Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 01.10.2015 - 19:58  //  aktualizácia: 01.10.2015 - 19:59  //  zobrazené: 2121

Ohľadne stavieb garáží na sídl. Váh

predkladateľ: Milena Veresová

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 17. septembra 2015

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2015, ste predniesli písomnú interpeláciu v znení:

 

„Vzhľadom na to, že na sídl. Váh sa hovorí o tom, že na mieste dopravného ihriska sa budú stavať garáže a vznikajú podnety na spisovanie petície, by som sa chcela opýtať, či mesto má nejakú informáciu týkajúcu sa dopravného ihriska.  Keďže vlastníkom je súkromná spoločnosť, mesto môže výstavbu ovplyvniť z časti. Môže však obyvateľov blízkych bytov včas informovať o zámeroch aj inak ako verejnou vyhláškou, prípadne domy v najužšej blízkosti prizvať do stavebného konania i keď nie sú vlastníkom susediaceho pozemku. V minulosti takto mesto schválilo výstavbu trafostanice iba pár metrov od okien obyvateľov. Argumentom bolo, že úzky chodník medzi domom a ihriskom je vo vlastníctve mesta, čo som považovala zo strany mesta za neseriózne jednanie voči občanom a verím, že sa to dá robiť aj lepšie. Som presvedčená, že v prípade možnosti zapojiť sa dospejú k vzájomnej dohode. Podľa mojej informácie sa predala iba časť pozemku na výstavbu prevádzky pekárne, to však neznamená, že stavať nemôže aj súčasný vlastník. Poprosím o aktuálnu informáciu týkajúcu sa prípadnej výstavby v priestoroch dopravného ihriska a tiež informáciu možnej zástavby podľa aktuálneho územného plánu.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Stavebný úrad do dnešného dňa neeviduje žiadne podanie, ktoré by súviselo so stavebnou činnosťou v mieste dopravného ihriska. V prípade podania žiadosti o územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie, stavebný úrad vždy postupuje v zmysle platnej legislatívy, najmä

podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to oznámením o začatí územného (stavebného) konania a upovedomí  o tom všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov. Pri veľkom počte účastníkov konania, hlavne pri stavbách vedľa bytových domov sa to spravidla vykonáva formou verejnej vyhlášky, kde sa môžu všetci vlastníci  týchto bytov, ostatní účastníci konania a dotknuté orgány oboznámiť s projektovou dokumentáciou, ako aj s podkladmi, ktoré stavebný úrad vyžaduje pre komplexné posúdenie podmienok pre povolenie  stavebnej činnosti. Jedným z podkladov je aj posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Účastníci konania (a teda aj vlastníci bytov) majú možnosť v jednotlivých stavebných konaniach podávať pripomienky a námietky k stavbe ako takej, ale môžu aj sami navrhnúť, aký podklad pre vydanie povolenia si má stavebný úrad naviac zaobstarať v prípade, že sa domnievajú, že budú stavbou, alebo stavebnou činnosťou dotknuté ich práva alebo právom chránené záujmy.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že bude vydané povolenie na stavebnú činnosť v mieste dopravného ihriska len ak bude stavba v súlade s platným územným plánom, v súlade s verejnými záujmami a za aktívnej účasti obyvateľov v jednotlivých stupňoch stavebného konania aj v súlade s ich námietkami a pripomienkami.

Stavebný úrad nedisponuje zákonnou kompetenciou vyjadrovať sa k prípadným investičným zámerom investorov pri kúpe, resp. predaji pozemku a nemôže zasahovať do ústavou zaručeného vlastníckeho práva majiteľa pozemku, v tomto prípade vlastníka pozemku dopravného ihriska, ako so svojou nehnuteľnosťou bude v budúcnosti nakladať.

V súčasnosti vlastník „dopravného ihriska“ predal časť svojho pozemku,  parc. č. 2663/11 spoločnosti LEBECO s.r.o., so sídlom Remeselnícka č. 4, Kolárovo. Investičným zámerom tejto spoločnosti je presunúť predaj pekárenských výrobkov z budovy dopravného ihriska, kde je v súčasnosti tento predaj legálne vykonávaný, vybudovaním vlastnej predajne pekárenských výrobkov (teda nejde v tomto prípade o pekáreň s výrobou pekárenských výrobkov, ale len o predaj). Vlastník pozemku začal so stavbou bez príslušných povolení stavebného úradu, vykonáva realizáciu prípojok inžinierskych sietí a prípravu podkladu pre umiestnenie montovanej stavby objektu predajne. Stavebný úrad v tejto veci vykonal štátny stavebný dohľad a v súčasnosti pripravuje podklady pre uloženie pokuty za vykonaný správny delikt (prebieha správne konanie vo veci prejednania správneho deliktu). Stavebník bol stavebným úradom po vykonaní štátneho stavebného dohľadu vyzvaný na legalizáciu  stavebnej činnosti formou dodatočného stavebného povolenia a preukázania skutočnosti, že touto stavbou nebude ohrozený verejný záujem.

Územno-plánovacia informácia:

Pre predmetné pozemky 2663/2, 2663/3 a 2663/4 podľa platného územného plánu je funkčné vybavenie: bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná základná vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba. Z pohľadu priestorového usporiadania je možná zástavba uličná kompaktná 2-6 NP (zastavanosť max. 100 %, ozelenenie min. 15 %) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná voľná 2-6 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovali:

Mgr. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