Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 05.03.2008 - 14:16  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 14:19  //  zobrazené: 1487

01/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 27.02.2008  |   zápisnica (pdf)

Informácia riaditeľa  Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n.o. RNDr. Alexandra Tirindu o stave nemocnice v Šali – ústna informácia A 12/1/08

Uznesenie č. 1/2008 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
situáciu vo Všeobecnej nemocnici v Šali, Forlife n. o.
B. schvaľuje
nasledovné vyhlásenie:
MsZ v Šali žiada o prehodnotenie návrhu dodatku o maximálnom rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na I. polrok 2008 pre Všeobecnú nemocnicu Šaľa, Forlife n. o., z dôvodov nedostatočného pokrytia potrieb obyvateľov Šale a jeho spádovej oblasti.
Šaľa je mesto, v ktorom je najväčší chemický podnik Duslo a.s. Nemocnica dosahuje vyrovnaný hospodársky výsledok a občania mesta a jeho okolia si zaslúžia svoju nemocnicu. MsZ žiada ministra zdravotníctva a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s., aby bol našej nemocnici navrhnutý zmluvný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti na I. polrok 2008 minimálne vo výške zmluvného rozsahu  I. polroku 2007,
C. poveruje
primátora mesta zaslaním vyhlásenia mestského zastupiteľstva ministrovi zdravotníctva SR a riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 1/1/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ


Uznesenie č. 1/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. súhlasí
so zmenami termínov plnenia úloh nasledovne:
úloha č. XI. B1 z uznesenia MsZ č. 8/2007
Obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
úloha č. V. C z uznesenia MsZ č. 9/2007
Predložiť návrh zámennej zmluvy o zámene pozemkov bývalého Letného kúpaliska v Šali so spoločnosťou DUSLO a.s. na rokovanie MsZ.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
úloha č. VII. C 2 z uznesenia MsZ č. 9/2007
Predložiť v návrhu zásad informovania v meste Šaľa novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008    Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 2/1/08 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 

Uznesenie č. 1/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008,
B. schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 3/1/08- Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2007

Uznesenie č. 1/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2007,
B. berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2007.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 4/1/08 - Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie VOS“

Uznesenie č. 1/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu,
2. opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali,
B. schvaľuje
1. opätovné vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali podľa predloženého návrhu,
2. upravené podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV
v Šali v zmysle schválených podmienok
T: do 15. 02. 2008                                                Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008                 Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 5/1/08 - Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ul.“

Na základe procedurálneho návrhu bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 2
Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 6/1/08 - Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali

Na základe procedurálneho návrhu bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,

Materiál číslo A 7/1/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie november – december 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 1/2008 –VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie november – december 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie november – december 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo A 8/1/08 - Informácia komisie na ochranu verejného záujmu

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 8
Ing. František Botka,  Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo,  Ing. Ľubomír Stredanský, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo A 9/1/08 - Výročná správa záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégia ekonomického rozvoja do roku 2010

Uznesenie č. 1/2008 –VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégiu ekonomického rozvoja do roku 2010,
B. berie na vedomie
výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégiu ekonomického rozvoja do roku 2010.

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo A 10/1/08 - Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2007 – materiál číslo

Uznesenie č. 1/2008 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2007,
B. berie na vedomie
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2007.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo A 11/1/08 - Petícia za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27 až č. 33

Uznesenie č. 1/2008 –IX.
Mestské zastupiteľstvo  v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33,
B. berie na vedomie   
petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo B 1/1/08 - Návrh VZN o informovaní

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Materiál číslo B 2/1/08 - Oprava uznesenia č. 8/2007 – XVI./2 z 8. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 15. 11. 2007

Uznesenie č. 1/2008 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na opravu uznesenia č. 8/2007 – XVI./2. zo dňa 15.11.2007,
B. schvaľuje
opravu Uznesenia č. 8/2007 – XVI./2. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 15.11.2007 tak, že v texte citovaného prijatého uznesenia sa vypúšťa označenie žiadateľov Jozef Herák a manž. Erika, a vkladá sa označenie žiadateľov: Jozef Herák a Erika Heráková, bytom Orechová 401/7, Šaľa.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo B 3/1/08- Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie č. 1/2008 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 4
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Výkon uznesenia č. 1/2008 – XI. zo dňa 07.02.2008 primátor mesta pozastavuje v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov dňa 15.02.2008, nakoľko sa domnieva, že je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zák.č. 369/1990 Zb. t.j. najneskôr do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Vyvesené na úradnej tabuli a uverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 15.02.2008.

Materiál číslo B 4/1/08 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šali 

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 5/1/08 - Obsah a rozsah zmien a doplnkov č. 1 územného plánu centrálnej mestskej zóny

Uznesenie č. 1/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č.1 územného plánu centrálnej mestskej zóny,
B. ukladá
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu centrálnej mestskej zóny v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek a vrátane schválených položiek v jednotlivých častiach.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo, 
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 1/1/08 - Návrh na odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 a návrhu na úpravu platu primátora - materiál číslo

Uznesenie č. 1/2008 –XIII.
A. prerokovalo
návrh na odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 a návrh na úpravu platu primátora,
B. schvaľuje
1. odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 vo výške 30%  súčtu platov za obdobie roka 2007,
2. úpravu platu primátora, t.j. plat v zmysle § 3 zák.č. 253/1994 Z.z. (súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 3,21 násobok podľa počtu obyvateľov mesta Šaľa) vynásobiť koeficientom 1,25 s účinnosťou od 01. 01. 2008,
C. zrušuje
prílohu č. 1 a č. 2 k predkladanému materiálu.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo,  Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 2/1/08 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2008 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje
mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta Šaľa v zmysle § 18c, ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. vo výške 30% z jej mesačného platu s účinnosťou od 01. 01. 2008 do 31.08.2008.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4

MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 3/1/08 - Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

Uznesenie č. 1/2008 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva,
B. schvaľuje 
novelizáciu Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva v predloženom znení.

Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo  C 4/1/08 - Prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa
Uznesenie č. 1/2008 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 10

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 5/1/08 - Podanie žiadosti o dotáciu na viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ J. Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa

Uznesenie č. 1/2008 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa,
B. schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa,
Termín: február 2008                           Zodpovedný: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. Spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa,
3. Prijatie podmienok realizácie výstavby uvedených vo výzve.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 6/1/08 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu stavebných úprav ZŠ J. Murgaša, Horná č 22, Šaľa

Uznesenie č. 1/2008 –XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č.22, Šaľa“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 2 087 590,- Sk.

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo C 7/1/08 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu stavebných úprav Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Ul.P.Pázmaňa č. 48, Šaľa

Uznesenie č. 1/2008 –XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Schola Novum – Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Ul. P. Pázmaňa č. 48, Šaľa, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 600.000,- Sk.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 1/1/08 - Návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy 

Uznesenie č. 1/2008 –XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na ulici Slnečnej, dom so súpisným číslom 1941/3 pre:
Alžbetu Szabovú, byt č. 32, VII. poschodie, parc. č. 3080/36,37,38,39 v podiele
139/10 000, v cene 20 797,- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona
č. 151/1995 Z.z.,
2. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre:
Máriu Horváthovú, byt č. 24, prízemie, parc. č. 985/3 v podiele 187/10 000,
v cene 18 526,- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona č. 151/1995 Z.z. 

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 2/1/08 - Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 14

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 3/1/08 - Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul.

Uznesenie č. 1/2008 –XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, diel 1 neknihovanej parc. č. 1478 (parc. č. 2390 KN reg. C) o výmere 377 m2 v cene podľa cenovej mapy mesta 1 800,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene 678 600,- Sk pre Viktora Vogla, Kalinčiakova 470/5, Šaľa.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 6
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 4/1/08 - FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Školskej ul.

Uznesenie č. 1/2008 –XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Školskej ul. v areáli amfiteátra,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 5/1 o výmere cca
480 m2 (výmeru upresní GP) pre FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa v cene podľa cenovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene cca 960 000,- Sk.
C. ukladá
zaviazať budúceho vlastníka preložiť oplotenie amfiteátra podľa požiadavky MsÚ.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 5/1/08 - Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali

Uznesenie č. 1/2008 –XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali,
B. schvaľuje
prenájom za nebytové priestory a časti dvora na rok 2008 vo výške 30 % z nájomného v zmysle VZN č. 6/2007 s tým, že režijné náklady bude nájomca hradiť v plnej výške.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 6/1/08 - Návrh na vyhlásenie verejnej dražby na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 1 320 m² na ul. Pázmáňa v Šali 

Na základe procedurálneho návrhu bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 7/1/08 - Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou križovatkou ul. Dolná, Vlčanská, Družstevná“

Uznesenie č. 1/2008 –XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na zmluvný odplatný prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou križovatkou ul. Dolná, Vlčanská, Družstevná“ pre Nitriansky samosprávny kraj,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou križovatkou ulíc Dolná – Vlčanská - Družstevná“ o  celkovej výmere cca 2 899 m² – zoznam parciel je uvedený v prílohe tohto uznesenia (výmera bude upresnená geometrickým plánom) v symbolickej cene 1,- Sk, pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom Štefánikova trieda. 69, 949 01 Nitra.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 8/1/08 - Návrh na zámenu pozemkov s PD Šaľa

Uznesenie č. 1/2008 –XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Šaľa medzi mestom Šaľa a RD Šaľa,
B. schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa:
a. ornú pôdu v extraviláne vo vlastníctve mesta Šaľa o celkovej rozlohe 2,7198 ha (označenie parciel a výmera sú uvedené v prílohe uznesenia),
b. za pozemky v zastavanom území mesta vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, ul. Hviezdoslavova 2, Šaľa o celkovej rozlohe 6874 m² (výmera a označenie parciel zmysle GP č.35/2006 a GP č.30/2007 sú uvedené v prílohe uznesenia).

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5

MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 9/1/08 - Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“

Uznesenie č. 1/2008 –XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvného odplatného prevodu hnuteľného majetku „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ pre SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO: 35910739) v cene vo výške 813.000,- Sk.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo  E 1/1/08 - Komunitná nadácia – voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie

Uznesenie č. 1/2008 –XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh voľby členov orgánov Komunitnej nadácie,
B. súhlasí
1. s menovaním do dozornej rady nadácie:
Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová
2. s menovaním do správnej rady nadácie:
Mgr. František Adam, MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Andrej Šottníka,
Mgr. Vladimír Urban, Ing. Karol Ember, Igor Boháč, Mgr. Krisztína Száz,
Mgr. Július Moráveka,
3. s menovaním za správcu nadácie:
Ing. Jozef Mečiar.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Ivan Kováč, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo F 1/1/08 - Zmluva o spolupráci medzi parlamentom mladých pri CVČ a mestom Šaľa
Uznesenie č. 1/2008 –XXVIII.


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy medzi mestom Šaľa a parlamentom mladých pri CVČ,
B. schvaľuje
zmluvu medzi mestom Šaľa a parlamentom mladých pri CVČ s tým, že v texte zmluvy budú nahradené slová „Mestská rada“ slovom „Primátor mesta Šaľa“ v príslušnom gramatickom tvare.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo F 2/1/08 - Žaloba Ing. Baka Jozefa, PhD. vo veci nevyužitia prístrojov Bako ASD a nákladov na zabezpečenie zmluvných vecí

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 7
Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Prílohy