Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.03.2005 - 08:32  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 10:39  //  zobrazené: 1406

02/2005 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02m/2005  |  dátum konania: 17.03.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K súťažným podkladom pre verejnú súťaž na vypracovanie ponuky k uzatvoreniu koncesnej zmluvy „Správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta“

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
súťažné podklady pre verejnú súťaž na vypracovanie ponuky k uzatvoreniu koncesnej zmluvy „Správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta“ ako aj pripomienky Komisie pre zadanie podmienok vo verejnom obstarávaní a všetkých komisií pri MsZ
B. berie na vedomie
súťažné podklady pre verejnú súťaž na vypracovanie ponuky k uzatvoreniu koncesnej zmluvy „Správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta“
Termín pre vyhlásenie súťaže: do 31.3.2005                                 zodpovedný: prednosta MsÚ


II.

K návrhu na vypracovanie aktualizácie VZN č. 9/2000 O zásadách odplatného zmluvného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vypracovanie aktualizácie VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. ukladá
vypracovať aktualizáciu VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  13
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,


III.

K návrhu na prípravu zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prípravu zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali
B. ukladá
vypracovať aktualizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali
T: 2. riadne zasadnutie MsZ       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  15
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,


IV.

K návrhu na vklad majetku mesta do základného imania MsBP

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vklad majetku mesta do základného imania MsBP
B. ruší 
uznesenie 2/2004 MsZ zo dňa 29.4.2004 v časti XVII, bode 13/B
C. súhlasí
a) s navŕšením základného imania MsBP spol. s r.o. IČO:34115161, v zmysle ust. § 142 Obchodného zákonníka  na 24 200 000,-- Sk a to novým nepeňažným vkladom vo výške 24 000 000,-- Sk (slovom: dvadsaťštyrimiliónov slovenských korún) pozostávajúcim z nehnuteľných a hnuteľných vecí tak, že nepeňažný vklad bude vložený do základného imania do 60 dní,
b) s peňažným vkladom, ktorý bude vložený do základného imania nasledovne - do
30. 9. 2005 v sume získanej z odpredaja výmenníkových staníc a do 30. 9. 2006 v zvyšnej sume chýbajúcej do celkovej sumy 20 000 000,-- Sk,
c) s nepeňažným vkladom do základného imania, ktorý pozostáva z nehnuteľností ohodnotených znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou v znaleckom posudku, zapísanom v znaleckom denníku č. 2 pod číslom 7/2005 na sumu 56 890 000,-- Sk , zapísaných v Katastri nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa, vedenom Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Šaľa na LV č. 1:
P.č. Názov
1. Administratívna budova, s. č. 1031 na pozemku parc. č. 2685
2. Násypník, s. č. 1034 na pozemku parc. č. 2476/77
3. Centrálna kotolňa CK 31, s. č. 1034 na pozemku parc. č. 2476/1
4. Garáže, s. č. 7136 na pozemku parc. č. 2476/76
5. Halový sklad, s. č. 7136 na pozemku parc. č. 2476/75
6. Prevádzková budova, s. č. 7136 na pozemku parc. č. 2477
7. Centrálna kotolňa CK 32, s. č. 6791 na pozemku parc. č. 665/3
8. Centrálna kotolňa CK 34, s. č. 6076 na pozemku parc. č. 3198/5
9. Prevádzková budova – dielne, s. č. 1032 na pozemku parc. č. 2705
10. Regulačná stanica na pozemku parc. č. 665/1
11. Dielne – sklady pri CK 32
12. Dielňa č. 1 pri prevádzkovej budove s. č. 1032
13. Dielňa č. 2 pri prevádzkovej budove s. č. 1032
14. Komín ku kotolni CK 31
15. Komín ku kotolni CK 32
16. Komín ku kotolni CK 34
17. Kanalizačná prípojka k CK 31
18. Plynová prípojka k CK 31
19. Tepelná prípojka k CK 31
20. Vodovodná prípojka k CK 31
21. Kanalizačná prípojka k CK 32
22. Kanalizačná prípojka k CK 32
23. Plynová prípojka k CK 32
24. Plynová prípojka k CK 32
25. Vodovodná prípojka k CK 32
26. Kanalizačná prípojka k CK 34
27. Plynová prípojka k CK 34
28. Vodovodná prípojka k CK 34
29. Kanalizačná prípojka k Administratívnej budove
30. Plynová prípojka k Administratívnej budove
31. Teplovodná prípojka k Administratívnej budove
32. Vodovodná prípojka k Administratívnej budove
33. Kanalizačná prípojka k Prevádzkovej budove (dielne)
34. Teplovodná prípojka k Prevádzkovej budove (dielne)
35. Vodovodná prípojka k Prevádzkovej budove (dielne)
36. Tepelný kanál k CK 31
37. Tepelný kanál k VSA
38. Tepelný kanál k VSB
39. Tepelný kanál k VSC
40. Tepelný kanál k VSAII
41. Tepelný kanál k CK 32
42. Tepelný kanál k VSE
43. Tepelný kanál k VSE1
44. Tepelný kanál k VSE2
45. Tepelný kanál k CK 34
46. Tepelný kanál k VSV1
47. Tepelný kanál k VSV2
48. Tepelný kanál k VSV3
49. Tepelný kanál k VSV4
50. Pozemok, parc. č. 2476/1
51. Pozemok, parc. č. 2476/77
52. Pozemok, parc. č. 2476/76
53. Pozemok, parc. č. 2476/75
54. Pozemok, parc. č. 2477
55. Pozemok, parc. č. 665/3
56. Pozemok, parc. č. 3198/5
57. Pozemok, parc. č. 2685
58. Pozemok, parc. č. 2705
Tento nepeňažný vklad sa do základného imania spoločnosti započíta vo výške
22 549 000,-- Sk.
d) s nepeňažným vkladom, ktorý  pozostáva z technologických zariadení ohodnotených znalcom Ing. Pavlom Martincom v znaleckom posudku zapísanom v znaleckom denníku č. 22 pod č. 144/2004 na sumu 13 914 099,-- Sk.

P.č. Názov
1. Súbor strojov a zariadení v kotolni CK 31
2. Súbor strojov a zariadení v kotolni CK 32
3. Súbor strojov a zariadení v kotolni CK 34
4. Súbor strojov a zariadení vo VS 4
Tento nepeňažný vklad sa do základného imania spoločnosti započíta vo výške
1 451 000,-- Sk.
e)  so zmenou predmetu činnosti tak, že predmetom činnosti spoločnosti bude:
 výroba tepla a  teplej  vody , rozvod tepla  a  teplej  vody  a  dodávka tepla  a  teplej vody odberateľom,
D. potvrdzuje
a)  zmenu názvu obchodnej spoločnosti na MET Šaľa, spol. s r. o. (schválené uznesením MsZ v Šali č. 6/2004 zo dňa 16. 12. 2004, materiál číslo F 1/6/04 bod XIII.B tretia odrážka).
b) odvolanie Rozálie Botkovej, nar. 24. 7. 1950, z funkcie člena Dozornej rady MsBP spol. s r.o. Šaľa a s menovaním Márie Sliškovej, nar. 1. 5. 1956, do funkcie člena Dozornej rady MsBP spol. s r.o. Šaľa (schválené uznesením MsZ v Šali č. 6/2004 zo dňa
16. 12. 2004, materiál číslo E 1/6/04 bod XII.A).

Za hlasovalo:  15
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka,


V.

K štátnemu fondu rozvoja bývania „Nájomný bytový dom blok A 32 b. j.“ ul. Hlavná v Šali – zriadenie záložného práva

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený návrh na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB,
B. schvaľuje
zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava 833 04, (IČO 31749542) na zabezpečenie povinnosti Mesta Šaľa splatiť úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania podľa zmluvy č. 405/1094/2002 o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov. Záložné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosť:
- parcela č. 1038/43 k. ú. Šaľa, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2.

Za hlasovalo:  18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka,


VI.

K návrhu Rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta


B. schvaľuje
Rokovací poriadok komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,
zmenu názvu komisie prijatého uznesením MsZ č. 4/2004, bod VI. druhej časti bod B
z „Komisia pre prijímanie oznámení verejných funkcionárov“ na „Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta“,
C. volí
Ing. Františka Botku za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

Za hlasovalo:  18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. František Botka, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka,

Prílohy