Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.02.2016 - 15:12  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:15  //  zobrazené: 1165

01/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/01/2016

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 28.01.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia:
Stiahnuť z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 2/1/2016 - Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01  Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa.
Stiahnuť z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 3/1/2016 - Ing. Ladislav Gáll
a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/1/2016 - Návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12, 917 01  Trnava
Doplniť do časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 1/1/2016 - Zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva.

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 3
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,


Materiál číslo A 1/1/2016 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015

Uznesenie č. 1/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015,
B. schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015,

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/1/2016 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2016 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/1/2016 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015

Uznesenie č. 1/2016 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/1/2016 - Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR

Uznesenie č. 1/2016 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/1/2016 - Návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12, 917 01  Trnava

Uznesenie č. 1/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12,
917 01  Trnava,
B. berie na vedomie
návrhy na uzatvorenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Innovia s.r.o.,
so sídlom Na Hlinách 12, 917 01  Trnava.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/1/2016 - Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu

Uznesenie č. 1/2016 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného
      plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2016 o vyhlásení záväznej časti územného plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Uznesenie č. 1/2016 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
      územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila spracovanie čistopisu územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.
      T: 12. 02. 2016

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/1/2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií

Uznesenie č. 1/2016 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/1/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015

Uznesenie č. 1/2016 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015.
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/1/2016 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru 

Uznesenie č. 1/2016 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/1/2016 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016

Uznesenie č. 1/2016 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2016.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/1/2016 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016 a na úpravu výhľadu rozpočtu na roky 2017 a 2018

Uznesenie č. 1/2016 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 a úpravu výhľadu  rozpočtu  na roky 2017 a 2018,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:  13 300 629 EUR                                                                  
Bežné výdavky:  12 676 310 EUR
Rozdiel:       624 319 EUR
 
Kapitálové príjmy:    1 064 000 EUR                                                            
Kapitálové výdavky:     1 073 519 EUR
Rozdiel:                                                                                                      -9 519 EUR

Príjmové finančné operácie:                    660 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:    1 274 800 EUR
Rozdiel:      - 614 800 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom:  15 024 629 EUR                                                        
Výdavky celkom:  15 024 629 EUR
Rozdiel celkom:                  0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy    8 087 500 EUR
200 Nedaňové príjmy    1 929 130 EUR
300 Granty a transfery     4 347 999 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                  660 000 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                   0 EUR
600 Bežné výdavky  12 676 310 EUR
700 Kapitálové výdavky    1 073 519 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.    1 274 800 EUR

C. berie na vedomie
upravený výhľad rozpočtov na roky 2017 a 2018.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/1/2016 - MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 1/2016 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu tepla na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia, v rozsahu geometrických plánov vyhotovených Viktorom Mesárošom, a to č. 24/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 302/2015 dňa
16. septembra 2015; č. 26/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 355/2015 dňa 19. októbra 2015 a č. 28/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 408/2015 dňa 9. novembra 2015, v prospech oprávneného MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa, bezodplatne.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/1/2016 - Ing. Marcel Hadnaď a Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44, Sereď – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2016 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní parkoviska pre verejnosť pri prevádzke obchodu a služieb; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
13. januára 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a časť parcely číslo 3080/236, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, spolu o výmere 29 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene
19,23 Eur/rok, pre Ing. Marcela Hadnaďa a Moniku Hadnaďovú, Cukrovarská 733/44, Sereď, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo D 5/1/2016 - 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2016 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. januára 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 890/1, ostatné plochy o výmere
21 m2, za celú plochu v cene 500,00 Eur/rok, na ktorom je umiestnený stánok drobného predaja a letná terasa na Hlavnej ulici v Šali, pre spoločnosť 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05  Šaľa, IČO: 48 252 042, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/1/2016 - Zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2016 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie 
zánik členstva v komisii z radov členov – neposlancov:
- Ladislava Jaroša ml. – v komisii kultúry a cestovného ruchu,
- Dominiky Grédiovej – v komisii ekonomickej,
C. navrhuje
zvoliť nového člena komisie kultúry a cestovného ruchu
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva 17. 03. 2016


Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/1/2016 - Kúpna zmluva č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 – na rozšírenie existujúceho kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality   v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta

Uznesenie č. 1/2016 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 na rozšírenie existujúceho kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta,
B.  berie na vedomie
Kúpnu zmluvu č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 uzatvorenú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo F 2/1/2016 - Informácia o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie č. 1/2016 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
B. berie na vedomie
informáciu o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/1/2016 - Návrh na ukončenie členstva v združení „Únia miest Slovenska“

Uznesenie č. 1/2016 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na ukončenie členstva v združení „Únia miest Slovenska“,
B. schvaľuje
ukončenie členstva mesta Šaľa v združení „Únia miest Slovenska“ – vystúpením
z členstva.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS