Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.05.2017 - 08:33  //  aktualizácia: 12.05.2017 - 08:33  //  zobrazené: 652

Stavebné povolenie - „DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosti Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37,
946 03, ktorú v konaní zastupuje Mgr. Monika Dóczé, bytom Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky
- žiadosť o stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE


Dňa 22.11.2016 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosti Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo, ktorú v konaní zastupuje Mgr. Monika Dóczé, bytom Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:

Stavba
„DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“

v rozsahu stavby:
SO 01 – 1kV káblová prípojka
 Z jestvujúcej distribučnej transformačnej stanice TS č. 0834-001, sa vybuduje podzemná káblová prípojka typu NAYY-J 4x240 mm2, ktorá bude ukončená v novej  rozpojovacej skrini na pozemku žiadateľa.
 Z rozpojovacej skrine pokračuje 1kV podzemným káblovým vedením typ NAYY-J 4x240 mm2 do jestvujúcej rozpojovacej skrine SR č. 140203.
Celková dĺžka navrhovanej trasy  zemných NN vedení bude 637m.

líniovú stavbu na uliciach na Ul. SNP, Ul. Nemocničná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, ku ktorým má stavebník iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Eduard Dubeň, Podhájska 37, 946 03 Kolárovo, autorizovaný inžinier 3477 *T* A2.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.   Stavba – „DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

3.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5.   Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Dodávateľ: ZS DIS a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

7.  Pripojenie na inžinierske siete:
.    líniová stavba bude napojená z jestvujúcej distribučnej stanice TS č. 0834-001.

8.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

9. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky    
pre uskutočnenie stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 Súhlasné záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/01001 zo dňa 15.03.2016.


Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2016/10081-2/27695/Pat zo dňa 18.04.2016.
 Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2016/10081-7/47556/Pat zo dňa 20.06.2016.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Stanovisko č. ORHZ – NR1-300/2016 zo dňa 01.04.2016.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 Žiadame investora, aby pri výstavbe zabezpečil dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.
 V prípade ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/002426-2 zo dňa 17.03.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2015/002456-2 zo dňa 15.03.2016.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/002765-2 zo dňa 22.03.2016.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
· Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.
· Nakoľko realizáciou výstavby dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas realizácie postupovať’ podl’a podmienok stanovených správcom cesty- SSCIVSC Bratislava.
· Križovanie cesty I/75 NN káblovým vedením požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pričom hĺbka uloženia chráničky pod niveletou cesty musí byť min. 1,5m. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25m do montážnych jám.
· Pretláčacie jamy budú umiestnené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/75 (min. 1,00m za obrubníkom cesty I/75), Iné riešenie je potrebné konzultovať so správcom cesty - SSC IVSC Bratislava.
· Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty I/75-SSC IVSC Bratislava
· Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/75 (pretláčanie) kde uvedie cestný km, v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa a zároveň požiadať aj o určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.
· Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NR-OCDPK-2016/031593 zo dňa 12.07.2016.

OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 žiadateľ požiada o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia prípadne čiastočnú uzávierku príslušný cestný správny orgán pred realizáciou predmetnej stavby.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-050/2016 zo dňa 21.11.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
· Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
.     Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. 16427/2016/47 zo dňa 22.03.2016.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
· V záujmovom území sa v správe SPP-distribúcia, a.s. nachádzajú plynárenské zariadenia. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0096/2016/Kr zo dňa 04.11.2016.    

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
· Súhlasia bez pripomienok.
· Vyjadrenie č. CD 15599/2016 zo dňa 14.03.2016.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0903723669.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobne vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611701832 zo dňa 23.01.2017.

Stavebné bytové družstvo Šaľa
· V oblasti výstavby sa nenachádza podzemné vedenie patriace našej SBD Šaľa.
· Stanovisko zo dňa 09.07.2016.

Wisper s.r.o.
· Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej kabeláže spol. Wisper s.r.o.
· Stanovisko zo dňa 01.07.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž našej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu bude pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia. V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení. Žiadame Vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. Sb 2164305 zo dňa 27.06.2016.

