Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.04.2011 - 09:39  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:42  //  zobrazené: 2025

02/2011 komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2011  |  dátum konania: 13.04.2011

Zasadnutie zahájil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal Mgr. Mariána Rakovského, prednostu povereného riadením MsÚ, PhDr. Rudolfa Kuklovského, vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry MsÚ a ostatných prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:
Program: 
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

k bodu č. 2

Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila p. Hamarová. Uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí komisia prijala spolu 8 uznesení z toho 6 uznesení sa týkalo materiálov z bytového referátu, 2 uznesenia boli zo sociálnej oblasti. Uznesenia z bytového referátu boli splnené, materiály zo sociálnej oblasti boli prerokované na Mestskom zastupiteľstve a to  Návrh VZN o cenách za sociálne služby na území mesta, ktoré MsZ schválilo v predloženom znení a materiál  - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 ? 2015 kde MsZ prijalo nasledovné
Uznesenie č. 3/2011 XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
predložený materiál,
B. ukladá
prednostovi MsÚ v spolupráci s odborným útvarom MsÚ, OSS a komisiou pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:
1. vypracovať harmonogram s prioritami mesta na jednotlivé časové úseky, počnúc rokom 2011,
2. vypracovať finančný plán zabezpečenia potrieb občanov v sociálnej oblasti na území mesta,
3. analyzovať potreby občanov, pre ktorých OSS poskytuje sociálne služby a zabezpečiť efektívnosť poskytovaných služieb a zriadiť prípadné nedostatkové služby,
4. implementovať časový harmonogram s prioritami mesta do Plánu hospodárskeho rozvoja mesta.
T: koniec septembra 2011                                  Z: podľa textu
Komisia vzala informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie.
K uzneseniu č. 3/2011 - XXI, ktoré schválilo MsZ dňa 24. 3. 2011 sa  členovia komisie vyjadrili, že je potrebné začať rokom 2011, vytypovať 2-3 opatrenia, určiť prioritu,  z objektivizovať a spracovať dokument s finančnými prostriedkami a vytvoriť komisiu, ktorá by vypracovala a dala dokopy uvedený dokument. Po diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko.

Hlasovanie: Prítomní 6, Za: 6
U z n e s e n i e  č. 9/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) berie na vedomie
uznesenie č.3/2011-XXI zo dňa 24. 3. 2011 materiál  Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 ? 2015,
b) odporúča 
vymenovať dočasnú komisiu v zložení : Mgr. Rakovský, PhDr. Kuklovský,
RSDr. Gáll, RSDr. Gomboš, PhDr. Zozuľáková, Mgr. Csikós,  Mgr. Zelezníková,
c) navrhuje
zvolať stretnutie komisie v posledný májový týždeň.

k bodu č. 3
Žiadostí z bytového referátu predložila p. Botková.

1. Radka  nájomníčka bytu č.20, dvojizbový na II. poschodí v dome so súpisným číslom  vo vchode č. na ulici  v Šali - Žiadosť o schválenie bytu do podnájmu p. Vladimírovi ,  bytom Šaľa.

Správca neeviduje na predmetnom byte žiadny dlh na nájomnom ani na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu  ani žiadny dlh  na poplatkoch z omeškania.

Hlasovanie: Prítomní 6, Za: 5, proti: 1
U z n e s e n i e  č. 10/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) prerokovala
žiadosť Radky , nájomníčky bytu č.20, dvojizbový byt na II. poschodí v dome č.
na ulici  v Šali o schválenie bytu do podnájmu pre Vladimíra bytom Šaľa,
b) odporúča
primátorovi mesta schváliť nájomný byt č. 20, nájomníčky Radky, dvojizbový
byt na II. poschodí v dome č.  na ulici j v Šali do podnájmu pre Vladimíra, 
bytom Šaľa,  na obdobie jedného roka.

2. Mgr. Jana  nájomníčka bytu č.20, garsónka na II. poschodí v dome so súpisným číslom  na ulici  v Šali- Veči-  Žiadosť o schválenie bytu do podnájmu pre Luciu , bytom Šaľa na obdobie jedného roka.                       

Správca neeviduje na predmetnom byte žiadny dlh na nájomnom ani na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu ani žiadny dlh na poplatkoch z omeškania.

Hlasovanie: Prítomní 6, Za: 5, proti: 1
U z n e s e n i e  č. 11/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) prerokovala
žiadosť, Mgr. Jany , nájomníčky bytu č.20, garsónky na II. poschodí  v dome č.
v Šali- Veči o schválenie bytu do podnájmu pre Luciu , bytom Šaľa,
b) odporúča
primátorovi mesta schváliť nájomný byt č. 20, nájomníčky Mgr. Jany , garsónky
č.20  na II. poschodí v dome č.  v Šali ? Veči do podnájmu pre Luciu , bytom
Šaľa, na obdobie jedného roka. 

