Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 31.03.2010 - 09:09  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1327

02/2010 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2010  |  dátum konania: 25.03.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 2
Doplnenie materiálu číslo B 3/2/2010 - Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 17
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 5
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter
Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,

Materiál číslo A 1/2/2010 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 2/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Milena Veresová,Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 2/2/2010 - Správy z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 2/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly nedaňových príjmov za výherné hracie prístroje s uplatnením zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo:17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter
Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 3/2/2010 - Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009

Uznesenie č. 2/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 4/2/2010 - Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ulici v obdobiach od 01.11.2010 do 31.03.2011, od 01. 11. 2011 do 31. 03. 2012 a od 01. 11. 2012 do 31. 03. 2013,

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 7
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 2/2010 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
materiál - Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali,
B. berie na vedomie
materiál - Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/2/2010 - Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny

Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny,
B. ukladá
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok        a požiadaviek.
Termín: september – október 2010   Zodpovedný: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Proti hlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 2/2/2010 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 10. decembra 2009

Uznesenie č. 2/2010 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. decembra 2009,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. decembra 2009 takto:
- v časti B. konštatuje, sa ruší časť textu „v časti C 3 tohto uznesenia“ a nahrádza sa textom „v časti C 2 a C 3 tohto uznesenia“
- v časti C. schvaľuje, bod 1. sa ruší časť textu „za celú výmeru spolu 6 892,58  Eur“ a nahrádza sa textom „za celú výmeru spolu 5 403,62 Eur“
- v časti C. schvaľuje, sa ruší doterajší bod 2 a nahrádza sa novým bodom 2 nasledovne:
2. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania) nasledovne:
a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č. 1 ako časť parc. č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 426 m2 (výmeru upresní GP)
b) za pozemky vedené v KN C na LV č. 6857 a LV č. 6595 o celkovej výmere 493,33 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných v prílohe č. 2 tohto uznesenia, ktoré sú vo vlastníctve Ing. arch. Petra Moravčíka, bytom Pionierska 338/20, Šaľa
- v časti C. schvaľuje, sa ruší doterajší bod 3 a nahrádza sa novým bodom 3 nasledovne:
3. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania) nasledovne:
a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č.1 ako časť parc. č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 252 m2 (výmeru upresní GP)
b) za pozemky, ktoré sú vedené v KN C na LV č. 6857, LV č. 6594 a LV
č. 6595 v celkovej výmere 252 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných v prílohe č. 3 tohto uznesenia, po nadobudnutí do vlastníctva od manželov Ing. Margity Kandovej, rod. Takáčovej a Ing. Oskara Kandu, oboch bytom Pionierska 337/22, Šaľa
- v časti D. ukladá, sa ruší text „Termín: do 31. 12. 2009“ a nahrádza sa textom „Termín: do 09. 04. 2010“ 

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 3/2/2010 - Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009

Uznesenie č. 2/2010 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014,
B. ruší
Uznesenie MsZ č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009 o určení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určení volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014,
C. určuje
pre volebné obdobie 2010 – 2014
- počet poslancov 21
- počet volebných obvodov 3 nasledovne:
-   volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov
      -   volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov
      -   volebný obvod č. 3 (mestská časť Veča) 7 poslancov,
s tým, že volebné obvody zostávajú rozdelené podľa ulíc tak, ako je to v súčasnom volebnom období 2006 – 2010.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,

Nehlasovalo: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 1/2/2010 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – vyhlásiť 5 minútovú prestávku

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2010 – VII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne:

Bežné príjmy:   11 135 178 EUR 
Bežné výdavky:                       11 020 178 EUR  
Rozdiel:                                          115 000 EUR

Kapitálové príjmy: 5 408 876 EUR 
Kapitálové výdavky:  6 302 632 EUR 
Rozdiel: -893 756 EUR

Príjmové finančné operácie: 1 190 663 EUR
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR
Rozdiel: 870 047 EUR

Rozpočet na rok 2010 celkom:

Príjmy celkom: 17 734 717 EUR 
Výdavky celkom: 17 643 426 EUR
Rozdiel celkom: 91 291 EUR

2. príspevok zriaďovateľa na rok 2010 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 430 000 EUR, z toho 161 570 EUR na výkon opatrovateľskej služby,
3. prijatie bankového úveru vo výške 913 000 EUR na plánované investičné akcie v priebehu rozpočtového roku 2010 a financovanie europrojektov,
4. ručenie banke za poskytnutie bankového úveru biankozmenkou,
C. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012,
2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2011 – 2012,
D. ukladá
1. prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie prebytku bežného rozpočtu, opatrenia s vyjadrením komisie hospodársko – finančnej predložiť na rokovanie MsZ,
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie

2. v rámci kapitálových výdavkov realizovať len tieto investičné akcie:
- projektové dokumentácie    111 500 EUR
- doplatky investícií z roku 2009   424 266 EUR
- investície EÚ fondy            3 425 367 EUR
Pozn.: v členení podľa tab. č. 4

- zazmluvnené investície     762 573 EUR
o  kruhová križovatka    369 000 EUR
o  ESAM softvér        5 000 EUR
o  FK umelý trávnik    265 552 EUR
o  FK odkanalizovanie (Šaľa)     33 500 EUR
o  FK odkanalizovanie (Veča)       3 319 EUR
o  Orechová dokončenie MK      86 202 EUR

- ostatné investície     334 694 EUR
o  rekonštrukcia budovy Komenského 200 000 EUR
o  kamerový systém         6 639 EUR
o  rekonštrukcia ZŠ Pázmanya   100 000 EUR
o  pozemky nový cintorín     26 555 EUR
o  chodníky + osvetlenie cintorína      1 500 EUR

- rekonštrukcia miestnych komunikácií
o  rekonštrukcia Záhradníckej ulice  912 232 EUR
o  rekonštrukcia cesty Hollého   332 000 EUR
Spolu:               6 302 632 EUR

3. prepracovať príslušné tabuľky podľa schváleného rozpočtu
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ
 
4. na investičné akcie nezaradené do realizácie spracovať návrh poradia dôležitosti a predložiť ho na rokovanie MsZ, vrátane mechanizmu zaraďovania do realizácie v prípade vytvorenia zdrojov, na prvé miesto zaradiť dokončenie Školskej ulice,
T: rokovanie MsZ            Z: prednosta MsÚ

5. pripraviť technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a s vyjadrením finančnej komisie ich predložiť na rokovanie MsZ,
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie

6. prijať technicko – organizačné opatrenia na zabezpečenie včasného predaja majetku s cieľom vytvorenia včasných zdrojov na realizáciu investičných akcií a s vyjadrením hospodársko – finančnej komisie ich predložiť na rokovanie MsZ,
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie

7. rokovaním s DEXIA bankou zabezpečiť presun mimoriadnej splátky istiny úveru (ZŠ Murgaša) vo výške 120 tis. EUR a doplatky zvýšenia základného imania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. vo výške 132,8 tis. EUR na rok 2011, zvýšenie základného imania realizovať len v prípade voľných zdrojov,
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ

8. spracovať základnú filozofiu riadenia dlhovej služby s novou kvantifikáciou splátok istiny a stanovením základného cieľa, ktorým bude vytvorenie priestoru na zdroj splátok istiny z prebytku bežného rozpočtu, zároveň pripraviť mechanizmus prípadného korigovania riadenia dlhovej služby a s vyjadrením komisie hospodársko - finančnej predložiť na rokovanie MsZ.
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 2/2/2010 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010

Uznesenie č. 2/2010 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010,
B. konštatuje
závažné porušenia „Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“,
C. neschvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2010,
D. ukladá
prepracovať plán verejného obstarávania a uviesť do súladu so smernicou a schváleným rozpočtom,
E. dopĺňa
Smernicu mesta Šaľa o verejnom obstarávaní nasledovne:
1. v § 1 doplniť odst. 4.
Verejné obstarávanie s výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou nemožno vyhlásiť bez súhlasu MsZ.
2. v § 2, odst. 2, písm. g/ vynechať slovo „štvrťročne“ a vetu doplniť „predkladať na každé rokovanie MsZ ...“
3. v § 10 odst. 1 zmeniť znenie:
Za dodržanie ustanovení tejto smernice pri verejnom obstarávaní sú zodpovední:
            a/ prednosta mestského úradu
            b/ vedúci organizácií zriadených mestom.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 3/2/2010 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – február 2010

