Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.02.2008 - 10:44  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 1944

02/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 18.02.2008

Prítomní: Mgr. Varsányi, Dr. Botorčeová,  Mgr. Holosová ,  Mgr. Husáriková, Mgr. Muráriková,  Mgr. Bajlová, , Beata Sobotová, Mgr. Güll,  Ing.Psotová- dodatočne.
Neprítomní.: Ján Kmeťo,  Mgr. Stredanská , Mgr. Dohányosová,  Ing. Velazquézová
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/2/2008
K bodu 2    Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Komisia školstva konštatuje splnenie uznesenia

Uznesenie 2/2/2008
K bodu 3 -   Plán práce na  rok 2008
Komisia školstva schvaľuje plán práce komisie na rok 2008

Uznesenie 2/3/2008
K bodu 4. Optimalizácia siete škôl a školských zariadení
Komisia školstva
Berie návrh na vedomie. Schvaľuje ďalšie rokovanie a rozhodnutie o konkrétnych variantoch optimalizácie na marcovom zasadnutí KŠ.

Uznesenie 2/3/2008
K bodu 5   Príprava celookresných osláv Dňa učiteľov
Komisia školstva súhlasí s oslavami Dňa učiteľov 2008 s organizačným a finančným zabezpečením podľa predloženého návrhu.

Uznesenie 2/5/2008
K bodu 6 – Aktuálne informácie
Komisia školstva berie na vedomie predložené informácie
a) Odporúča MsZ prijať Koncepciu využitia štrukturálnych fondov
b) Súhlasí s  navrhovanou úpravou rozpočtu pre školy a školské zariadenia  na rok 2008 podľa predloženého návrhu.