Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.01.2016 - 15:50  //  aktualizácia: 28.01.2016 - 15:54  //  zobrazené: 628

01/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 25.01.2016

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 25. januára 2016

 


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z decembra 2015
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci február 2016
3. informáciu o plnení operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2015


schvaľuje

1. návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016
2. návrh na úpravu propozícií ankety Tvorivý čin roka


odporúča

1. vedúcemu MsKS operatívne riešiť technickú aparatúru na ozvučenie, terajšia je vo veľmi zlom technickom stave
2. vedúcemu MsKS zaradiť do podujatí MsKS audiovizuálny program o kostoloch na Slovensku v súčinnosti s členom komisie p. P. Hlavatým
3. vedúcemu MsKS konzultovať s vedením mesta možnosti zriadenia svetelných a textových banerov na propagáciu podujatí MsKS
4. predsedovi komisie konzultovať s vedením mesta kompetencie referátu kultúry a cestovného ruchu v priorite zabezpečenia plnenia koncepcie rozvoja kultúry v meste
5. vedúcemu MsKS prerokovať na pracovnej porade pripomienky p. Pačesovej k cenám filmových predstavení, k výberu divadelných predstavení a k možnostiam zliav na vstupnom pre vybrané skupiny obyvateľov a pisateľke pripraviť písomnú odpoveď

Šaľa, 25. január 2016
Július Morávek
predseda komisie


Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

na 1. polrok 2016

 

Január

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2016
2. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016
3. Návrh na úpravu propozícií ankety TVORIVÝ  ČIN  ROKA
4. Vyhodnotenie operačného plánu koncepcie kultúry za rok 2015
5. Rôzne


Február

1. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac marec 2016
2. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2016
3. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu
4. Rôzne


Marec

1. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac apríl 2016
2. Informatívna správa o činnosti MsKJJ za rok 2015
3. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2016
4. Rôzne


Apríl

1. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac máj 2016
2. Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2015
3. Propagácia mesta – obsahové zameranie, formy a metódy propagácie
4. Večianske slávnosti 2016
5. Rôzne

 


Máj

1. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 2016
2. Šalianske slávnosti 2016
3. Divadelná prehliadka Zlatá priadka 2016
4. Objektív Františka Kollára
5. Organizácia MDD
6. Rôzne


Jún

1. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiace júl a august 2016
2. Kultúrne leto 2016
3. Plnenie operačného plánu koncepcie kultúry za 1. polrok 2016
4. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2016
5. Návrh plánu činnosti na 2. polrok 2016
6. Rôzne


Rámcový plán činnosti komisie je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu roka dotvárať a upravovať podľa aktuálnej situácie a riešenia problémov v oblasti kultúry a cestovného ruchu.


Šaľa, 25.1.2016     návrh spracoval Július Morávek

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E
ankety TVORIVÝ  ČIN  ROKA v oblasti kultúry

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali vyhlasuje anketu TVORIVÝ  ČIN  ROKA v oblasti kultúry za príslušný kalendárny rok.
Cieľom ankety je oceniť významné podujatia, činy jednotlivcov a skupín v propagácii kultúry a kultúrnosti v meste. Každoročne sa v meste uskutočnia podujatia, ktoré sú výsledkom tvorivého úsilia a sú prínosom duchovného bohatstva.

Komisia kultúry a cestovného ruchu vyhlasuje anketu v nasledovných kategóriách:
1. Maľba, kresba, grafika
2. Sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie
3. Fotografia
4. Divadlo
5. Film
6. Knižná tvorba a publicistika
7. Etnografia / folklór /
8. Propagácia mesta
9. Výstavy
10. Tanec
11. Spev
12. Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia

A. Návrhy na udelenie ocenenia TVORIVÝ  ČIN  ROKA môžu predkladať jednotlivci, organizácie i inštitúcie v termíne stanovenom komisiou.
B. Návrhy sa predkladajú na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta a MsKS.
C. Návrhy je potrebné adresovať MsKS tajomníčke komisie.
D. Návrhy na ocenenie vyhodnocuje komisia kultúry a cestovného ruchu.
E. V každej kategórii sa udeľuje jedno ocenenie. Komisia môže rozhodnúť o neudelení ocenenia v niektorej kategórii.
F. Ocenenie sa laureátom odovzdá slávnostným spôsobom na stretnutí aktivistov v oblasti kultúry začiatkom mesiaca december príslušného roka.
G. Ocenenie tvorí cena v podobe................. . Súčasťou ceny je  aj osvedčenie o udelení ocenenia.
H. Ocenenie nemá vekové kategórie.
CH.Komisia môže udeliť ocenenie aj laureátovi, ktorý pôsobí mimo Šale a dosahuje významné úspechy v niektorej z uvedených kategórií.
I. Ocenenie možno udeliť jednotlivcovi, skupine i inštitúcii.

Prerokované a schválené komisiou kultúry a cestovného ruchu 25.1.2016.

Príloha:

Text návrhu na udelenia ocenenia TVORIVÝ ČIN ROKA v oblasti kultúry


Z á p i s n i c a
komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 25. januára 2016 (pondelok) o 16,00 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka

Neprítomní: -

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac február 2016 – zást. MsKS
4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016 – preds. komisie
5. Návrh na úpravu propozícií ankety Tvorivý čin roka – preds. komisie
6. Vyhodnotenie operačného plánu koncepcie kultúry za rok 2015 – zást. MsKS
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

Prizvaný:
- zástupca MsKS

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - predseda komisie Mgr. Július Morávek
Privítal členov komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku. Zaželal všetkým prítomným a ich blízkym všetko najlepšie v novom roku. Po prezentácii 10 prítomných členov skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 19.1.2016. Program odsúhlasili bez pripomienok a rokovali  súlade s ním.
 
2. Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 16. decembra 2015.  Skonštatoval, že úloha č. 1 odporúčacej časti  uznesenia  bola   splnená a úloha č. 2  bude predmetom riešenia v ďalšom období. 

 

3. Kultúrno - spoločenské podujatia na mesiac február 2016 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac február 2016, ktorý bude vydaný v  mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bol tajomníčkou komisie zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty dňa 22.1.2016 a obyvateľom mesta Šaľa bude distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty v najbližších dňoch.
Stručne uviedol niektoré akcie v mesiaci február:  12.-28.2. 2016 Výstava regionálnych neprofesionálnych výtvarníkov Region Art 2016, 15.2.2016 divadelná komédia „Ach Júlia!“  a  niektoré nosné podujatia nasledujúcich mesiacov: Radošinské naivné divadlo, Elán, Večianske slávnosti, Šaliansky jarmok, Zlatá priadka ...
MsKS participuje na príprave a realizácii oslavy 25. výročia založenia OSS, ktorá sa uskutoční dňa 26.2.2016 v ES DK Šaľa o 17,00 h.

4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016 – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Návrh plánu práce s  názvom „Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 1. polrok 2016“   bol členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie prostredníctvom elektronickej pošty dňa 20.1.2016. Členovia komisie uvedený materiál schválili bez pripomienok.

5. Návrh na úpravu propozícií ankety Tvorivý čin roka – predseda komisie  Mgr. Július Morávek
Návrh na úpravu propozícií TČR s názvom „PROPOZÍCIE ankety TVORIVÝ ČIN  ROKA v oblasti kultúry“ bol členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie prostredníctvom elektronickej pošty dňa 20.1.2016. Členovia komisie uvedený materiál schválili bez pripomienok.

6. Vyhodnotenie operačného plánu koncepcie kultúry za rok 2015 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Koncepcia kultúry bola schválená v roku 2013 a v roku 2014 sa začala jej realizácia. Na rok 2015 bolo v oblasti kultúrnej činnosti vytýčených 21 úloh a v kultúrnej infraštruktúre 13 úloh. Oboznámil prítomných s plnením jednotlivých bodov operačného plánu koncepcie za rok 2015.
Uviedol, že MsKS vyvinulo ešte v roku 2014 aktivity na vytvorenie umeleckej rady. Na prvom stretnutí tejto neformálnej skupiny sa zúčastnilo 25 účastníkov. V apríli 2015 sa konalo druhé stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo iba 5 účastníkov a výsledok nebol adekvátny očakávaniu. Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia bod č. 4.


7. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- poďakoval MsKS za prípravu a realizáciu mestského plesu, nakoľko zo všetkých strán prichádzajú pozitívne ohlasy,
- predostrel písomné pripomienky p. Pačesovej, ktoré mu tesne pred začatím rokovania komisie doručili Ing. Gabriela Lacková a Ing. Róbert Andráši. Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia bod č. 5.
Peter Hlavatý:
- vzniesol kritiku voči poruchovosti a nefunkčnosti zvukovej aparatúry MsKS na Vianočných trhoch v Šali a Vianočnom koncerte v kostole  sv. Margity Antiochijskej. Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia bod č. 1.
- nepáčilo sa mu priestorové usporiadanie na námestí počas Vianočných trhov v Šali,
- navrhol usporiadať v meste Šaľa besedu „Kostoly Slovenska“ spojenú s videoprojekciou. Všetky kostoly na Slovensku v počte 4125 nafotil počas 8 rokov p. Zdenko Dzurjanin. Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia bod č. 2.
Mgr. Miroslav Demín:
- v oblasti propagácie kina a kultúrnych podujatí by podľa neho boli efektívne elektronické textové banery umiestnené na frekventovaných miestach v meste.  Stanovisko  komisie  je  uvedené   v   odporúčacej   časti   uznesenia
bod č. 3.

8. Návrh na uznesenie –  predseda komisie Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

9. Ukončenie – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

Na vedomie:

1. primátor mesta
2. vedúca – oddelenie organizačné a správne
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS