Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.05.2023 - 09:53  //  aktualizácia: 18.05.2023 - 09:53  //  zobrazené: 786

Vyčíslenie približných ročných nákladov na zvýšenie počtu spojov tak, aby počas pracovných dní fungoval 30 minútový takt

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2023

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Vzhľadom na to, že na ostatnom zastupiteľstve odzneli sľuby o zlepšovaní MHD v Šali, chcem požiadať mesto, respektíve prepravcu MHD, o vyčíslenie približných ročných nákladov na zvýšenie počtu spojov tak, aby počas pracovných dní fungoval 30 minútový takt, cez víkendy a sviatky hodinový takt a obnovila sa linka č.2. Vyžadovalo by si to nasadenie druhého (menšieho) vozidla počas pracovných dní. Toto navýšenie, prípadne jeho časť by následne mohlo byť zahrnuté do rozpočtu na rok 2024. Prípadne prepravca by mohol navrhnúť alternatívu, menšie navýšenie počtu spojov (ale tak aby sa zachovali kľúčové charakteristiky zmeny), ak by vychádzalo ekonomicky efektívnejšie.
  Vzhľadom na náročnosť témy, nemám problém s tým, aby bola odpoveď zaslaná aj po termíne stanovenom vo VZN na odpovede na poslanecké interpelácie, najneskôr však do 16. júna. Radi poskytnem aj podrobnejšie informácie, ak by boli pre vyčíslenie nákladov potrebné. 

Konkrétne, ide o nasledujúce zvýšenie spojov na linke č.1. (cez Dolná, Vlčanská ulica)
a linke č. 2 (okolo pošty či domu kultúry v Šali):

Súčasný stav (započítané oba smery)

Linka č.1 - pracovné dni:  36 spojov , víkend/sviatky: 25 spojov

Linka č.2 - pracovné dni: 5  spojov, víkend/sviatky: 0 spojov

+ priamo žel. stanica- Veča námestie: pracovné dni: 5 spojov, víkend/sviatky: 1 spoj

Stav, ktorý by umožňoval zavedenie pravidelnej taktovej dopravy, obnovu linky č.2.
a lepšiu nadväznosť na vlakovú dopravu (spolu oba smery):

Linka 1: pracovné dni   37 spojov, víkend/sviatky: 33 spojov

Linka 2: pracovné dni  30 spojov, víkend/sviatky: 4 spoje

+ priamo žel. stanica- Veča námestie: pracovné dni  7 spojov, víkend/sviatky: 1 spoj.

 1. Viacerí poslanci nedostali konkrétne odpovede na poslanecké interpelácie z marca (mestským úradom svojvolne premenované na “podnety”). Je máj a stále nie sú
  k dispozícii ďalšie informácie. Preto sa chcem opýtať, akým spôsobom ich mestský úrad rieši. Konkrétne
  :

a)   Bude mestský úrad riešiť prejazd áut cez CMZ mimo zásobovacích hodín do prevádzok bez povolenia, napríklad pomocou výsuvného zariadenia? Plánuje mesto obdobné zariadenia osadiť aj na zvyšných okrajoch pešej zóny?

b)   Umožní vedenie mesta/mestského úradu aj mestským poslancom informovať občanov prostredníctvom mediálneho priestoru v Slove Šaľanov nakúpeného z mestského rozpočtu? 

c)   Vyčlení mesto poslaneckým klubom a mestským poslancom bez poslaneckých klubov vhodný priestor na stretnutia s občanmi? 

d)   Dôjde k oprave prepadávajúceho sa chodníka na ulici Generála L. Svobodu? Ak áno,
v akom časovom horizonte?

 1. V minulosti malo mesto vypracovaný dokument, ktorý hodnotil stav mestských ciest
  (a chodníkov) od najhorších po najlepšie
  . Podľa toho sa postupovalo pri oprave, najskôr sa opravovali tie v najhoršom stave. Používa mesto takýto dokument, ak áno kedy prebehla posledná aktualizácia? Chcem požiadať o link alebo sprístupnenie oskenovanej verzie tohto dokumentu, ak je k dispozícii. Ak už k dispozícii nie je, chcem sa opýtať na dôvod a na základe akých kritérií sa rozhoduje ktorý chodník alebo cesta budú opravené?

 1. Napriek opakovaným reklamáciám a opravám je cyklotrasa do Dusla stále v zlom stave, na viacerých miestach burina opäť “prerazila” asfalt. Preto sa chcem opýtať:

a)   v akom stave sú aktuálne podané reklamácie? Bude sa cyklotrasa kompletne opravovať tak, aby bola niekedy vo vyhovujúcom stave?

b)   vyvodilo mesto právne či finančné dôsledky za toto sfušované dielo voči zhotoviteľovi, respektíve voči stavebnému dozoru?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. V zmysle Vašej interpelácie sme oslovili prepravcu, aby poskytol požadované informácie, ktoré Vám potom dodatočne zašleme.

 1. Vyjadrenia k jednotlivým podnetom uvedeným pod písmenami a), b), c), d) boli odoslané  osobitnými listami zo dňa 16. 05. 2023.

 1. Dokument o kategorizácii miestnych komunikácií (MK) a chodníkov bol vypracovaný zamestnancom mesta Šaľa z príslušného referátu dopravy. Dokument nebol vypracovaný žiadnym dopravným inžinierom – projektantom a ani znalcom v oblasti dopravy a slúži výlučne pre internú potrebu mesta. Kritérií pri poslednej rekonštrukcii miestnych komunikácií bolo hneď niekoľko, najdôležitejšími faktormi bol technický stav a stav inžinierskych sietí pod MK. Ohľadom chodníkov sa v budúcnosti chystá obdobná rekonštrukcia ako pri MK, no tu sa zohľadňujú hlavne pripravované projekty od telekomunikácií a rôznych dodávateľov elektronických služieb, ktorých vedenia sú alebo sú plánované priamo v telesách chodníkov. Z vyššie uvedeného vyplýva značné množstvo faktorov a kritérií, ktoré riešia viaceré oddelenia súčasne.

 1. a)   Posledná reklamácia bola odoslaná zhotoviteľovi dňa 25. 04. 2023. Dňa 02. 05. 2023
         bola doručená odpoveď na reklamáciu mestu Šaľa, v ktorej nám zhotoviteľ oznámi
         termín a postup prác.
 1.  Pri každej reklamácii bol zhotoviteľ súčinný a zabezpečil odstránenie nedostatkov.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností