Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 05.01.2015 - 08:24  //  aktualizácia: 30.09.2015 - 08:33  //  zobrazené: 491

Informácia o zápise detí do 1. ročníka základných škôl

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa určujeme čas a miesto zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

ZŠ Bernolákova ul., Šaľa od 19. 1. 2015 do 21. 1. 2015
v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. Hollého, Hollého ul., Šaľa od 19. 1. 2015 do 21. 1. 2015
v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná ul., Šaľa od 19. 1. 2015 do 21. 1. 2015
v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. C. Hronského, Krátka ul., Šaľa od 19. 1. 2015 do 21. 1. 2015
v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul., Šaľa od 19. 1. 2015 do 21. 1. 2015
v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa 23. 1. 2015 
 v čase od 15,00 hod. do 17, 00 hod. v budove ZŠ

Podľa školského zákona rozhodne riaditeľ školy o prijatí dieťaťa do ZŠ najneskôr do 31. 5. 2015. Riaditeľ školy je povinný prijať spôsobilé dieťa zo školského obvodu školy, z iných obvodov a obcí len v prípade dostatočnej kapacity určenej zriaďovateľom podľa predpokladaného počtu detí.

Po konzultácií so školami, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v prípade záujmu a súhlasu zákonných zástupcov plánuje znova zriadiť  nultý ročník v Základnej škole s materskou školou J. Murgaša, čo sa nám javí ako najvhodnejšie riešenie pri stúpajúcom počte detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Mesto Šaľa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení pripravuje zriadenie ZŠ s MŠ Bernolákova 1 s cieľom vytvoriť dve triedy materskej školy v školskom roku 2015/16. Pre zistenie predbežného záujmu žiadame zákonných zástupcov detí, aby podali žiadosť o umiestnenie svojho dieťaťa na riaditeľstve ZŠ Bernolákova 1, Šaľa.

Spoločný školský úrad