Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:06  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:06  //  zobrazené: 2454

Ohľadne mŕtvych stavieb a pozemkov

predkladateľ: Miroslav Gera

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Chcel by sa informovať ohľadom „mŕtvych stavieb a pozemkov“ prenajatých mestom Šaľa, že čo sa s tým bude robiť do budúcna a s ľuďmi, ktorí tieto pozemky užívajú a neplatia za ne, alebo nedodržali dohodnuté zmluvy; opýtal sa, čo s tým mesto mieni robiť.“   

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Nájomca, ktorý neplatí nájomné za pozemok je vyzvaný dvakrát upomienkou na úhradu. Pokiaľ nájomné nezaplatí ani v tomto termíne, je zasielaný na súd návrh na vydanie platobného rozkazu, následne na vykonanie exekúcie, pokiaľ nájomca neuhradí dlžné nájomné ani na základe vydaného platobného rozkazu. Prípadne, pokiaľ nájomca poskytuje nejaké služby pre mesto Šaľa a fakturuje ich mestu, tak sa započítava nájomné s jeho faktúrou.  

Pozemok na nároží ulíc Vlčanská a Jarmočná je vo vlastníctve S REAL Holding, s.r.o.

Z pohľadu stavebného úradu podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona „stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť“.

V podmienkach uskutočnenia stavby sa v stavebnom povolení určujú záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby a tiež lehota na dokončenie stavby. Lehota je pre stavebníka záväzná, ale jej nedodržanie nemá za následok neplatnosť stavebného povolenia.

Podľa § 70 stavebného zákona je „stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania“.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

   prednostka Mestského úradu v Šali