MO SR, Agentúra správy majetku
· Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú evidované.
· Vyjadrenie č. ASM – 77- 635/2016 zo dňa 08.03.2016.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
· Na dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
· Stanovisko č. 318/2016/SZ.

Menert-therm s.r.o. Šaľa
· V danej lokalite kde bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
· Vyjadrenie č. 213/2016 zo dňa 21.06.2016.

MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
· V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko a.s.
· Vyjadrenie č. BA-3134/2016 zo dňa 09.11.2016.

Slovenská správa ciest
· Súhlasíme s vedením trasy 1kV káblovej prípojky v súbehu s cestou I/75 v min. vzdialenosti 1,5m za obrubníkom a križovaním cesty I/75 kolmo na os komunikácie v hĺbke min. 1,5m pod niveletou cesty I/75.
· Stavebnými prácami nesmie byt’ narušená stabilita telesa cesty I/75. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 - zemné práce. Zásyp ryhy a jám bude uskutočnený zo zhutovanej vrstvy po vrstvách hr. 20 cm včítane konečnej úpravy a zatrávnenia.
· Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Demo Ján, t.č: 0910 943 054, min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
· Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť' KM križovania s cestou I/75 v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC Bratislava.
· Dočasné dopravné značenie môže byt' osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ Nitra, odbor CD a PK a odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.
· Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mat' investor po dobu 60 mesiacov.
· Cesta počas prác nesmie byt’ znečisťovaná, prípadné znečistenie je potrebné bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byt’ ohrozovaná ani obmedzovaná.
· V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie prelozené na náklady vlastníka.
· V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a zriadení vecného bremena.
· Stavebník je povinný požiadať OU pre CD a PK v Nitre o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.
· Dodržať podmienky stanoviska č. 6983/2016/6170/5536 zo dňa 25.05.2016.

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 
 Nemáme námietky voči realizácii predmetnej stavby, s tým že po ukončení stavby je potrebné dať pozemky do pôvodného stavu.
 Vyjadrenie č. 0815/2016/OSMaZM spis č. 1466/2016 zo dňa 10.03.2016.

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Súhlasí bez pripomienok.
 Záväzné stanovisko č. 02705/2016/OSaKČ/03044 zo dňa 11.07.2016.

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
· V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozprávkového povolenia (podl’a rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
· Správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností v zmysle zákona c. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadosti príslušný orgán vydá povolenia, v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.
· V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácie vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 03045/2016/OSaKČ/3290 zo dňa 19.07.2016.

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.

12. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 22.11.2016 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosti Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37, 946 03, ktorú v konaní zastupuje Mgr. Monika Dóczé, bytom Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky, žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“ v Šali, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Stavebný úrad dňa 14.12.2016 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a predvolal ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.01.2017. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola daná možnosť účastníkom konania nahliadnuť do dokumentácie povoľovanej stavby.
Stavebník naposledy dňa 15.03.2016 doplnil žiadosť o zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi stavebníkom a Mestom Šaľa s ev. č. budúceho oprávneného: 17/252/L13.0901.15.0022 ev. č. budúceho povinného: 91/20107.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópie listov vlastníctva a katastrálnych máp, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 200.00 € bol zaplatený dňa 22.11.2016.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 


Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Príloha pre stavebníka:
· overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Mgr. Monika Dóczé, Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN 1678/4, 1678/5, 1678/3, 2056/1, 2077/4, 2056/2 a pozemkov register "E" KN 1319, 478/2, 389, 350,  358/1, 352 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 AURELIUS s.r.o., Nevädzova 6F, 82101 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
3. Eduard Dubeň, Podhájska 37, 946 03 Kolárovo

 
dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01Šaľa
8. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
10. MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01Šaľa
12. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
14. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
15. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
16. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
18. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
19. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
Mgr. Monika Dóczé, Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky
(splnomocnenec stavebníka)
- k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016