Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2017 - 07:52  //  aktualizácia: 26.02.2017 - 20:27  //  zobrazené: 2339

Ohľadne hodnotenie Transparency International

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Podľa hodnotenia Transparency International sa mesto Šaľa prepadlo v otvorenosti až na
21. miesto, čo je zostup o 14 miest.


Aké kroky plánuje Mestský úrad Šaľa spraviť, aby mesto Šaľa bolo tento rok v hodnotení lepšie ako minulý rok?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Máme za to, že rebríček miest vyhodnotený Transparency International Slovensko je veľmi zovšeobecňujúcim nástrojom a nie je práve najobjektívnejším meradlom otvorenosti z pohľadu každodennej praxe. Opiera sa o dotazník vyplnený subjektami prieskumu. Teda vždy vychádza z toho, ako sa sám subjekt ohodnotí, teda svoje opatrenia  v oblasti otvorenej komunikácie a informovanosti. TIS si neoveruje reálnosť tohto samohodnotenia, je to teda skôr subjektívny podklad, z ktorého vychádza pri vytváraní rebríčka.

V prílohe Vám zasielame dotazník odoslaný za rok 2012 (umiestnenie na 1. mieste, kde mesto najviac bodov získalo za ocenenie web stránky mesta) a tiež dotazník odoslaný za rok 2016  
(umiestnenie na 21. mieste). Môžete si urobiť sám obraz o tom, do akej miery boli odpovede  za rok 2012 adekvátne stavu  v našej samospráve a následne aj potom realitu zaradenia v rebríčku TIS.

Ak si pozriete Rebríček Otvorená samospráva, Šaľa bola v roku 2012 na 1. mieste, ale v roku 2014 na 7. mieste. Pritom bývalé vedenie asi neurobilo v danom období žiadny krok naspäť v tejto oblasti (prikladáme dotazník za rok 2014). Rovnako môžeme povedať, že aj v roku 2016 bolo naše mesto vo vzťahu k obyvateľom či tretím subjektom minimálne v bežnej praxi rovnako, ak nie ešte viac, otvorené ako v predošlom období. Preto posun na 21. miesto nepovažujeme za smerodajné. Keď si vezmete len verejné diskusie, prerokovanie rekonštrukcie ul. Hornej, prieskum v tejto oblasti, robíme ich, aby sa ľudia zapájali do rozhodovania, vyjadrili svoje názory, boli informovaní.

Spokojnosť občanov nášho mesta je pre nás prvoradá. Nezaevidovali sme žiadne podnety od nich, že by malo dôjsť k zníženiu otvorenosti našej samosprávy. Oproti roku 2014 sme naopak vytvorili a obsadili miesto hovorcu mesta, vytvorili sme novú aktívnejšiu webovú stránku mesta, pravidelne zverejňujeme informácie v mesačníku Slovo Šaľanov v predplatenom priestore a máme aj zazmluvnenú spoluprácu s RTV Krea. Toto všetko sú navyše opatrenia oproti roku 2014, napriek tomu sa to na hodnotení odrazilo opačným smerom. Samozrejme to neznamená, že neplánujeme zlepšovať svoje služby v tejto oblasti aj naďalej. Ako iste viete, po schválenej rekonštrukcii budovy mestského úradu by malo byť vybudované klientske centrum, v rámci PHSR sme si naplánovali aj pravidelné vykonávanie prieskumov v rôznych oblastiach života. V našom ponímaní sú toto opatrenia, ktoré zlepšujú komunikáciu s občanmi a pre nás bude dôležité ako tieto opatrenia vyhodnotia Šaľania a nie či zapadnú do rebríčka.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Prílohy