Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.08.2019 - 12:54  //  aktualizácia: 21.08.2019 - 12:54  //  zobrazené: 712

VV - Občianske združenie OPTIMA STATUS

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Občianske združenie OPTIMA STATUS, so sídlom Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa, IČO: 52 028 089

(ďalej len "navrhovateľ") podalo dňa 30.07.2019 návrh na zmenu v užívaní časti stavby

 

Centrum občianskej vybavenosti (COV) – budova obchodu a služieb súp. č. 1854,

nebytové priestory vo vchode B3, 1. poschodie, nebytový priestor č. 10

na nový účel: Sociálne služby (bez stavebných úprav)

 

(ďalej len “stavba“) na Ul. Hollého v Šali, mestská časť Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa, priestory prevádzky v nájme navrhovateľa od mesta Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní časti stavby.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), upovedomuje o začatí konania o zmene užívania časti stavby podľa § 85 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. 09. 2019 o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................  

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

  

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

 1. OPTIMA STATUS, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 3. EUROTEX SR Bratislava s.r.o., Pod Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany
 4. Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
 5. Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
 6. Edita Pappová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 745
 7. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
 8. Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
 9. Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
 10. Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská 1415/24, 927 05 Šaľa
 11. Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa
 12. BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa
 13. Martin Kőrősi, 925 92 Topoľnica č. 182
 14. Terézia Kőrősiová, 925 92 Topoľnica č. 182
 15. Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
 16. Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
 17. JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
 18. JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
 19. Mgr. Lucia Belovičová, Nitrianska 1744/39, 927 01 Šaľa
 20. Ľubica Vojteková, Hollého 20, 927 05 Šaľa
 21. MEDIK centrum Šaľa s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa
 22. Salón ANGELIKA s.r.o., Budovateľská 2256/52, 927 01 Šaľa
 23. Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
 24. Miroslav Korec, Jaseňová 2120/7, 927 01 Šaľa
 25. Sportstyle s.r.o., Slnečná 7/1941, 927 05 Šaľa
 26. Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa
 27. Mgr. Petronela Kapásová, Športová 623/24, 941 23 Andovce
 28. Sinta s.r.o., Krušovská 4194/40, 955 01 Topoľčany
 29. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 30. Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44C, 926 01 Sereď
 31. DRAGSTOR HAS s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
 32. BB – Hollandtex s.r.o., Budovateľská 16, 927 01 Šaľa
 33. Peter Szalai, Furmanská 355/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
 34. MB EURO-MONT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
 35. František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa
 36. HARMÓNIA VZ s.r.o., 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa
 37. AW-SENT s.r.o., 925 85 Neded č. 309
 38. SAVEDENT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
 39. Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
 40. Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
 41. Monika Magdalíková, Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
 42. Kristína Bírová, Fr. Kráľa 2153/29, 927 05 Šaľa
 43. MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. Armády 176, 925 72 Selice

 

dotknuté orgány

 1. RÚVZ v Nitre, Štefánikova trieda č. 58, 949 63 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

 

na vedomie

 1. OPTIMA STATUS, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016