Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.01.2015 - 13:27  //  aktualizácia: 21.01.2015 - 13:34  //  zobrazené: 542

Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia za rok 2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť oznámiť písomne mestu Šaľa ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia v termíne najneskôr do 15. februára 2015 údaje potrebné pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý kalendárny rok.

Uvedená povinnosť Vám vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o údajoch, ktoré je potrebné uviesť, sú uvedené v tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke http://www.sala.sk/aaa_data/component_file/100/652/f2374.pdf. Bližšie informácie priamo na referáte životného prostredia – Ing. Braníková, č. dverí 314 alebo telefonicky na tel. č. 031/7705981 klapka 223.

Oznamovacia povinnosť v zmysle § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorými sú fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú malý zdroj len pre vlastné potreby umiestnené v rodinných domoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu (krby, kachle v rodinných domoch a v chatkách) a zdroje, v ktorých sa ako palivo používa zemný plyn.

Nesplnenie si oznamovacej povinnosti do stanoveného termínu je postihované uložením pokuty (§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z.).

Sadzby pre výpočet poplatku podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa :

 • Sadzba pre každý stacionárny malý zdroj podľa  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej „vyhláška“), okrem stacionárnych zdrojov zaradených do kategórie 1.1kategórie 5.4 prílohy č. 1 vyhlášky je 34 €/rok paušálne.
 • Sadzba pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja sa určí takto:
  • 100 €/rok, ak je výmera plochy od 100 m2 do 500 m2
  • 170 €/rok, ak je výmera plochy od 501 m2 do 1000 m2
  • 240 €/rok, ak je výmera plochy od 1001 m2 do 1500 m2
  • 310 €/rok, ak je výmera plochy od 1501 m2 do 2000 m2
  • 380 €/rok, ak je výmera plochy od 2001 m2 do 2500 m2
  • 450 €/rok, ak je výmera plochy nad 2501 m2
  • Sadzba za každý stacionárny zdroj zaradený do kategórie 1.1 podľa prílohy č. 1 vyhlášky s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ktorý spaľuje tuhé, kvapalné a plynné palivá, sa vypočíta ako súčin sadzby za spotrebované palivo a množstva spotrebovaného paliva:

Druh paliva

Sadzba za spotrebované množstvo paliva

hnedé uhlie

5,40 €/t

čierne uhlie

4,00 €/t

vykurovacie oleje

2,40 €/t

drevo, brikety, štiepka

8,00 €/t (prepočet 1 m3 = 0,7 t)

 

 • Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Šaľa.
 • Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.

Prílohy