Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.10.2022 - 09:10  //  aktualizácia: 17.10.2022 - 09:11  //  zobrazené: 659

01/2022 Zápisnica komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 04.10.2022

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,  Ing. Jana   Nitrayová,         JUDr. Anna Torišková , Gabriela Kukučková

Neprítomní: Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Milica Kováčová Karlubíková

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa
  3. Ukončenie

 

 

 

  1. Otvorenie

 

Zasadnutie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa otvoril predseda Ing. Tibor Baran, ktorý privítal prítomných.

 

 

  1. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

Predseda komisie predložil členom komisie návrhy na udelenie ocenení.

 

Komisia  po posúdení návrhov predkladá nasledovné 2 návrhy na ocenenia mesta Šaľa:

 

Veronika Kružlicová – za dlhoročnú aktívnu prácu v Červenom kríži, mimoriadny počin mnohonásobného bezpríspevkového darovania krvi a nezištnú, obetavú pomoc pri ochrane a záchrane zdravia ľudí v našom meste a regióne

Mgr. Monika Budaiová – za aktívnu podporu a pomoc športovým klubom karate a rýchlostnej kanoistiky v našom meste, osobný prínos pri obnove artézskej studne na Hornej ulici v Šali 

 

 

 

 

 

Navrhovateľ Róbert Tölgyesi  navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                          

- Veronike Kružlicovej

 

Dôvod:

Veronika Kružlicová býva v Šali od roku 1971 a od začiatku svojho pobytu  v našom meste sa aktívne zapájala do všetkých mestských akcií na zveľaďovanie mesta. Od roku 1965 je členkou Červeného kríža a od roku 1984 je predsedníčkou Územného spolku 4 Červeného kríža v Šali. Územný spolok 4 Červeného kríža sa pod jej vedením zúčastňuje všetkých akcií organizovaných mestom, Mládežníckym parlamentom a všetkými organizáciami, ktoré usporadúvajú podujatia v našom meste, za účelom poskytnutia prvej pomoci v prípade zdravotných problémov. Pri svojej práci v Červenom kríži pomohla mnohým ľuďom, osem z nich bolo v bezvedomí. Za svoju dlhoročnú prácu v Červenom kríži dostala v roku 2015 ocenenie od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Veronika Kružlicová je                   58- násobnou darkyňou krvi a držiteľkou Zlatej plakety  J. Jánskeho.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Navrhovateľka  Mgr. Monika Farkašová navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                          

- Mgr. Monike Budaiovej

 

Dôvod:

Mgr. Monika Budaiová žije v našom meste od narodenia. Počas stredoškolského štúdia objavila bojové umenie karate, ktorému  je verná do dnes, a so svojimi priateľmi sa snaží priviesť deti k pohybu práve cez tento športu. Nie raz podala pomocnú ruku pri organizovaní miestnych aj celoslovenských podujatí fyzicky a aj získaním finančných prostriedkov. Keď sa minulý rok                  dozvedela, že sa znovu obnovil klub rýchlostnej kanoistiky a potrebujú v rozbehu pomoc,  oslovila svojich priateľov a zabezpečila klubu elektrickú energiu, kamerový systém a aj finančné prostriedky. Už viac ako 20 rokov pracuje vo vodárenstve, v súčasnosti na pozícii výrobno-technickej riaditeľky  v ZsVS, a.s. v Nitre a je zodpovedná za to, aby boli vodárenské zdroje, ktoré zásobujú aj naše mesto, v poriadku, aby sme mali pitnú vodu v čo najlepšej kvalite  a množstve a mali možnosť bez problémov odviesť odpadové vody. Ako sama vravieva,         „na každej kvapke vody záleží“ hlavne v dnešnej dobe, keď nám klíma nepraje a voda v studniach pomaly klesá. Aj z týchto dôvodov, keď ju pán primátor na jeseň 2021 požiadal,           či by sa ako skúsený vodár pozrela na artézsku studňu na Hornej ulici v Šali, z ktorej sa postupne voda vytrácala, sa pustila do jej záchrany. Nakoľko artézske studne nie sú v majetku vodární, bolo potrebné získať finančné prostriedky a kvalitný tím na jej prečistenie a celkovú obnovu, čo sa podarilo a artézska studňa bola prečistená, voda spĺňa kvalitou všetky parametre a znova slúži obyvateľom nášho mesta. 

 

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Uznesenie č. 1/2022:

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 2 návrhy na udelenie ocenenia  „Cena mesta Šaľa“ na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v októbri 2022.

 

 

  1. Ukončenie

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

Šaľa 5. 10. 2022

 

                                                                                                                            Ing. Tibor Baran                                                                                                                                          predseda komisie

 

Zapísala: Gabriela Kukučková, tajomníčka komisie