Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.03.2008 - 13:19  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:45  //  zobrazené: 1898

02/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 10.03.2008

Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie a to: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký, p. Karas Zoltán, Img. Jana Lišková
Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Polonyi Miroslav, Ing. Helena Psotová, Ing. Ladislav Gáll ml. Ing. Renáta Petrová, p. Aláč Ľuboš

1. Koncepcia možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Koncepciu možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 156
komisia  súhlasí s predloženou Koncepciou možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa s tým, aby sa z každého operačného programu vybrali 2 – 3 priority

2. Organizácia sociálnej starostlivosti – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke – stanovisko OSS a mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa o uzatvorenie zmluvy o výpožičke a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie nebolo prijaté ( 4 členovia súhlasili so žiadosťou, , 4 členovia sa zdržali hlasovania )

3. Plán zavedenia eura v meste Šaľa 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Plán zavedenia eura v meste Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 158
komisia berie na vedomie Plán zavedenia eura v meste Šaľa

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 159
komisia súhlasí s predloženým Návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

5. Daniela Vašková – žiadosť o zníženie sadzby nájomného

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Daniely Vaškovej o zníženie nájomného v budove COV na pôvodnú sadzbu 500,- Sk/m2 z dôvodu nevyužitia celého prenajatého priestoru v COV a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 160
komisia nesúhlasí so znížením sadzby nájomného v budove COV pre Danielu Vaškovú

6. Marek Kilian – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie na výmenu okien

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť nájomcu v budove COV Mareka Kiliana o schválenie cenovej kalkulácie na výmenu okien v budove COV a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 161
komisia súhlasí s cenovou kalkuláciou na výmenu okien v budove COV pre Mareka Kiliana

7. MENERT spol. s r.o. – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť spol. s r.o. MENERT  o prenájom pozemku, časť parc.č. 2677/2 o výmere cca 188 m2, z toho 173 m2 je parkovisko a 15 m2 vjazd do dvora spoločnosti, pozemok sa nachádza na Hlbokej ul. pred budovou fy. Menert a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 162
komisia nesúhlasí s prenájmom pozemku pre f. Menert spol. s r.o.

8. Tenisový klub Šaľa – prevod vlastníckeho práva na Nafukovaciu halu, prekrývajúcu tenisové kurty v prospech mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prevod vlastníckeho práva na hnuteľný majetok – na nimi vybudovanú nafukovaciu halu, ktorá prekrýva tenisové kurty, ktorá sa nachádza v areáli futbalového štadióna Slovan Duslo Šaľa na ul. Nitrianskej  v prospech mesta  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 163
komisia nesúhlasí s prevodom vlastníckeho práva na Nafukovaciu halu, ktorá prekrýva tenisové kurty v prospech mesta

9. RSMM – návrh na zmenu vstupného na zimný štadión ( ľadová plocha, minigolf a stolný tenis )

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh RSMM na zmenu vstupného na zimný štadión – ľadová plocha, využitie minigolfového ihriska s stolný tenis z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku a údržbu   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 164
• komisia navrhuje doplniť materiál o prehľad nákladov a výnosov pri pôvodných cenách vstupného a prehľad nákladov a výnosov z navrhovanej výšky vstupného
• komisia navrhuje zavedenie permanentiek pre verejnosť 

10. INTEVO – SK s.r.o., Šaľa – návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku časť parc.č. 2338/1 na ul. P.Pázmáňa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh INTEVO – SK s.r.o. Šaľana doriešenie vzťahu k pozemku – zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku časť parc.č. 2338/1 na ul. P.Pázmáňa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 165
komisia súhlasí s predajom pozemku parc.č. 2338/1 o výmere 435 m2 za cenu 2.000,- Sk/ m2
komisia súhlasí s prenájmom pozemku – ostatná plocha parc.č. 2338/1 o výmere cca 608 m2

11. Marek Sliška – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlbokej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Mareka Slišku o prenájom pozemku časť par.č. 2181/1 o výmere cca 24 m2 na ul. Hlbokej v Šali za účelom vybudovania garáže pri radových garážach a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 166
komisia súhlasí s prenájmom pozemku na ul. Hlbokej v Šali  pre Mareka Slišku

12. Prehodnotenie ceny nájmu za prenájom pozemku – záhradky v zmysle VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie ceny nájmu za prenájom pozemku - záhradky ( cena nájmu do roku 2007 bola 1,- Sk/m2 /rok a od roku 2008 5,-Sk/m 2 / rok ), jedná sa o záhradky, ktoré sa nachádzajú pri zimnom štadióne a záhradky pri garážach pri železničnom priecestí smerom na Vlčany a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 167
komisia nesúhlasí s prehodnotením ceny nájmu za záhradky v zmysle VZN č. 6/2007, odporúča ponechanie ceny nájmu 5,- Sk/m2

13. RSMM – upustenie od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na upustenie od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, jedná sa o:
EX č. 3035/99 –Varga Ladislav
Stavex a.s. Galanta
EX č. 32/01 Tibor Toriška
Miroslav Horváth
a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 168
komisia súhlasí s upustením od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta

14. Informačné centrum mladých Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Informačného centra mladých Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 4.500,- Sk na propagačný materiál na podujatie: Konferencia študentov SŠ Nivy 2 na tému Drogy okolo nás  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 169
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie pre ICM Šaľa vo výške 4.500,- Sk na propagačný materiál

15. Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa  – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jazdeckého oddielu pri SOUP Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 50.000,- Sk na ceny na podujatie: 1. májové preteky a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 170
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie na ceny vo výške 10.000,- Sk

16. Poľovnícke združenie Agačáreň -  žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Poľovníckeho združenia Agačáreň o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 20.000,- Sk na ceny na podujatie: Strelecký pretek O putovný pohár primátora mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 171
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie na ceny vo výške 20.000,- Sk

17. Mestský hokejový klub Šaľa -  žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Mestského hokejového klubu Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 15.000,- Sk na dopravu na podujatie: 20. ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji žiakov o cenu Egona a Márie Mayerových a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 172
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 10.000,- Sk

18. AQUASPORT , Ing. Edmund Horváth – Zámer zriadenia posilňovne – fitnes sály na krytej plavárni Duslo

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámer Aquasportu zriadenia posilňovne – fitnej sály na krytej plavárni Duslo, t.j. žiadosť  o prevzatie ručenia mesta Šaľa za bankový úver, ktorý bude zdrojom financovania akcie a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 173
komisia súhlasí so žiadosťou Aquasportu o prevzatie ručenia mesta Šaľa za bankový úver, ktorý bude zdrojov financovania zriadenia posilňovne – fitnes sály

19. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 174
komisia súhlasí so s predloženým Návrhom podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči vrátane areálu na parc.č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou