Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2021 - 14:24  //  aktualizácia: 22.12.2021 - 14:25  //  zobrazené: 1165

Sprístupnenie anonymizovanej evidencie žiadostí o informácie za roky 2020, 2019 a 2018, ktorú ako povinná osoba vediete v zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

číslo: I50/2021

Požadované informácie:

 

  1. „Žiadame Vás o sprístupnenie anonymizovanej evidencie žiadostí o informácie za roky 2020, 2019 a 2018, ktorú ako povinná osoba vediete v zmysle § 20 zákona č. 211/2000
    Z. z. o slobode informácií.
  2. Zúčastnila sa zodpovedná osoba Vašej organizácie poverená vybavovaním podnetov v zmysle vnútornej smernice, od zavedenia vnútorného systému školení alebo vzdelávacích aktivít o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?
  3. Uskutočnila Vaša organizácia od februára 2019 školenie pre zamestnancov na tému ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti?“

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Žiadosti o informácie za rok 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.

Žiadosti o informácie za rok 2019 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.

Žiadosti o informácie za rok 2020 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany A4.
 

  1. Podľa § 2 Smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich
    s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre zamestnávateľov, hlavná kontrolórka mesta Šaľa.

Hlavná kontrolórka mesta Šaľa sa zúčastnila, za ostatné obdobie, vzdelávania o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu
č. 3232/2015/19/2 zo dňa 30. 04. 2020 a v rámci školenia Povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku roka 2021, zo dňa 21. 01. 2021.

 

  1. Mesto Šaľa od februára 2019 neuskutočnilo školenie pre zamestnancov na tému ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Prílohy