Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:22  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:24  //  zobrazené: 1832

Plánuje sa doplniť osvetlenie nad prechodom pri cintoríne vo Veči?

predkladateľ: Marek Molnár

Vec
Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017


V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

1. Plánuje sa doplniť osvetlenie nad prechodom pri cintoríne vo Veči?
Na najviac frekventovanom prechode pri cintoríne vo Veči by bolo tiež vhodné osadiť osvetlenie. Chodí cez uvedený prechod veľa chodcov a hlavne do zamestnania.

2. COV Veča, Lúčna ulica
Každý vidí, v akom stave je zvonku budova COV na ul. Lúčna vo Veči a to už roky pretrváva tento stav, aj keď už polovica budovy patrí vlastníkom; nie je možné vyzvať nájomcov prevádzok za pomoci mesta trochu tú budovu vymaľovať už keď mesto má také dobré vzťahy s podnikateľmi?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Dodatočné osvetľovanie priechodov pre chodcov bude prebiehať aj v nasledujúcich rokoch podľa dostupnosti finančných prostriedkov.

2. Vlastníci nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, prostredníctvom správcu objektu, spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. SNP 9, 940 60 Nové Zámky (ďalej len správca) tvoria fond opráv a údržby. Mesto Šaľa má vo vlastníctve
šesť nebytových priestorov v objekte COV.
V súlade s ustanovením bodu 4. článku III. Zmluvy č. ZM 1000104 zo dňa 8.7.2010 o výkone správy, uzatvorenej v zmysle zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, výšku mesačných preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej aj ako FOaÚ) určili vlastníci nebytových priestorov

podľa veľkosti plochy nebytového priestoru, a tvoria vo výške 0,30 Eur/m²/mesiac. Tieto finančné  prostriedky fondu sú vedené na samostatnom účte.
Z fondu opráv a údržby sa financujú výdavky spojené s nákladmi na opravu a údržbu spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov a príslušenstva objektu. Na fonde opráv a údržby objektu COV je zaokrúhlene 40 tis. Eur.
V havarijných prípadoch správca vykoná zásah na ich odstránenie ihneď ako sa o havárii dozvie a to bez účasti zástupcu vlastníkov (zástupcom vlastníkov je Miloš Kalaba). Opodstatnenosť opráv do výšky nákladov v sume 100,- Eur schvaľuje zástupca vlastníkov. Opravy a údržbu budovy COV nad 100,- Eur schvaľujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Na prelome roka 2015 a 2016 bola realizovaná rekonštrukcia strechy objektu. V súlade
so zmluvou o dielo tieto náklady hradia vlastníci mesačnými splátkami z FOaÚ a to
v 60 splátkach odo dňa odovzdania diela.
V roku 2015 správca v mene vlastníkov realizoval prieskum u viacerých bánk ohľadne úveru na realizáciu rekonštrukcie obvodového plášťa objektu COV. Banky úver odmietli poskytnúť z dôvodu, že v budove je veľa vlastníkov a nie je možné ručiť za úver nehnuteľnosťou (dokumentácia je u správcu).
Na schôdzi vlastníkov nebytových priestorov objektu COV bol viackrát predložený návrh
na zvýšenie výšky mesačných preddavkov do fondu opráv a údržby. Tento návrh vlastníci neschválili. 


S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Mária Szabová, referent OSMaZM