Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.12.2019 - 16:30  //  aktualizácia: 12.12.2019 - 16:31  //  zobrazené: 1631

Ohľadne rodičovské združenie ZŠ Hollého doplácali 2 000 Eur na opravu strechy pavilónu A a spojovacej chodby na poschodí, kde zatekalo už asi rok...

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2019

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Rodičovské združenie ZŠ Hollého doplácali 2 000 Eur na opravu strechy pavilónu A a spojovacej chodby na poschodí, kde zatekalo už asi rok. Pri daždi boli na chodbe rozostavané vedrá a do nich kvapkala voda. Oprava stála cca 24 000 Eur, mesto vyčlenilo cca 22 000 Eur a ak sme nechceli, aby škola niekomu dlžila za dobre vykonanú prácu, aby nemusela platiť prípadné penále z omeškania, Rada rodičov poskytla peniaze z vlastných peňazí. Je to v poriadku, aby rodičia opravovali budovu vo vlastníctve mesta Šaľa? Ako je na tom mesto s financiami na prípadné havárie na budovách?

 

  1. Môže mesto zahrabať jamu pri svetelnej križovatke pri prechode pre chodcov pri Dome Kultúry?

 

  1. V meste býva zvykom pri rôznych prerábkach podzemných vedení, že to po oprave nie je uvedené do pôvodného stavu. Môže sa prijať VZN, ktoré by uvedenie do pôvodného stavu podmieňovalo? Týka sa to hlavne chodníkov, ktoré sú kadejako polepené, následkom čoho je, že sa časom ich stav viac zhorší. Na chodníky aby natiahli nový asfalt a nie lepiť kusy asfaltu.   

 

  1. Čo bude s dopravným ihriskom na Nešporovej ul.?

 

  1. Sú miesta, kde je mestom a MsP tolerované porušovanie dopravných predpisov alebo značenia?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Rada rodičov samostatne hospodári s financiami, ktoré vyzbiera od rodičov. Je na jej rozhodnutí ako financie použije. Či prispeje na učebné pomôcky, zaplatí autobus na výlety, alebo prispeje k zlepšeniu technického stavu budovy. Aj na iných školách sa rodičia  aktívne zapájajú  finančne alebo osobne do prác pre zlepšenie priestorov učební, dokonca sa pričinili o modernizáciu sociálnych zariadení.

Ideálny stav by bol, keby to urobil vlastník budovy. Mesto sa snaží každoročne vyčleniť určitú časť prostriedkov na materiálno – technické zabezpečenie školských budov, ale vzhľadom na to, že od štátu mesto delimitáciou získalo do vlastníctva  budovy v zlom technickom stave, môže to robiť iba postupne.

Školstvo tvorí 14 samostatných právnych subjektov a vek väčšiny budov sa pohybuje od cca 30 – 55 rokov a staršie (ZŠ s MŠ P. Pázmánya, ZUŠ, CVČ), preto neustále riešime havarijné stavy. Školstvo patrí medzi priority samosprávy, o čom svedčí nielen množstvo investičných akcií v školských budovách a areáloch, ale aj nárast objemu financií na bežné výdavky.

 

Pre ilustráciu niekoľko čísel :

Program 9. Vzdelávanie

2016

skutočnosť

2017

skutočnosť

2018

skutočnosť

2019 (rozpočet)

2020

(rozpočet)

Bežné výdavky 

 

6 909 152 Eur

7 150 132 Eur

8 306 741 Eur

9 304 573 Eur

10 106 745 Eur

Kapitálové výdavky

  498 000 Eur

    271 692 Eur

   362 852 Eur

   457 131 Eur

     100 000 Eur

 

Kapitálové výdavky za rok 2019 obsahujú aj investície do školských jedální a modernizáciu 11 odborných učební na 5 školách.

Kapitálové výdavky na rok 2020 sú nedostatočné na riešenie havárií na školských budovách.

Komisia školstva sa pravidelne zaoberá investíciami do školstva. Spoločný školský úrad zosumarizoval požiadavky škôl a školských zariadení vo výške 1 400 000 Eur (jún 2019), komisia školstva odporučila investície vo výške 600 000 Eur.

Výška financií na havarijné stavy je daná rozpočtom mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Na 9. zasadnutí MsZ upozornil predseda Komisie školstva Ing. Krištof na nedostatočné financie na havarijné stavy na školských budovách, rozpočet bol poslancami schválený.

Predpokladá sa, že bude výška financií navýšená pri 1. úprave rozpočtu v r. 2020, ak návrh odsúhlasí väčšina poslancov.

 

  1. Prepad terénu v zelenom páse pri štátnej ceste na ul. SNP bol vykonaný pracovníkmi spoločnosti MeT Šaľa dňa 02. 12. 2019. Uvedený úsek je naďalej sledovaný, nakoľko sa tu nachádza teplovodné vedenie. Priestor v zelenom páse pri obrubníku štátnej cesty na svetelnej križovatke je mimo trasy pre peších a nijako neovplyvňuje  plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Merania a inštalácia nových senzorov budú ukončené až v polovici budúceho roku.

 

  1. Rekonštrukcie podzemných inžinierskych sietí sú vždy podmienené podmienkami mesta Šaľa, ktoré určujú tieto povinnosti každému správcovi dotknutých sietí. Po dokončení diela je stavebník povinný prebraté dielo odovzdať do spätného užívania na základe preberacieho zápisu, ktorý podpisuje poverený pracovník mesta, v prípade kolaudácie aj pracovník stavebného úradu. To však neplatí v prípade havárie, ktorú správca nahlasuje dodatočne a rozsah zásahu je riešený iba v poškodenom mieste.

 

  1. Dopravné ihrisko na Nešporovej ulici v Šali nie je majetkom mesta Šaľa. Jediné rokovania ohľadom predmetného dopravného ihriska sa viedli v januári 2015 a tieto neúspešne skončili po predložení návrhu neúmerne vysokej kúpnej ceny zo strany vlastníka predmetného dopravného ihriska. 

 

  1. Takéto miesta v meste Šaľa nie sú.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Erika Velázquezová, vedúca Spoločného školského úradu

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Peter Krokavec, náčelník mestskej polície