3.  Obsadenie jednoizbového bytu č.85 v dome č. V. poschodie na ulici   v Šali- Veči.

Byt bol uvoľnený dňa 24.marca 2011. Byt sa nachádza v  dezolátnom stave .
Správca eviduje na predmetnom byte celkový dlh vo výške 5.516,31 Eur. Dlh na poplatkoch z omeškania k 28.2.2011 činí 7.199,70 Eur.
Telefonicky boli ohlásení  uchádzači (ktorí sprístupnili svoje telefónne kontakty) z aktuálneho poradovníka o nájom jednoizbového bytu s regulovaným nájomným a boli ohlásení aj uchádzači o nájom garsónky a oboznámení so stavom predmetného bytu. Dňa 6 apríla 2011 bol byt sprístupnený k nahliadnutiu trom uchádzačov z poradovníka a jednému uchádzačovi mimo poradovníka ( je v návrhu na doplnenie poradovníka), ktorí sú ochotní prevziať dlh na istine a uviesť byt do užívania schopného stavu na vlastné náklady.
Prehľad týchto uchádzačov je v tabuľkovej časti, ktorá je prílohou zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní 6,  Za: 6
U z n e s e n i e  č. 12/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) sa oboznámila so žiadosťami uchádzačov o  nájom jednoizbového bytu a o nájom  garsónky z aktuálneho poradovníka,
b) odporúča
primátorovi mesta prideliť jednoizbový byt č. 85 v dome č. , na V. poschodí na ulici v Šali- Veči Erikovi , bytom  Šaľa, s podmienkou prevzatia dlhu a uzatvorenia splátkového kalendára predloženého mestom.

4. Obsadenie garsónky č.19 v dome číslo , III. poschodie na ulici  v Šali- Veči.

Byt bol uvoľnený dňa 31. 3. 2011. V aktuálnom poradovníku schváleného primátorom mesta zo dňa 23.06.2010 sa nachádza 29 uchádzačov, z uvedeného počtu si traja uchádzači vyriešili bytovú otázku, jeden prestal byť občanom mesta Šaľa a jednému uchádzačovi sa pridelil uvoľnený byt z mesiaca február 2011.
Komisia vyberala uchádzačov z aktuálneho poradovníka, ktorí toho času spĺňajú podmienku t. j. aktualizovali svoj príjem za rok 2010. Prehľad týchto uchádzačov je v tabuľkovej časti, ktorá je prílohou zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní 6,  Za: 6
U z n e s e n i e  č. 13/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) sa oboznámila so žiadosťami uchádzačov o  nájom garsónky z aktuálneho poradovníka,
b) odporúča
primátorovi mesta prideliť garsónku č.  v dome č.  na III. poschodí na ulici   v Šali- Veči Jozefovi a Eve , obaja bytom  Šaľa.

5. Rozália ,  bytom Šaľa- Veča,  - Žiadosť o prechodný pobyt pre otčima Jozefa , trvale bytom Šaľa,

Hlasovanie: Prítomní 6,  Za: 6
U z n e s e n i e  č. 14/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ
a) sa oboznámila so žiadosťou Rozálie,  bytom Šaľa- Veča,  o prechodný pobyt pre otčima Jozefa , trvale bytom Šaľa, 
b) odporúča
primátorovi mesta schváliť prechodný pobyt pre Jozefa  trvale bytom Šaľa,  k  Rozálii  nájomníčke bytu na ul. Šaľa- Veča.

k bodu č. 4

V bode ? Rôzne? členovia komisie sa zaoberali s problémom, ktorý sa týka tých občanov, ktorým je  pridelený nájomný byt a nájomná zmluva je na dobu určitú. Títo občania sa v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky nemôžu prihlásiť na trvalý pobyt.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní 6,  Za: 6
U z n e s e n i e  č. 15/2011
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ ukladá právničke mesta vyriešiť súhlas trvalého pobytu u nájomníkov, ktorí majú nájomnú zmluvu na dobu určitú(určiť osobu za vlastníka- mesto Šaľa), ktorý sa k udeleniu trvalého pobytu vyjadri, prípadne po dohode s právnym referátom zakomponovať súhlas k trvalému pobytu do nájomnej zmluvy.

V bode Rôzne pán Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa informoval prítomných, že krytie nákladov na opatrovateľskú službu, ktorú má organizácia už v súčasnosti zazmluvnené s klientom sú nepostačujúce.

Komisia vzala informáciu na vedomie.

Na záver rokovania predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.