Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.02.2008 - 08:27  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 2139

01/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 18.02.2008

Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie a to: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová,  Ing. Tibor Lovecký, Ing. Renáta Petrová, p. Aláč Ľuboš, p. Karas Zoltán

Ďalej bol prítomný:

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Polonyi Miroslav, Ing. Helena Psotová, Ing. Jana Lišková, Ing. Juraj Potúček, Ing. Ladislav Gáll ml.

1. TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel KARATE – žiadosť o bezplatné poskytnutie športovej haly

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel KARATE o bezplatné poskytnutie športovej haly za účelom usporiadania IV. kola Pohára Slovenskej federácie KARATE detí a mládeže, ktorý by sa mal uskutočniť dňa 8. marca 2008 a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 141
komisia odporúča odpustiť režijné náklady vo výške 80 % z celkových režijných nákladov
( základné nájomné odpustil primátor mesta )

2. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, ZO Šaľa – žiadosť o odpustenie režijných nákladov prenájmu sály

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť organizácie CSEMADOK ZO Šaľa o odpustenie nájomného a režijných nákladov za prenájom kongresovej sály MsÚ za účelom valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 10. februára 2008 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 142
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov
( základné nájomné odpustil primátor mesta )

3. Miestny odbor Matice slovenskej v Šali – žiadosť o bezplatný prenájom 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali o bezplatný prenájom kongresovej sály MsU za účelom XIV. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenských národných povestí, ktorá sa uskutoční 29. februára 2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 143
komisia odporúča odpustiť režijné náklady vo výške 80 % z celkových režijných nákladov
( základné nájomné odpustil primátor mesta )

4. Športovo strelecký klub Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Športovo streleckého klubu Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na ceny  vo výške 7.000,- Sk ( Veľká cena mesta Šaľa a predsedu KSZ NR v streľbe z guľových zbraní ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 144
komisia súhlasí s poskytnutím dotácia vo výške 7.000,- Sk

5. Športovo strelecký klub Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Športovo streleckého klubu Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na ceny  vo výške 5.000,- Sk ( Majstrovstvá NR kraja v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže do 16 rokov ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 145
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 5.000,- Sk

6. Športovo strelecký klub Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Športovo streleckého klubu Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007   vo výške 70.000,- Sk na Dostavbu sociálneho zariadenia na športovej strelnici v Šali a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 146
komisia nesúhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 70.000,- Sk

7. TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 40.000,- Sk za účelom účasti na ľahkoatletických súťažiach, príspevok na cestovanie pre ľahkoatletický oddiel ( starší a mladší žiaci ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 147
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 25.000,- Sk

8. Informačné centrum mladých Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Informačného centra mladých Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 3.000,- Sk na ceny ( Futbal je hra pre všetkých, Halový futbalový turnaj žiakov ZŠ )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 148
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 3.000,- Sk

9. Informačné centrum mladých Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Informačného centra mladých Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 3.000,- Sk na ceny ( Týždeň mládeže pod Heslom „Mládež na scénu“, strelecký turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 149
komisia  súhlasí s poskytnutím dotácie o výške 3.000,- Sk

10. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 9.000,- Sk ( Turnaj mládežníckych družstiev a ženského družstva organizovaných FK Slovan Duslo Šaľa ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 150
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 9.000,- Sk ( na každý turnaj po 3.000,- Sk )

11. Športovo strelecký klub Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Športovo streleckého klubu Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007   vo výške 6.000,- Sk na ceny ( 1. Slovenská liga v streľbe z guľových zbraní a Veľká cena oslobodenia mesta Šaľa ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 151
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 6.000,- Sk

12. TJ Slávia SOUP, Šaľa -  žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slávia SOUP Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007   vo výške 20.000,- Sk na ceny ( Slovenský voltížny pohár 2008 ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 152
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 10.000,- Sk

13. TJ Slávia SOUP, Šaľa -  žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slávia SOUP Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007   vo výške 35.000,- Sk na ceny ( CVI Šaľa Medzinárodné voltížne preteky – Svetový voltížny pohár ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 152
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 35.000,- Sk

14. Informačné centrum mladých Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Informačného centra mladých Šaľa o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 3.000,- Sk na ceny ( Týždeň mládeže pod heslom „Mládež na scénu“, kolkový turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 153
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 3.000,- Sk

15. TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa –  oddiel karate o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 vo výške 6.500,- Sk na ceny ( IV. kolo Pohár Slovenskej federácie v karate deti a mládeže ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 154
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 6.500,- Sk

16. Základná škola, Krátka č. 2, Šaľa – žiadosť o súhlas odpisu pohľadávky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej školy, Krátka č. 2, Šaľa o súhlas odpisu pohľadávky vo výške 36.478,- Sk a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 155
komisia žiada Útvar hlavného kontrolóra mesta Šaľa o prešetrenie uvedenej žiadosti, príp. vykonať kontrolu všetkých školských bytov v meste Šaľa

17. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmlúv o výpožičke

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa o uzatvorenie zmlúv o výpožičke na prenajaté priestory, ktoré OSS využíva na poskytovanie sociálnych služieb a za ktoré doteraz platila mestu nájomné vo výške 187.908,- Sk ročne ( OSS  platila nájomné z príspevku od mesta , nájomné by sa malo zvýšiť o 75.163,- Sk ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 156
komisia žiada na najbližšie zasadnutie HF komisie predložiť uvedenú žiadosť s vypracovaním ekonomického dopadu na rozpočet mesta resp. na rozpočet OSS v prípade uzatvorenia zmlúv o výpožičke