Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.03.2019 - 14:02  

Druhé zasadnutie MsZ v Šali v roku 2019

Druhé zasadnutie MsZ v Šali v roku 2019
14:48

Rokovanie pokračuje predkladaním Správy o verejných obstarávaniach zadaných mestom k 28. februáru 2019. Aj tento materiál poslanci schválili jednohlasne. 

14:46

Ďalší materiál, Správu o plnení uznesení MsZ predkladá prednostka Msú Jana Nitrayová. Ani k tomuto bodu nemajú poslanci pripomienky, materiál schválili. 

14:45

Kontrola bola zameraná na kontrolu správy mestských nájomných bytov na Kráľovskej ulici. Poslanci k predloženému materiálu nemali pripomienky, materiál bol jednohlasne schválený, 21 poslancov za. 

14:41

Končia sa interpelácie poslancov, pokračuje hlavná kontrolórka Správou z kontroly vykonanej Útvaru hlavného kontrolóra. 

14:40

Interpelácia G. Lackovej - pýta sa, či by skupine poslancov pomohla viceprimátorka Danica Lehocká so založením Sociálneho podniku na údržbu a čistotu v meste. Viceprimátorka reaguje, že touto otázkou sa už dlhšie zaoberáme. Je namieste zaoberať sa tým, len bez finančnej analýzy sa nepohneme. 

14:38

Interpelácia P. Gomboš - podľa jeho informácií majú majitelia psov dlh na dani za psa vo výške 1500 eur. Treba to vymáhať. 

14:36

Primátor reaguje, že šéfom odboru, ktorý zodpovedá za opravy, je Šaľan a je to smutné, že sa nedarí opravovať most. Ale má pozitívnu informáciu ohľadne zábradlia - s viceprimátorom R. Tolgyesim boli na stretnutí s ministrom dopravy Á. Érsekom. Majú informáciu, že časti zábradlia, ktoré nie sú opravené, opravené budú. Dodávateľ sa súťaží, do konca roka by to mali opraviť, vymeniť. 

14:34

Ďalšia interpelácia je od P. Andrášiho - v akom režime funguje cintorín. Bol pred dvoma týždňami v sobotu na pohrebe, kto sa tam stará o priebeh smútočného obradu. Namiesto smútočnej skladby tam pár sekúnd hralo niečo úplne iné. Odpovedá primátor, že toto obsluhuje pohrebná služba, nie mesto. Oni si techniku prenájmu a pohrebná služba to zabezpečuje. 

Ďalej hovorí, že v sobotu, kedy by kamióny nemali jazdiť, narátal 12 kamiónov na mieste, kde by nemalli jazdiť. Apeluje na políciu, aby robili kontrolu.

Ďalej informuje o stave mosta, že majú vyjadrenie od hovorkyne SSC, že do  opravy výtlkov na moste ďalej nemienia investovať. Oprava stála 6000 eur, ďalej ale nebudú investovať. Vyjadruje nesúhlas s týmto rozhodnutím, ale zároveň sa pýta, či to mesto nemôže dať opraviť a následne by to mesto vyfakturovalo SSC. V tejto súvislosti hovorí aj o kruhovom objazde vo Veči, kde je veľký výtlk. 

P. Andráši ešte hovorí o tom, že by bolo dobré nainštalovať kamery pri stojiskách polopodzemných kontajneroch vo Veči. 

Bol by rád, keby sa urýchlil nákup blokovacích zariadení pre potreby mestských policajtov. Tie, ktoré majú, sa nedajú použiť na väčšie autá. 

Ďalej hovorí, že v súvislosti s jarným upratovaním búchajú od rána 7-mej, či sa s tým niečo nedá urobiť. 

Pýta sa aj na vyčíslenie nákladov v súvislosti so zriadením technických služieb. Apeluje aj na to, aby sa mesto zamyslelo nad zavedením poplatku za rozvoj. 

14:24

Začínajú sa interpelácie. Písomnú interpeláciu odovzdal poslanec M. Rehák, S. Kališ, G. Laczková, M. Molnár. 

Prvá interpelácia je od Miloša Reháka - ako pokračuje rokovanie o plavárni. 

Odpovedá primátor, že sa stretol s generálnym riaditeľom Dusla, prostredníctvom koho sa vyvolá stretnutie s predsedom Olympijského výboru SR. Rozoslané sú aj listy, napríklad aj na Ministerstvo školstva SR, rozbehnuté sú aj ďalšie rokovania. Ukazuje sa, že problematika rekonštrukcie môže byť trochu inak, ako bola opísaná. Máme už ponuku od firmy, ktorá by dokázala vykonať analýzu stavu lán, ktoré sú vraj v zlom stave. Aj naši ľudia sa boli pozrieť na technický stav strechy a lán. Demontujeme laná, aby sme jeho technický stav vedeli komlpexne zanalyzovať, aj keď sa dovtedy nezmení vlastník. "Máme za cieľ, aby táto plaváreň neukončila svoju činnosť," povedal primátor poslancom. 

14:18

Primátor sťahuje materiál, ktorý sa týka majetkových záležitostí, D7/2/2019 na základe toho, že ho stiahol žiadateľ. Zároveň doplňuje do programu jeden informatívny bod, ústnu informáciu, o zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Envi Geos (vývozca odpadu). 

14:16

Začína sa rokovanie. Prítomných je 20 poslancov, neskorší príchod ohlásil poslanec Š. Bartošovič. 

14:05

O malú chvíľu sa začína zasadnutie poslancov. O 13.00 sa zúčastnili na kladení vencov pri pamätníku obetiam 2. svetovej vojny. Fotky a informácie zo spomienkového aktu nájdete na webe v piatok.