nedeliteľnú súčasť oddychovej a športovej zóny pre obyvateľov mesta Šaľa a jeho okolia, v cene 3,319 Eur/m2, v celkovej cene 1 569,89 Eur, v prospech spoločnosti AQUA WAAG  s.r.o., so sídlom Bratislavská 47, 924 01  Galanta.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 27/2/2013 - SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 2/2013 – XLI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. ruší
Uznesenie č. 2/2012-XXXIV. zo dňa 19. apríla 2012, 
C. schvaľuje
1. zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly plynového potrubia podľa projektu Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov Šaľa I. až VI. etapa, v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na pozemkoch registra C a E KN k. ú. Šaľa, vedených na LV č. 1 a č. 7266 v rozsahu určenom geometrickými plánmi 2/1/2012, 2/2/2012, 2/3/2012 a 2/4/2012 vyhotovenými spoločnosťou JUMI, s.r.o. Bratislava, overenými Správou katastra pod č. 357/2012 dňa 20. 11. 2012, pod
č. 284/2012 dňa 03. 08. 2012, pod č. 285/2012 dňa 03. 08. 2012, pod č. 259/2012 dňa
10. 07. 2012 a geometrickými plánmi 18/2011 a 2/2012 vyhotovenými Ing. Slavomírom Karakom, Nitra, overenými Správou katastra pod č. 501/2012 dňa 16. 01. 2013 a pod č. 500/2012 dňa 16. 01. 2013 v prospech oprávneného SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava za jednorazovú odplatu stanovenú podľa znaleckého posudku pre etapy I. až VI.
2. predložiť informáciu o konkrétnej výške odplaty určenej podľa znaleckého posudku pre etapy I. až VI. na 3. zasadnutie MsZ dňa 27. 06. 2013.   

Hlasovanie č. 52
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 28/2/2013 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“
2. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
Ing. Erika Velázquezová, poslanec
Ladislav Košičár, poslanec
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ

Hlasovanie č. 53
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo F 1/2/2013 - Kúpna zmluva na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“

Uznesenie č. 2/2013 – XLII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – nadlimitná zákazka s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky“,
b) Kúpnu zmluvu na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ číslo 101/2013 s predávajúcim UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 35786078, DIČ: 2020256436, IČ DPH: SK2020256436.

Hlasovanie č. 54
Za hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS