Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.05.2016 - 08:07  //  aktualizácia: 12.05.2016 - 08:11  //  zobrazené: 2362

Vo veci starostlivosti o predzáhradky, často sa ho pýtajú ľudia, že kto sa má starať ...

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2016

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

 1. Vo veci starostlivosti o predzáhradky, často sa ho pýtajú ľudia, že kto sa má starať
  o predzáhradky, či oni alebo mesto, čiže starostlivosť o predzáhradky, kto sa o ne má starať.

   

 2. Či by mesto mohlo požiadať vlastníkov stavieb na Vlčanskej ulici, aby to bolo v takej forme, aby to neohrozovalo, aj ten Kazačok, padá tam plot, tieto dve budovy, rozostavaná na Vlčanskej ulici a Kazačok, aspoň oplotenie aby tam dali do poriadku, lebo sa tam dostávajú deti.

   

 3. V súvislosti s Hospodárskou ulicou, či tam vieme pomôcť tým obyvateľom, ktorí boli oklamaní, že sa im nevybudovala cesta; mesto, čo malo vybudovať cestu, vybudovalo a už tá ďalšia časť nie je mestská, tomu rozumie, ale či im tam nejako vieme pomôcť, aby tam mali cestu; opýtal sa, či v tomto nevie mesto nejako pomôcť; požiadal, či by sa tam dali dať dopravné značky, v tej vybudovanej časti, od Hospodárskej ulice, ako sú rodinné domy, tak tam je to bez značiek a dochádza tam k stretom, kolíziám.

   

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 

 1. Mesto zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev vo výmere 46 ha podľa presne určeného výkazu výmer, na ktoré sú schválené finančné prostriedky mestským zastupiteľstvom. 

Je obvyklé, že o predzáhradky pred bytovými domami, tak ako aj pred rodinnými domami, sa starajú obyvatelia (vlastníci, správcovia, nájomcovia) priľahlých nehnuteľností. Mesto nezasahuje do aktivít občanov, ktorí si skrášľujú svoje okolie a tým, že nemajú svoje záhradky,  to vlastne robia ako svoju voľnočasovú aktivitu. Ku každej predzáhradke je potrebné pristupovať individuálne, pretože v jednej je trávnik a v ďalších sú kvety, kríky, prípadne niekde aj bonsaje.
Ak by to malo udržiavať mesto, bolo by nutné určiť jednotné pravidlá, aby sme mohli vyčísliť presnú cenu na údržbu predzáhradiek, pretože nie je možné niekomu pred vchodom okopávať kvety a inému kosiť. V súčasnej dobe mesto nemá k dispozícii pasportizáciu uvedených plôch so zadefinovanými konkrétnymi výkonmi a nemá v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na údržbu predzáhradiek.

2. Vlastníkom rozostavanej stavby Polyfunkčná budova na Ul. Jarmočnej v Šali, na pozemku parcela č. 1028/15, katastrálne územie Šaľa, je spoločnosť S- REAL HOLDING, s. r. o., so sídlom Ul. Nobelova č. 34, 831 02  Bratislava.
Stavebný úrad stavebníkovi oznámil, že v uvedenej veci dňa 19.05.2016 uskutoční výkon štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a 99 stavebného zákona. Na základe  zistení  štátneho stavebného dohľadu, stavebný úrad bude ďalej konať v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Vlastníkom stavby “Kazačok“ na Ul. Dolnej, na pozemku parcela č. 860/2, katastrálne  územie Šaľa, je v súčasnosti p. Gabriel Balko, trvale bytom Ul. Germánska 2224/24,
927 05  Šaľa.
V roku 2007 bolo rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 1936/2007-2 zo dňa 04. 06. 2007 povolené odstránenie časti stavby objektu reštaurácie súpisné č. 527, I. NP, na pozemku parcela č. 806/2, katastrálne územie Šaľa.
V podmienkach povolenia bolo nariadené zabezpečenie staveniska v zmysle § 43i stavebného zákona.
Stavebný úrad v mieste stavby vykoná miestnu obhliadku, zdokumentuje a preverí daný stav a podľa zistení bude ďalej konať v zmysle stavebného zákona. Vlastník nehnuteľnosti bude písomne vyzvaný na bezodkladné zjednanie nápravy a riadne zabezpečenie stavby proti vstupu nepovolaným osobám v prípade zistenia hroziaceho nebezpečenstva pre ľudí.

3. Podstatná časť pozemkov na ul. Hospodárskej je na mestskom liste vlastníctva č. 7266 (bývalé neknihované parcely). Po okrajoch sa však nachádzajú úzke pásy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb so známym trvalým pobytom a časť fyzických osôb, ktorých pobyt je neznámy (túto časť zastupuje Slovenský pozemkový fond). Časť  pozemku patrí Roľníckemu družstvu Šaľa. Pokiaľ budú v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na rozšírenie a dobudovanie miestnej komunikácie na ul. Hospodárskej, bude treba osloviť jednotlivých vlastníkov (RD aj SPF) a dohodnúť sa s nimi na forme odplaty za užívanie pozemku (za prenájom, resp. kúpu). Grafický prehľad vlastníckych vzťahov k pozemkom je na priloženom obrázku (vyfarbené sú mestské pozemky - žlté na LV 1, fialové na LV 7266). V tabuľkách č.1 a č.2 je uvedený prehľad vlastníckych vzťahov k pozemkom evidovaných v katastri nehnuteľností (KN) registri E a registri C v predmetnej lokalite, spolu účastníkov 34 (po celej dĺžke Hospodárskej ul.), z toho 9 by zastupoval Slovenský pozemkový fond. V prípade, že by sa riešila iba časť miestnej komunikácie od RD Šaľa, potom by bolo dotknutých 19 účastníkov, z toho by
6 zastupoval Slovenský pozemkový fond. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov je dlhodobý proces, jeho dĺžka závisí od toho, či by sa riešil nájomný vzťah, resp. výkup pozemkov. V prípade riešenia nájomného vzťahu je predpokladaná doba cca ½ roka.
Dopravné značenie bude opätovne osadené, nakoľko bolo zničené pri výstavbe rodinných domov.