Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.05.2016 - 09:29  //  aktualizácia: 16.09.2016 - 09:30  //  zobrazené: 571

01/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 27.04.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

  1. Otvorenie

  2. ukončenie členstva dvoch členov komisie a návrh na voľbu nových členov

  3. plán investičnej činnosti v oblasti opravy ciest a komunikácií, budov mesta v roku 2016

  4. pripravovaná a prebiehajúca výstavba na území mesta – informácia stavebného úradu

  5. informácia o stave príprav na výstavbu nájomných bytových domov na Kráľovskej ul.,obchvatu, rekonštrukcie kruhovej križovatky pri Tescu, cyklotrasy a umiestnenia detského ihriska Žihadielko

  6. návrh na zahájenie prípravy "dopravného modelu mesta" (Ing. K.Szekeres PhD)

  7. diskusia

  8. záver

 

K bodu 1:

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Vicena,  predseda komisie a privítal prítomných.

 

K bodu 2:

V zmysle rokovacieho poriadku komisíí pri MsZ,(paragraf 6 Zánik členstva v komisii), v komisii ÚPVaD bude predložený na rokovanie MsZ  návrh zániku členstva neposlancov pre neúčasť na zasadnutí (MUDr.R.Belovič a Bc.M.Hatvaniová) a zároveň komisia odporúča osloviť nových záujemcov z radov neposlancov o členstvo a takto pripraviť návrh pre voľbu nových členov komisie na rokovanie MsZ.

 

K bodu 3:

Členovia komisie sa venovali informáciám v oblasti dopravy, ktorú im predložil referát dopravy a technických čiností MsÚ Šaľa:

- plán investičnej činnosti v oblasti opravy ciest a komunikácií -  prebiehajúce aj pripravované akcie v roku 2016:

Rekonštrukcie miestnych komunikácií:

Komenského ul. - rekonštrukcia povrchu s osadením nových obrubníkov (práve prebieha)

Robotnícka ul. – rekonštrukcia povrchu  (práve prebieha)

Hlavná ul. (prepojovacia časť medzi Budovateľskou a Vlčanskou) - rekonštrukcia povrchu  (práve prebieha)

Horná ul. – rekonštrukcia povrchu + rozšírenie (pripravuje sa projektová dokumentácia, ktorá je potrebná na vydanie územného a stavebného rozhodnutia)

Cesta na bývalú Lodenicu – oprava povrchu spolufinancovaná s viacerými subjektmi vrátane Mesta Šaľa (akcia je ukončená).

 

Oprava výtlkov – prebieha v závislosti od počasia na celom území mesta Šaľa.

 

Statická doprava:

Spevnenie poškodených plôch verejného priestranstva vegetačnou a zámkovou dlažbou za účelom odstavenia motorového vozidla:

Kukučínova : 15 státí (ukončené)

V. Šrobára : 10 státí (ukončené)

Letná: 12 státí (ukončené)

Narcisová: prístupový chodník pre sanitku (ukončené)

P.J. Šafárika – Družstevná : spevnenie krajníc za účelom odstavenia vozidiel (v príprave)

 

Chodníky:

Dolná ul.: kompletná rekonštrukcia povrchu chodníka v okolí parku novorodencov cca. 1500 m2 (v príprave)

Čsl. armády : obnova povrchu chodníka vedľa bytového domu (prepoj medzi prístupovou cestou k Bille a Čsl. armády) (v príprave)

Lokálne opravy poškodených chodníkov v meste Šaľa – Budovateľská, 1. mája a ďaľšie (v príprave)

 

Dopravné značenie: obnova priechodov pre chodcov – s prácami sa už začalo, no sú závislé od počasia – min. 20 0C a sucho

  • výmena starého dopravného značenia s súlade s technickými predpismi – prebieha

  • rekonštrukcia svetelnej križovatky Štúrova – SNP za LED technológiu vrátane nového riadiaceho systému (v príprave- začiatok mája 2016).

 

 

K bodu 4:

Pripravovaná a prebiehajúca výstavba na území mesta – informácia stavebného úradu prezentovala Mgr. E. Lukačovičová, kde členov komisie poinformovala, že  dominantná výstavba na území mesta je v oblasti  bývania (individuálna výstavba rodinných domov a  krátkodobé bývanie), kde sa na Diakovskej ulici skolaudovala ubytovňa so130 miestami na  ubytovanie.

- rodinné domy (18 pozemkov v lokalite za Murgašovou od Galanty; 99 pozemkov – má vydané územné rozhodnutie). Pre individuálnu rodinnú výstavbu sú tu pripravené tri oblasti od Galanty je to lokalita za Murgašovou, za dostihovou dráhou smerom na Kráľovú nad Váhom a pripravuje sa aj lokalita Šalianska tabuľa. Všeobecne je možné konštatovať, že výstavba rastie (veľa stavebných konaní), pričom stavený úrad musí konať v stanovených lehotách v zmysle stavebného zákona.

 

K bodu 5:

Informácia  o stave príprav na výstavbu nájomných bytových domov na Kráľovskej ul.,obchvatu, rekonštrukcie kruhovej križovatky pri Tescu, cyklotrasy:

Nájomné byty na Kráľovskej – žiadosť o podporu zo ŠFRB bola podaná, je v procese hodnotenia, mesto nemá zatiaľ žiadnu informáciu.

Stav obchvatu mesta Šaľa – stav nezmenený, rieši sa štúdia realizovateľnosti.

Kruhová križovatka pri Tescu – napriek urgenciám situácia zostáva nezmenená, nebolo možné získať žiadne informácie, lebo v spoločnosti došlo k personálnym zmenám a zatiaľ sa nikto zo spoločnosti nevedel vyjadriť k termínu opravy kruhovej križovatky.

 

Informácia o lokalite umiestnenia detského ihriska Žihadielko:

Na základe uznesenia MSZ č. 4/20163-I zo dňa 5.4.2016, bude ihrisko umiestnené v pôvodnej lokalite vnútro bloku ulíc SNP – Nešporova – Vajanského na parcele č. 2761, zapísanom na LV č. 1.

V predmetnej veci sa uskutočnilo osobné stretnutie so zástupcom donora spoločnosti Lidl Slovenská republika a zhotoviteľa FUN TIME s.r.o. Bratislava so zodpovednými kontaktnými osobami za mesto Šaľa – Ing. G. Braníkovou a Ing. E. Vargovou.

Stretnutie sa skončilo obhliadkou miesta realizácie s ohľadom miesta prístupu pre techniku. Následne dňa 12.4.2016 boli mestu zaslané dokumenty k zmluve – návrh rámcovej zmluvy ako aj jej prílohy.

K týmto dokumentom mesto dňa 21.4.2016 odoslalo pripomienky a požiadalo termín stretnutia k rokovaniu o podmienkach zmluvy, ktoré je nutné upraviť.

Mesto zabezpečí vytýčenie sietí v okolí realizácie ako aj presné miesto umiestnenia ihriska geodetom, informatívny ilustračný nákres umiestnenia je v prílohe.

Predbežný termín na spustenie prác po dotiahnutí zmluvných záležitostí je 20.6.2016, odovzdanie ihriska je predbežne určené na 9.7. 2016.

 

K bodu 6:

Členovia komisie sa venovali predovšetkým dopravnej situácii v meste a kategórii ciest na území mesta a tranzitnej doprave cez územie mesta.

Ing. Szekeres poznamenal, že v platný ÚP mesta definuje základné parametre typu komunikácii, ktoré zabezpečujú obslužnosť územia s výhľadom na určité časové obdobie. Vzhľadom na narastajúci trend intenzity dopravy je nutné mať spracovaný dopravný generel ako nadstavbu územného plánu, ktorý by na základe prepočtov zohľadnil a navrhol systém riešenia tak statickej dopravy ako i vnútromestskej dopravy a dopravné koridory.

Ing. Arch. Beker  súhlasil a konštatoval, že  dopravný generel, ktorý má mesto spracovaný už nie je aktuálny, preto je potrebné ho zaktualizovať, čo predstavuje zabezpečiť činnosti ako je:

             - sčítanie áut so študentmi

             - analýza vstupov (údaje)

             - situácia vo vnútri – parkovanie v jednotlivých lokalitách mesta

            -  priepustnosť križovatiek ( napr. ak je priecestie ŽSR zatvorené, tak je zapchatá najbližšia križovatka). Preto by odporúčal, že na ďalšie zasadnutie komisie zabezpečiť údaje za posledné sčítanie a doteraz platný dopravný generel mesta Šaľa.

Cieľ: pripraviť návrh modelu riešenia dopravy.

 

K bodu 7:

Ing. G. Lacková – požiadala o vypracovanie návrhu zakreslenia cyklotrasy na pešej zóne pred Okresným úradom, lebo  o to žiadajú občania z dôvodu bezpečnosti.

 

 

Za správnosť: Ing. Jana Nitrayová, v.r.