Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2016 - 14:49  //  aktualizácia: 16.12.2016 - 14:50  //  zobrazené: 2254

Žiadosť o osadenie chýbajúcej tabule s označením mestskej časti Kilič

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2016

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

 1. Žiadate osadiť chýbajúcu tabuľu s označením mestskej časti Kilič v zmysle príslušného zákona a zároveň preložiť dopravnú značku v obci Žiharec určujúcu smer zo Žihárca do Šale pri autobusovej zastávke, aby bolo jasné, ktorý smer je na Šaľu a ktorý na Kráľov Brod. Ako dôvoduvádzajú, že do Kiliča často „zablúdia“kamióny z dôvodu nedostatočného dopravného označenia.

   

 2. Medzi Kolozsiho rančom a železničnou traťou inštalovať verejné osvetlenie so 4 – 5 stĺpami a sprístupniť jestvujúci betónový chodník, ktorý je v súčasnosti zarastený, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre bezpečnosť chodcovhlavne v ranných a večerných hodinách počaszimných mesiacov.

   

 3. Opraviť zábradlie nad kanálom, lebo sa hýbe aje nestabilné.

   

 4. Zabezpečiť sfunkčneniejarkov vedľa komunikácie, tak, aby voda mohla pri návalových dažďoch odtekať do kanála. V súčasnosti je kritické miesto tesne pred vyústením jarku do kanála, pretože jarok je zasypaný zeminou v dĺžke cca 15 m na pravej strane v smere od Žihárca. Na ľavej strane ulice / v smere od Žihárca / sú jarky poškodené v dôsledku stavebných prác pri zavádzaní vodovodu a plynovodu a nie sú funkčné vôbec.

   

 5. Odstrániť divokú skládku stavebného odpadu, ktorá bola vytvorená na pravej strane cesty pred mestskou časťou Kilič cca pred 3 rokmi počas výstavbyranča v zmysle príslušného zákona a VZN.

 1. Zabezpečovať pravidelné čistenie komunikácie od nánosov blata, ktoré na nej zanechávajú poľnohospodárske stroje za využitia čistiacich áut. Skutkový stav sme preverili na mieste dňa 10.11.2016 - viď fotodokumentácia.

   

 2. Vyriešiť problém otáčania veľkých vozidiel / kamiónov, dodávok, nákladných áut a pod./ na konci komunikácie vybudovaním spevnenej otáčacej plochy napr. jej vysypaním makadamom.

   

 3. Zaradiť mestskú časť Kilič do opatrení zimnej údržby, ktorú zabezpečuje externá firma.

   

 4. Zabezpečiť zdroj informácií o dianí v Šali pre obyvateľov Kiliča napr. zriadením internetového rádia v zmysle zákona o obecnom zriadení.

   

 5. Zabezpečiť opravuelektrického vedenia z dôvodu častých výpadkov a nestabilného napätia, ktoré sa prejavuje neustálym blikaním žiaroviek.

   

 6. Zabezpečiť opravu tepelnej izolácie vodovodnéhopotrubia nadkanálom z dôvodu možnosti zamrznutia v zimných mesiacoch.

   

 7. Zabezpečiť vyčistenie chodníka minimálne na pravej strane cesty v smere od Žihárca, kde náletové dreviny bránia prechodu chodcov.

   

 8. Opýtala sa, či by mohol p. primátor a komisia školstva podporiť urýchlené vykonanie testovania mládeže vo veku 15 rokov v rámci projektu Youth in Europe. Tento projekt sme zdarma dostali od Islandských odborníkov na problematiku riešenia závislosti mladistvých a hrozí malá účasť testovaných žiakov.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 9. Osadenie dopravného značenia bude objednané a zrealizované začiatkom roka 2017. Dopravné značenie a jeho zmeny v katastri obce Žihárec musí riešiť na to príslušný Obecný úrad v Žihárci.

   

 10. Verejné osvetlenie zabezpečuje osvetlenie verejných priestranstiev patriacich do katastra obce a tiež iba v zastavaných častiach. Vami požadované osvetlenie je naplánované v rámci modernizácie verejného osvetlenia – III. etapa v počte 11 svetelných bodov. Osvetlenie prístupovej cesty sa neplánuje.

   

 11. Kontrola zábradlia a jeho prípadná oprava (spevnenie) bude riešené v priebehu roka 2017.

   

 12. Po odburinení a vyčistení miestnej komunikácie v Kiliči, referátom na to príslušným, bude vykonaná obhliadka a kontrola odvodnenia komunikácie.

   

 13. V záujme riešenia nelegálnej skládky stavebného odpadu bola dohodnutá miestna ohliadka v 50. týždni roku 2016 za Vašej účasti, zástupcu odboru starostlivosti o ŽP Okresného úradu Šaľa a zástupcu MsÚ. Po zdokumentovaní budú prijaté ďalšie kroky v zmysle zákona o odpadoch.

  3

   

 14. Mesto Šaľa v roku 2017 pristúpi k čisteniu komunikácie v Kiliči minimálne trikrát do roka podľa okolností. Zároveň Vám dávame na vedomie, že v zmysle zákona
  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 9 ods. 5 pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.

  V zmysle vyššie uvedeného týmto odporúčame obyvateľom Kiliča, aby sa v prípade zistenia porušenia zákona obrátili na príslušného správcu komunikácie.

   

 15. Mesto Šaľa, nemôže vykonávať úpravy na pozemkoch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Plocha využívaná na otáčanie má slúžiť ako prístup k pozemkom s poľnohospodárskym využitím. Z dopravného hľadiska takáto plocha nie je ani potrebná a tiež povinná.

   

 16. Kilič je zaradený do zimnej údržby a vždy bol.

   

 17. Je potrebné zistiť, koľko občanov má záujem o túto službu, či sa to vôbec firme oplatí, poprípade, či sú občania ochotní si za túto službu priplatiť (ak bude nízky záujem, služba stojí viac peňazí).

   

 18. Požiadavku je potrebné smerovať na dodávateľa energie. Pri voľnom vedení je tento jav bežný aj v iných mestách a dedinách. Nejedná sa o žiadnu závadu.

   

 19. Požiadavku je nutné smerovať k dodávateľovi vody, jedná sa o súkromný majetok.

   

 20. Vyčistenie daného chodníka od náletových drevín brániacich prechodu pre chodcov budeme zabezpečovať v spolupráci s referátom životného prostredia a aktivačnými pracovníkmi po zimnom období.

   

 21. Primátor mesta Šaľa rokoval s riaditeľmi stredných škôl, ktoré nedostali súhlas z Vyššieho územného celku.

   

   

  S pozdravom

   

   

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Ing. Edita HHaládiková, referent životného prostredia

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  Marián Zahoran, referent – informatik 

  Jaroslava Zábojníková – referent dopravy a technických činností