Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.12.2008 - 13:46  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:49  //  zobrazené: 1323

02/2008 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02m/2008  |  dátum konania: 27.11.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo 1/M2/08 - Návrh Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 a návrh zmien súvisiacich zmlúv

Poslanecký návrh Ing. Helena Psotová  – doplniť do uznesenia bod:
C. ukladá
pripraviť v zmysle bodu 6.2. Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 novelu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
T: do 30. 06. 2008             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. M2/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. návrh Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 s Prílohami č. 1., 2., 3. a 4.,
2. návrh Dodatku č. 2 k NZ č. 34/2004-OSMM zo dňa 29. 06. 2004,
3. návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu odpadu zo dňa 29. 04. 1997 v znení dodatku č. 1,
4. návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2003/D5 zo dňa 03.07.2003 v znení neskorších dodatkov,
B. schvaľuje
1. Zmluvu o dielo č. V/2/1/2008 s Prílohami č. 1., 2., 3. a 4.,
2. Dodatok č. 2  k NZ č. 34/2004-OSMM zo dňa 29. 06. 2004,
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu odpadu zo dňa 29. 04. 1997 v znení dodatku č. 1,
4. Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2003/D5 zo dňa
03. 07. 2003 v znení neskorších dodatkov s tým, že výška nájomného za prenájom pozemku, časť parc. č. 791/1 vo výmere 500 m2 v areáli na Dolnej ul. 5 pod Zberovým dvorom (poloha pozemku je vyšpecifikovaná v prílohe č. 2) je stanovená na 1,- Sk/rok (0,03 €) počas trvania doby nájmu, t.j. do 31. 12. 2019 s účinnosťou od 01. 01. 2009,
C. ukladá
pripraviť v zmysle bodu 6.2. Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 novelu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
T: do 30. 06. 2008             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,

Prílohy