Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.03.2016 - 09:02  //  aktualizácia: 01.03.2016 - 09:04  //  zobrazené: 665

01/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 15.02.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová. Zasadnutia sa zúčastnili aj riaditelia základných a stredných škôl mesta Šaľa.
Predseda KŠ, Ing. Krištof, dal návrh na zmenu programu rokovania na základe požiadavky riaditeľa Gymnázia J. Fándlyho, PaedDr. Takáča – bod 4. zaradiť ako bod 2. Program s navrhnutou zmenou prítomní členovia KŠ odsúhlasili a rokovali v súlade s ním.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Spolupráca základných a stredných škôl v meste Šaľa  
3. Návrh plánu práce Komisie školstva pri MsZ na rok 2016
4. Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok 2015/16
5.   Aktuálne informácie 
6.   Záver

K bodu  2 Spolupráca základných a stredných škôl v meste Šaľa  
  
SŠÚ v mesiacoch máj ─ jún 2015 realizoval anonymný prieskum ohľadom výberu strednej školy. Anketu pre žiakov 9. ročníka vyplnilo spolu 169 žiakov. Anketa spolu s hodnotením bola zaslaná členom KŠ elektronicky.
Z ankety vyplýva, že 34,91 % žiakov pokračuje v štúdiu na strednej škole v meste Šaľa a iba 37,28 % v Nitrianskom kraji. Rozhodovanie a výber strednej školy ovplyvňujú záľuby žiakov (30,18 %) a štúdium perspektívneho odboru (37,28 %). Pomoc pri výbere školy poskytujú hlavne rodičia (75,74 %) a výchovní poradcovia (31,36 %). Potrebné informácie získavajú počas osobnej návštevy školy (39,05 %), od kamarátov (34,32 %) a počas Dní otvorených dverí (32,54 %). Pre štúdium v inom meste sa rozhodli predovšetkým z dôvodu iného/neponúkaného odboru štúdia.
Ing. Keseliová upozornila na fakt, že takmer 65 % žiakov študuje mimo mesta Šaľa. Uviedla však vzrastajúci záujem o Spojenú školu, avšak poklesol záujem o obchodnú akadémiu. Propagácia školy je dostatočná, organizujú Deň otvorených dverí, kontraktačný deň, rôzne akcie pre študentov, usporiadajú exkurzie v škole, informujú v médiách. Zvýšený záujem o školu v súčasnosti prejavujú aj okolité mestá a obce. Otvárajú sa aj nové odbory. Spoluprácu so základnými školami hodnotí pozitívne, potencionál vidí predovšetkým v učiteľoch a vo výchovných poradcoch ZŠ. Ing. Velázquezová uviedla, že anketu plánuje SŚÚ uskutočniť aj tento rok, bude zaujímavé porovnať výsledky. Vyzdvihla dôležitý fakt, že počet žiakov 9. ročníka mestských ZŠ je 172 v školskom roku 2015/16 a v okrese celkový počet 396 ( v porovnaní s počtami v ostatných ročníkoch je najnižší). Ing. Birnsteinová dodala, že sa uskutočňuje množstvo akcií, realizujú sa rôzne workshopy. Spoluprácu so ZŠ hodnotí ako dobrú. Najväčší problém je však v počte žiakov 9. ročníka, pretože ponuka je vyššia ako počet. PaedDr. Kuklovský súhlasí s tým, že pri výbere školy prioritne rozhodujú zákonní zástupcovia. Stredné školy by mali oslovovať žiakov už od šiesteho, prípadne siedmeho ročníka, v deviatom ročníku už je to neskoro. Ďalšie štúdium žiakov na stredných školách mimo nášho mesta je dlhodobým problémom, preto by sa mala riešiť aj na väčšom fóre v spolupráci so zriaďovateľom. Ing. Malárik súhlasí s tým, že žiakov pri výbere najviac ovplyvňujú rodičia. Podľa neho anketa by mala väčšiu vypovedaciu hodnotu, ak by bola zameraná aj na rodičov, na základe čoho sa rozhodujú. Je potrebné osloviť, resp. ovplyvniť rodičov. Mgr. Michalková odporúča informovať o školách a propagovať školy už od 6. ročníka, realizovať osobné návštevy škôl aj besedy s bývalými žiakmi. Podľa PaedDr. Takáča primárny problém je v počte žiakov ZŠ. Žiaci častokrát strácajú motiváciu učiť sa, na väčšinu stredných škôl sa dostanú bez problémov. Ing. Krištof súhlasí s názorom, že predovšetkým rodičia poskytujú pomoc pri výbere školy. Zdôraznil, že školy by mali uskutočniť stretnutia s rodičmi za prítomnosti zástupcov SŠ. Školy uskutočňujú rôzne akcie, avšak návštevu škôl ako i účasť žiakov na akciách ako napr. deň otvorených dverí považuje za zbytočnú absenciu žiakov z vyučovania. Mgr. Morávek zameral na chýbajúce a zrušené odbory na stredných školách, chýbajú profesie a niektoré aj úplne zanikli.  Súhlasí s názorom, že s informovanosťou žiakov treba začať už v nižších ročníkov. Upozornil na skutočnosť vyplývajúcu z ankety, že výchovní poradcovia poskytli pomoc pri výbere strednej školy len v 31,36 % a zástupcovia stredných škôl iba v 7,69 %. Ing. Velazquezová upozornila na fakt, že absencia technickej výchovy na základných školách spôsobila, že žiaci nie sú dostatočne pripravovaní na technické profesie a remeslá.