Uznesenie č. 2/2010 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január - február 2010,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január - február 2010.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 4/2/2010 - Cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali 

Uznesenie č. 2/2010 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený cenník poplatkov pre príležitostné trhy  a jarmoky v Šali,
B. schvaľuje
predložený cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 5/2/2010 - TJ SLÁVIA SOUP, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti TJ Slávia SOUP Šaľa o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,

B. schvaľuje
poskytnutie dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa, IČO: 31 824 48, v celkovej sume
1 500 EUR na nákup cien:
- žiadosť č. 1 na nákup cien vo výške 1 000 EUR
- žiadosť č. 2 na nákup cien vo výške    500 EUR.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 21 – cvičné hlasovanie
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 6/2/2010 - Športovo strelecký klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2 /2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre Športovo strelecký klub, Šaľa, IČO: 31 119 6314:
- žiadosť č. 3 na nákup cien vo výške 250 EUR
- žiadosť č. 4 na nákup cien vo výške 300 EUR
- žiadosť č. 5 na nákup cien vo výške 250 EUR
- žiadosť č. 6 na nákup cien vo výške 300 EUR
- žiadosť č. 7 na nákup cien vo výške 400 EUR

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 7/2/2010 - TJ Slovan Duslo, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 2 /2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO: 31 119 6314 vo výške 1 680 EUR na rok 2010:
- žiadosť č. 15 vo výške    330 EUR na dopravu
- žiadosť č. 16 vo výške 1 350 EUR na dopravu.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 8/2/2010 - FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre FK Slovan Duslo Šaľa , IČO: 17 642 868:
- žiadosť č. 17 na nákup cien vo výške  200 EUR
- žiadosť č. 18 na nákup cien vo výške  200 EUR
- žiadosť č. 19 na dopravu vo výške      300 EUR
- žiadosť č. 20 na nákup cien vo výške  100 EUR
- žiadosť č. 21 na nákup cien vo výške  120 EUR
- žiadosť č. 22 na nákup cien vo výške  100 EUR
- žiadosť č. 23 na nákup cien vo výške  100 EUR
- žiadosť č. 24 na nákup cien vo výške  100 EUR
- žiadosť č. 25 na nákup cien vo výške  100 EUR
- žiadosť č. 26 na nákup cien vo výške  180 EUR.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 9/2/2010 - Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na údržbu chodníkovej siete v majetku mesta Šaľa
v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, IČO: 37 964 861.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 10/2/2010 - Mestský hokejový klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup hokejového výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií 

Uznesenie č. 2/2010 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Mestského hokejového klubu v Šali o poskytnutie dotácie na nákup hokejového výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Mestský hokejový klub Šaľa, IČO: 36 109 339, na nákup hokejového výstroja, na dopravu a nákup cien v celkovej sume 1 550 EUR:
- žiadosť č. 29 na nákup hokejového výstroja 1 000 EUR
- žiadosť č. 30 na nákup cien vo výške 150 EUR
- žiadosť č. 31 na dopravu vo výške 400 EUR.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 11/2/2010 - Občianske združenie, Strieborná čajka, Šaľa – žiadosť        o poskytnutie dotácie na architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť občianskeho združenia Strieborná čajka, Šaľa, o poskytnutie dotácie na architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. neschvaľuje 
poskytnutie dotácie pre občianske združenie Strieborná čajka, Šaľa, IČO: 42 120 004, vo výške 2 000 EUR na architektonické úpravy v priestore pri CVČ.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 12/2/2010 – Spojená škola, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu - mesto škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Spojenej školy v Šali o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu - mesto škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre Spojenú školu, Šaľa, IČO: 31 873 715, vo výške 2 000 EUR na rok 2010, na projekt „Škola mestu – mesto škole“.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo C 13/2/2010 - Občianske združenie, Materské centrum MAMY MAMÁM, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 2/2010 – XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mileny Veresovej -schváliť dotáciu na žiadosť č. 45 vo výške 650,- EUR)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre občianske združenie Materské centrum Mamy mamám, Šaľa, IČO: 37 964 861, na honorár umeleckých skupín vo výške 990 EUR:  
- žiadosť č. 45 na honorár umeleckých skupín vo výške 650 Eur (dotácia šport),
- žiadosť č. 46 na honorár umeleckých skupín vo výške 175 Eur (dotácia kultúra),
- žiadosť č. 47 na honorár umeleckých skupín vo výške 165 Eur (dotácia kultúra).

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo D 1/2/2010 - STAVPRO, s.r.o., Pažitná 7/611, Šaľa – žiadosť o zámenu pozemkov

Uznesenie č. 2/2010 – XX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – hlasovať najprv o alternatíve č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zámenu pozemkov,

B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. nadobudnutie pozemku za účelom vybudovania verejných parkovacích miest,
C. schvaľuje
1. ukončenie nájomného vzťahu dohodou podľa NZ č. 51/2004 z 26. 11. 2004 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 so spol. PEKRIS s.r.o., so sídlom v Šali, P. Pázmaňa 55/26,
2. zámenu pozemkov:
- pozemok vo vlastníctve spol. STAVPRO, s.r.o., vedený v k.ú. Šaľa na LV č. 6678, v CKN parc. č. 3198/193 o výmere 2 050 m2 a parc. č. 3198/316 o výmere 179 m2, spolu 2 229 m2,
- za pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, vedený v k.ú. Šaľa na LV č. 1, v CKN časť parc. č. 1091/1 o výmere cca 1 850 m2 a časť parc. č. 1038/45 o výmere cca 379 m2 (výmera bude upresnená GP), spolu cca 2 229 m2,
bez vzájomného finančného vyrovnania.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo D 2/2/2010 - Žofia Szarková, Brezová 14, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 2/2010 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul.,
B.  schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť par. č. 860/1, v zmysle GP č. 111-2003 overeného Správou katastra Šaľa, parc. č. 860/17 o výmere 18 m2 v cene 82,984 eur/m2, t.j. v celkovej cene 1 493,71 Eur, pre Žofiu Szarkovú, bytom Brezová ul. 14, Šaľa.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo D 3/2/2010 - SRDIEČKO, n. o. (detské jasle) - Mgr. Andrea Becker,
J. Palárika 3, Šaľa – opätovná žiadosť o odpustenie nájomného

Uznesenie č. 2/2010 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - vzhľadom na charakter činnosti danej neziskovej organizácie,
C. schvaľuje
prenájom za nebytové priestory v bývalej materskej škole J. Palárika a časti dvora od
01. 01. 2010 po dobu trvania nájomného vzťahu pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle, za symbolickú cenu 0,05 Eur/mesiac, t. j. 0,60 Eur/rok (18,- Sk/rok), režijné náklady ponechať v plnej výške.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanec podal po hlasovaní námietku z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 3
Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie o námietke podanej z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Opakované hlasovanie o návrhu uznesenia, nakoľko mestské zastupiteľstvo námietke vyhovelo.

Materiál číslo D 4/2/2010 - Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – terasa

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – hlasovať najprv o alternatíve č. 2

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – terasa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (MsZ zadefinovalo prípad hodný osobitného zreteľa)
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 o výmere 240 m2, za účelom vybudovania letnej terasy k objektu vo vlastníctve žiadateľa, na ul. Budovateľskej v Šali, v cene
3,983 eur/m2/rok, t.j. spolu v sume 955,92 eur/rok, pre Patrika Poláka, so sídlom v Šali, Nádražná č.710/1, IČO: 34 758 691.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa,
B. schvaľuje
uverejniť oznámenia na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku, časť parc.
č. 922/1 o výmere 240 m2, v minimálnej cene podľa VZN č.6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 a VZN č. 16/2008.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 7
Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 5/2/2010 - Opätovná ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo 

Uznesenie č. 2/2010 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo,
B.  neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti na ul. Diakovskej v Šali, budovy súp. č. 1233 na parc. č. 1261, vrátane pozemku parc. č. 1261, zastavaná plocha o výmere 535 m2 a časť pozemku parc. č. 1267/6, zastavaná plocha o výmere cca 956 m2 (výmeru upresní geometrický plán), ktoré nehnuteľnosti sú vedené v KN C na LV 497 v k.ú. Šaľa, za ponúkanú cenu 500 000 EUR (t. j. 15 063 000,- SKK) od COOP Jednota Galanta, so sídlom 924 14  Galanta, Revolučná štvrť 953, IČO 00 168 840.    

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo D 6/2/2010 - Návrh na vyhlásenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“

Uznesenie č. 2/2010 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“,
B.  schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. zloženie členov súťažnej komisie nasledovne:
- Ing. Ľubomír Stredanský, poslanec
- Ing. Michal Lužica, poslanec
- Ľuboš Aláč, člen odbornej komisie
- Ing. Tibor Lovecký, člen odbornej komisie
- Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C.  ukladá
1. vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“,
T: do 1. apríla 2010                                                                Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                          Z: predseda komisie   

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Belický,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo D 7/2/2010 - Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali – Veči

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o prenájom pozemku na  Nitrianskej ul.,
B.  schvaľuje
uverejnenie oznámenia na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku, časť parc. č. 3080/3 o výmere cca 211 m2, v minimálnej cene podľa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Proti hlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 8/2/2010 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XX. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 10. decembra 2009 a návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj areálu na ulici Dolnej (nehnuteľnosti špecifikované v prílohe č. 1 k uzneseniu)

Uznesenie č. 2/2010 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XX. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. decembra 2009 a návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj areálu na Dolnej (nehnuteľnosti špecifikované v prílohe č. 1 k uzneseniu)
B. schvaľuje
1. zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. decembra 2009 nasledovne:
- v časti C. schvaľuje, sa ruší prvá odrážka
- v časti C. schvaľuje, sa ruší poznámka „Uznesenie je vykonateľné so súhlasom Ministerstva financií SR.“
2. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“ podľa predloženého návrhu
3. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu
4. členov súťažnej komisie:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Ing. Peter Hollý, poslanec
- Ing. Erik Mikloš, člen odbornej komisie
- Mgr. Eva Lukačovičová, člen odbornej komisie
- Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C.  ukladá
1. vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“
T: do 1. apríla 2010                                                                           Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                                     Z: predseda komisie   

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo E 1/2/2010 - Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – o vymenovaní hlasovať verejne
Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.
Procedurálny návrh Ing. Michala Lužicu – ukončiť diskusiu

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Procedurálny návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2010 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mgr. Adriany Gerovej s účinnosťou od 01. 04. 2010,
B. vymenováva 
na návrh primátora mesta Šaľa riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mgr. Adrianu Gerovú s účinnosťou od  01. 04. 2010,
C. poveruje
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mgr. Adrianu Gerovú s účinnosťou od 01. 04. 2010 na základe výberového konania uskutočneného v súlade so zákonom
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo F 1/2/2010 - FORS TRADE s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01  Šaľa – žiadosť o zrušenie predkupného práva a zmluvnej pokuty

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť a jej doplnenie od spol. FORS TRADE s.r.o. o zrušenie predkupného práva  a  zmluvnej pokuty,
B.  schvaľuje
1. výmaz predkupného práva ako vecného práva zriadeného v prospech oprávneného Mesto Šaľa, vedeného na pozemkoch v k.ú. Šaľa v KN C na LV č. 6798, v lokalite pri ČOV v Šali, pozemky špecifikované v tab.č.1, orná pôda o celkovej rozlohe 23 357 m2, vo vlastníctve spoločnosti FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 2020/30, zastúpenej konateľom Robertom  Balogom,
2. zrušenie bodu 4.3. v čl. IV. Kúpnej zmluvy zo dňa 14.10.2008, ohľadom zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny pre prípad nedodržania účelu, na ktorý bol pozemok odpredaný,
3. odplatu za výmaz predkupného práva (v časti B 1 tohto uznesenia) a zrušenie zmluvnej pokuty (v časti B 2 tohto uznesenia) vo výške  8000 Eur od spoločnosti FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 2020/30, IČO 31421849.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Husárik,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP, v. r.

Prílohy