Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.01.2016 - 13:57  //  aktualizácia: 27.01.2016 - 13:58  //  zobrazené: 765

01/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 25.01.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Ondrej Moťovský, Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,
Neprítomní: Ing. Radovan Braník, Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera

Ďalej boli prítomné:  Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Anna Torišková, Ing. Alena Kiácová,
Ing. Alžbeta Sedliačiková
 


1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 87
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v predloženom znení.


2. Vývoj hospodárenia mesta Šaľa k 31.12.2015
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta Šaľa k 31.12.2015 a schválila nasledovné uznesenie:
• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie


3. Návrh na prijatie kontokorentného úveru 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prijatie kontokorentného úveru a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 88

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.


4. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 89

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť plán verejného obstarávania na rok 2016


5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016 a na úpravu výhľadu rozpočtu na roky 2017 a 2018

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016 a na úpravu výhľadu rozpočtu na roky 2017 a 2018  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 90

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

1. úpravu rozpočtu  mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:  13 300 629 EUR                                                                  
Bežné výdavky:  12 676 310 EUR
Rozdiel:       624 319 EUR
 
Kapitálové príjmy:    1 064 000 EUR                                                            
Kapitálové výdavky:     1 073 519 EUR
Rozdiel:                                                                                                      -9 519 EUR

Príjmové finančné operácie:                    660 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:    1 274 800 EUR
Rozdiel:      - 614 800 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom:  15 024 629 EUR                                                        
Výdavky celkom:  15 024 629 EUR
Rozdiel celkom:                  0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy    8 087 500 EUR
200 Nedaňové príjmy    1 929 130 EUR
300 Granty a transfery     4 347 999 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 660 000 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                   0 EUR
600 Bežné výdavky  12 676 310  EUR
700 Kapitálové výdavky    1 073 519 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.    1 274 800 EUR


s tým, že v návrhu uznesenie bod C. berie na vedomie bude upravený text nasledovne:
C. berie na vedomie
    upravený výhľad rozpočtu na roky 2017 a 2018


3. MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa pre MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu tepla na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 91

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu tepla na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia, v rozsahu geometrických plánov vyhotovených Viktorom Mesárošom, a to č. 24/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 302/2015 dňa 16. septembra 2015; č. 26/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 355/2015 dňa 19. októbra 2015 a č. 28/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 408/2015 dňa 9. novembra 2015, v prospech oprávneného MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa, bezodplatne.


4. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa pre Albínu Killovú, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 92

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena (in rem) spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34/2014, vyhotovenom súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overenom Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 04. 03. 2015 pod číslom 74/2015, v prospech parcely číslo 3953/4, za jednorazovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 191/2015 vo výške 780,00 Eur.

5. Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, Vinohradnícka 149/1, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie


6. Ing. Marcel Hadnaď a Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44, Sereď – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z  dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Marcela Hadnaďa a Moniku Hadnaďovú, Cukrovarská 733/44, Sereď  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 93

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a časť parcely číslo 3080/236, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, spolu o  výmere 29 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 19,23 Eur/rok, pre Ing. Marcela Hadnaďa a Moniku Hadnaďovú, Cukrovarská 733/44, Sereď, na dobu neurčitú

s tým, že žiadatelia uhradia všetky nedoplatky voči mestu.

7. 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z  dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 94

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č.1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 890/1, ostatné plochy o výmere 21 m2, za celú plochu v cene 500,00 Eur/rok, na ktorom je umiestnený stánok drobného predaja a letná terasa na Hlavnej ulici v Šali, pre spoločnosť 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05  Šaľa, IČO: 48 252 042, na dobu neurčitú

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová