Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.11.2019 - 09:42  //  aktualizácia: 08.11.2019 - 09:43  //  zobrazené: 1006

01/2019 zasadnutie komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 29.10.2019

Prítomní: Ing. Tibor Baran, JUDr. Anna Torišková, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,          Ing. Jana   Nitrayová, Mgr. Milica Kováčová Karlubíková, Gabriela Kukučková

Neprítomný: Ing. Štefan Bartošovič (ospravedlnený)

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa
  4. Ukončenie

 

 

  1. Otvorenie

 

Zasadnutie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa otvoril predseda Ing. Tibor Baran, ktorý privítal prítomných. Program zasadnutia komisie bol zaslaný členom komisie tajomníčkou  e-mailom.

 

  1. Voľba podpredsedu komisie

 

Predseda komisie navrhol na funkciu podpredsedu komisie Róberta Tölgyesiho. Členovia komisie návrh jednomyseľne schválili a zvolili Róberta Tölgyesiho za podpredsedu komisie.

 

Uznesenie č. 1/2019:

Komisia volí za podpredsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa Róberta Tölgyesiho.

 

  1. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

Predseda komisie predložil členom komisie návrhy na udelenie ocenení.

 

Komisia  po posúdení návrhov predkladá nasledovné 2 návrhy na ocenenia mesta Šaľa:

 

Ľudovít Kováč – za dlhoročnú aktívnu činnosť funkcionára, trénera, rozhodcu  a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v našom meste a  na Slovensku

 

Imrich Šmida - za dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos v kultúrnom, spoločenskom a verejnom živote nášho mesta, v publikačnej a výtvarnej činnosti

 

 

 

Navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                 

- Ľudovítovi Kováčovi

 

Dôvod:

Ľudovít Kováč sa strelectvu venuje od roku 1973 v ŠSK Šaľa a pod jeho vedením vo funkcii predsedu klubu od roku 1985 sa klub dostal na popredné miesto na Slovensku čo do počtu členov a kvality strelcov. Postupne si zvyšoval kvalifikáciu o trénera 2 kt. a v rozhodcovskej činnosti má medzinárodný preukaz ISSF. Patrí k významným činovníkom Slovenského streleckého zväzu, kde pôsobí  vo funkcii viceprezidenta. Ako tréner vychoval nespočetne mladých adeptov športovej streľby, ktorí robili a robia dobré meno klubu a mestu Šaľa. Jeho organizačná práca je vidieť na organizovaní streleckých súťaží počnúc Majstrovstvami kraja, Prvou streleckou ligou, Extraligou zo vzduchových zbraní a vyvrcholením Majstrovstvami Slovenska zo vzduchových zbraní v našom meste v roku 2017.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Navrhovateľka Mgr. Mária Farkašová navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                           

- Imrichovi Šmidovi

 

Dôvod:

Imrich Šmida pravidelne publikuje v Slove Šaľanov články o šalianskych zvykoch v šalianskom nárečí. Patrí medzi zakladateľov výtvarného krúžku Terra Wag. Venoval sa dopisovateľskej činnosti do závodného časopisu Hydrostavu Úder, bol poslancom mesta, predsedom školskej komisie, kultúrnym referentom závodu Hydrostav, tajomníkom pre kultúru pre MsNV, náčelníkom zvolávania záložných vojsk mesta, zakladateľom stavebného dozoru a vedúcim čistiacich vôd vo Veči. Aktívne sa zapájal do spoločenského a kultúrneho života v Šali, jeho prínos je v jeho publikačnej činnosti, činnosti ako poslanca, výtvarníka a osoby aktívnej v kultúre.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

 

Uznesenie č. 2/2019:

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 2 návrhy na udelenie ocenenia  „Cena mesta Šaľa“ na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v novembri 2019.

 

 

 

 

 

  1. Ukončenie

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

Šaľa 5. 11. 2019

 

                                                                                                                           Ing. Tibor Baran                                                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Gabriela Kukučková, tajomníčka komisie