K bodu 3  Návrh plánu práce Komisie školstva pri MsZ na rok 2016

Plán práce KŠ na rok 2016 bol elektronicky zaslaný členom KŠ. Návrh plánu práce KŠ na rok 2016 je rozpísaný na jednotlivé mesiace, bude operatívne doplnený o aktuálnu problematiku a prerokovanie materiálov určených na zasadnutie MsZ.
Uznesenie č. 1/1/2016:  KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje Plán práce na rok 2016.
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

K bodu 4  Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok 2015/16

Členovia dostali k dispozícii materiál: Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok školského roka 2015/16, ktorý spracovali odborní zamestnanci SŠÚ - časť MŠ: PaedDr. Klaudia Novomestská, časť ZŠ: Ing. Erika Velázquezová, Mgr. Monika Hamarová a Mgr. Andrea Rusznáková.

Uznesenie č. 2/1/2016: KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie.
Za: 9   Proti: 0    Zdržali sa: 0

K bodu 5 Aktuálne informácie

Dňa 25.11.2015 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a z vyučovacieho jazyka. Tabuľka s výsledkami jednotlivých škôl bola zaslaná členom KŠ elektronicky. Testovania sa zúčastnilo 234 žiakov 5. ročníka. 4 mestské základné školy dosiahli vyšší priemer z obidvoch testovacích predmetov  v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Mesto Šaľa ako zriaďovateľ Základnej školy, Bernolákova 1 a Materskej školy, Bernolákova 1 má záujem spojiť obe inštitúcie od 1. 9. 2016, ktoré sa nachádzajú v spoločnej budove na Bernolákovej ulici 1, Šaľa. Po zaradení do siete škôl a školských  zariadení SR novozriadená Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa bude právnym nástupcom zrušenej MŠ a jej súčasti a zrušenej ZŠ a jej súčastí. Uvedené riešenie je z dlhodobého hľadiska racionálne a ekonomicky efektívne.
Termín zrušenia: 31. august 2016
Výchova, vzdelávanie a stravovanie bude zabezpečené v novozriadenej Základnej škole
s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastiach od 1. septembra 2016.
V súčasnosti sa pripravujú potrebné dokumenty a podklady k žiadosti Ministerstva školstva SR.

Uznesenie č. 3 /1/2016: Komisia školstva súhlasí so zrušením Základnej školy,  Bernolákova
1, Šaľa a jej súčastí  po vyradení zo siete  škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR
k 31. augustu 2016.  
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 4/1/2016: Komisia školstva súhlasí so zrušením Materskej školy,  Bernolákova
1, Šaľa a jej súčasti  po vyradení zo siete  škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
k 31. augustu 2016. 
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 5/1/2016: Komisia školstva odporúča MsZ schváliť zriadenie Základnej školy
s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa od 1. septembra 2016.
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

Zápis detí do 1. ročníka podľa školského zákona sa koná od 1. apríla do 30. apríla. Podľa platného VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ sa zápis  koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa. Na základe uvedeného zápis v mestských ZŠ sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 6. apríla 2016 na školský rok 2016/17.
Plán podujatí na marec s termínmi bude zaslaný školám začiatkom mesiaca. Pripravované akcie: Deň učiteľov - celookresné oslavy, predmetové olympiády a postupové súťaže, vzdelávanie pre učiteľky MŠ.
Tajomníčka KŠ sa poďakovala riaditeľke, Ing. Keseliovej, za možnosť uskutočniť zasadnutie komisie v priestoroch Spojenej školy.

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční v priestoroch MsÚ Šaľa.

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ, riaditeľom ZŠ a SŠ za účasť a zasadnutie ukončil.